Evje og hornnes - Evje

Fjellenden

Prisantydning
425 000 kr
Omkostninger
13 550 kr
Totalpris
438 550 kr
Kommunale avgifter
1 830 kr / år
Tomteareal
1 000 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

Flotte, solrike og høystandard selveiertomter i skjønne naturomgivelser - vei, avløp og strøm til tomtegrense

Om eiendommen

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Følg Rv.9 fra Kristiansand til Evje. Fortsett forbi sentrum av Evje og ta av mot Gautestad ved Evje Kirke. Fortsett veien oppover ca. 13 km mot Gautestad. Både hyttefeltet og hver enkelt tomt er merket.

Beliggenhet

Gautestad hyttefelt ligger flott plassert 620 meter over havet, 15 km fra Evje og 75 km fra Kristiansand. I Evje sentrum finner du både bensinstasjoner, flere matvarebutikker, cafeer og ladestasjon for el-bil. Evje sentrum er et naturlig og praktisk stoppested på vei opp til hytta, men også i løpet av hytteturen da det er både restauranter og leke-, sports- og klesbutikker her. Det er forøvrig flere aktivitetstilbud på Evje for hele familien. Det er ca. 15 minutters kjøretur videre opp mot Gautestad hyttefelt.

Flotte, solrike og høystandard selveiertomter med vann/avløp/strøm til tomtegrense. Ca. 130 km maskinoppkjørte løyper sammenhengende med Høgås skianlegg. Fin utsikt utover fjellheimen. Naturen innbyr til friluftsturer både sommer og vinter. Flotte forhold for fiske. Etablert velforening med masse planer for vinter/sommer aktiviteter for hytteeier.

Tomt

Areal: 1 000 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomtene blir fradelt og oppmålt etter hvert som de blir solgt. Områdene som skal byggest ut er B1, B2, B3, B4 og B5. Det kan ikke etableres mer enn 1 hytte på hver tomt. De ledige tomtene ligger i felt B1, B2 og B3. Flere av tomtene har flott utsikt og ligger luftig til i terrenget.

Prisliste pr. tomt:

Tomt 130 : 500.000,-
Tomt 127 : SOLGT
Tomt 160 : 550.000,-
Tomt 161 : 525.000,-
Tomt 162 : 525.000,-
Tomt 164 : 525.000,-
Tomt 175 : 495.000,-
Tomt 174 : 515.000,-
Tomt 172 : 475.000,-
Tomt 173 : 495.000,-
Tomt 177 : 425.000,-
Tomt 178 : 425.000,-
Tomt 169 : 525.000,-
Tomt 170 : SOLGT
Tomt 171 : SOLGT

Kjøper betaler selv oppmålingsgebyr for tomten, samt tinglysing av målebrev. Oppmålingsgebyr på tomter med areal fra 501 - 2.000m2 er kr. 20 507,-. Gebyr for tinglysing av målebrev kr 525.-.

Hver enkelt tomt er ikke oppmålt. Eksakt størrelse på tomtene vites derfor ikke før oppmåling har blitt gjennomført.
I følge selger er tomtene omtrent 1000m2. Det tas forbehold om eksakte areal.

Parkering

Det skal etableres 2 parkeringsplasser pr tomt.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Hyttefeltet ligger i et område som er regulert til fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan Gautestad gnr. 64 bnr. 3, 4 og 310, datert 11.06.2010. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tomtene kan bygges med frittliggende hytter med tilhørende uthus, vedbod, anneks eller lignende. Bygninger skal plasseres og utformes slik at de faller naturlig ut i landskapet. Sammen med byggesøknad skal det leveres situasjonsplan for tomten som viser interne veier/innkjøring på tomten, parkering, plassering av bygninger og plassering av tekniske anlegg, inkl ledningstraseer.

Tomtene i byggeområdet B1-B5 kan bygges ut med et samlet bruksareal (BRA) på inntil 140m2. Hovedhytta skal ikke overstige 120m2 BRA. Maksimal mønehøyde for nye bygg er 5,5 meter fra gjennomsnittlig terreng. Maksimal høyde på grunnmurkrone er maksimalt 0,8meter over opprinnelig terreng. Anneks/uthus kan bygges på inntil 20m2 BRA, med en mønehøyde på maks 4,0 meter.

Hovedhytta skal normalt utformes med saltak og møneretning langs lengeretningen på bygget, eller som vist på plankart. Saltaket skal normalt ha takvinkel mellom 25 og 38 grader. Kommunen kan tillate andre taktyper og vinkler dersom dette gir gode estetiske løsninger for tomta og området. Andre takkonstruksjoner kan òg godkjennes av hensyn til ENØK eller andre miljømessige behov.

Se reguleringsbestemmelser for mer detaljert informasjon, disse ligger vedlagt.

Vei / Vann / Avløp

Tomtekjøpet bekoster vannboring selv. Avløp er inkludert til tomtegrensene på de fleste tomtene. Stikk, påkobling og pumpekum bekostes av kjøper, samt oppmålingsbegyr av tomten. Pris for brøyting og vedlikehold av fellesveier utgjør kr. 3 500,- pr. år. Ved ønske om brøyting av tun og private veier kan dette avtales med grunneier/brøytentreprenør. Årlig avgift for renseanlegg og kontroll av pumpe/kum utgjør årlig ca. kr. 7 500,-.

Det er ingen tilkoblingsavgift for strøm eller avløp. Dette ligger stort sett til tomtegrensene. I tilfellene hvor det ikke gjør dette, koster utbygger dette frem til tomtegrense.

Heftelser / Rettigheter

Det vil bli tinglyst bruksrett til felles veier på hyttefeltet etter fradeling av tomten. Megler sender veirett til tinglysing.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Omkostninger forutsatt prisantydning kr. 500 000,-. Omkostningene vil variere i henhold til pris pr tomt.

500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:

525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl. gebyr skjøte)
12 500 (Dokumentavgift 2,5%, forutsatt salgssum kr. 500 000,-)

13 550,- (Omkostninger totalt)

513 550,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

De kommunale avgiftene inkluderer hytterenovasjon kr. 1 830,-.

Eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Formuesverdi

Ikke fastsatt.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Fjellenden, Gnr. 64 Bnr. 3 i Evje og hornnes kommune.

Boligtype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Visning

Etter avtale.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven av 01.06.2018 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

17-19-9002

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17-19-9002. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen

Vederlag

Oppgjørshonorar (Kr.3 125) Tilretteleggingshonorar (Kr.12 500) Provisjon (Kr.31 250) Totalt kr. (Kr.46 875)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3032965