Grimstad Fevik  

Feviktoppen 4 - Salg av næringsseksjoner kontor/butikk.

Omkostninger
1 170 kr
Totalpris
1 170 kr
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Feviktoppen - Salg av kontor/butikk seksjoner i bygg under oppføring.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring av gleden av å presentere for salg bygg under oppføring med butikk/kontorlokaler i seksjoner til salgs. Meget flott beliggenhet på Feviktoppen med nydelig utsikt. I byggets første og deler av andre etasje blir det næringsarealer for kontor, butikk og behandlingslokaler innenfor helse. Seksjonene vil være fra 101 kvm. til hele etasjer. Se ellers info om prosjektet på hjemmesiden til prosjektet utsiktenfevik.no. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-22-0151

Adresse med betegnelse

Feviktoppen 4 - Salg av næringsseksjoner kontor/butikk., Gnr. 44 Bnr. 63 i Grimstad kommune.

Selger

Utsikten Fevik AS

Beliggenhet

Beliggenhet

Utsikten Fevik er et av de få gjenværende utbyggingsområdene som kombinerer nærhet til Fevik sentrum med naturskjønn og rolig beliggenhet. Utsikten over Fevikkilen er spektakulær, solforholdene meget gode, og ikke langt unna finner du flotte, varierte turområder, Strand Hotel og hvite strender. Variert tilbud mat- og detaljvare, tjenesteyting mv. Sentralt plassert mellom Arendal og Grimstad som i stor grad har felles "arbeidsmarket". Kollektivakse. Fylkesvei 420 like i nærheten tilbyr rask atkomst til handel og byturer.

Næringstype

Bygget blir organisert som et eierseksjonssameie/kombinasjonssameie (med både næring og boligseksjoner).

Eierform

Eier

Byggeår

2023. Bygget vil etter planen være ferdigstilt 30.10.2023

Bygninger og byggemåte

Bæresystem i betong. Fasader i tre/plater.

Areal

Seksjoner fra 100m2 til kjøp av hele 2. etg. Endelig seksjonering fastsettes basert på status salg av næringsareal.

Innhold

Innhold

Se forslag på tegninger på de enkelte seksjoner som er vedlagt.

Standard

Lokalene tilpasses den enkelte kjøpers ønske og etter pris.

Parkering

Parkeringsplasser vil primært bli knyttet til de seksjoner som har kjøpt parkeringsplass enten som tilleggsdel til boligseksjonen eller som egen næringsseksjon. Alternativt gjennom vedtektene. Det gjøres oppmerksom på at en vedtekts-tilknytning kan gjøres for inntil 30 år i henhold til eierseksjonsloven.

Det avsettes parkeringsplasser for boligene i byggets parkeringskjeller. Alle kjøpere gis ved avtaleinngåelse rett til å kjøpe 1 P-plass, men det er valgfritt om man vil kjøpe plass eller ikke. Det vil i et begrenset omfang gis adgang til å kjøpe ekstra P-plass etter nærmere avtale.
Selger forbeholder seg retten til å organisere parkeringsplasser og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. Eventuelle overskuddsplasser skal tilhøre selger, som fritt kan omsette eller leie ut disse.

Det vil være handicapplasser tilgjengelige i boligsameiet. Disse tildeles beboere som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen tilbeboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass.

Oppvarming

Vannbåren varme via radiatorer i næringsarealene.

Vilkår og betingelser

Tomt

Eierform: Fellestomt.
2 340 kvm ifølge matrikkelkart for eiendommen. Noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling.
Tomten leveres opparbeidet med plen, prydbusker, bed og øvrig beplantning, samt asfalterte arealer på byggets fremside og adkomstveien til P-kjeller. Se utomhusplan for detaljer.

Kjøpekontrakter

Standard megler kjøpekontrakt vil bli brukt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen er i dag regulert til område for forretning iht. Reguleringsplan for Feviktoppen, vedtatt 17.03.97. Det er godkjent endring til kombinasjonsformål som inkluderer bolig og det foreligger rammetillatelse for prosjektet datert 21.03.2021. Det er gitt del-igangsettingstillatelse datert 24.08.2021. 

Planens generelle bestemmelser begrenses til følgende:
Eiendommen er regulert til boliger, forretninger/kontorer m.v, boliger-, forretnings- og kontorbebyggelse, offentlig bebyggelse og allmennyttig bebyggelse, iht. reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Feviktoppen.
Området foran prosjekteiendommen er omfattet av reguleringsplan for Fevik/Sømsvegen/Skippergata/Judehavskleiva med tilhørende bestemmelser.

Vei / Vann / Avløp

Off.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:

Gnr. 44, bnr. 63:
1955/769-1/37 Erklæring/avtale - Vegvesenets betingelser vedtatt
1978/2373-1/37 Erklæring/avtale - Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
1985/3263-2/37 Best. om adkomstrett - Omhandler plikt til vedlikehold av fellesareal sammen med de øvrige eiendommene.
1985/5691-2/37 Best. om adkomstrett - Eier av bnr. 240 har plikt til vedlikehold av fellesareal sammen med de øvrige eiendommene.
1986/7602-1/37 Best. om adkomstrett - Bnr. 244 har rett til innkjørsel til eiendommen over fellesareal. Rett til gangadkomst over bnr. 245 og 246 frem til huset.
1986/7603-1/37 Best. om adkomstrett - Bnr. 245 har rett til innkjørsel til eiendommen over fellesareal. Rett til gangadkomst over bnr. 246 frem til huset.
1986/7755-1/37 Best. om adkomstrett - Bnr. 242 har rett til innkjørsel til eiendommen over fellesareal. Rett til gangadkomst over bnr. 243, 244, 245 og246 frem til huset.
1986/7756-1/37 Best. om adkomstrett -  Bnr. 246 har rett til innkjørsel til eiendommen over fellesareal. Rett til gangadkomst frem til bakside av sitt hus.
1987/139-1/37 Best. om adkomstrett - Bnr. 243 har rett til innkjørsel til eiendommen over fellesareal. Rett til gangadkomst over bnr. 244, 245 og246 frem til huset.
1987/8570-1/37 Best. om adkomstrett - Bnr. 247 har rett til innkjørsel til eiendommen over selgere eiendom fra Judehavskleiva. Rett til kjørevei over bnr. 248 og 249.
1987/8571-1/37 Best. om adkomstrett - Bnr. 249 har rett til innkjørsel til eiendommen over selgere eiendom fra Judehavskleiva.
1988/2729-1/37 Best. om adkomstrett - Bnr. 248 har rett til innkjørsel til eiendommen over selgere eiendom fre Judehavskleiva. Rett til kjørevei over bnr. 249 frem til sin eiendom på nordsiden av boligen.
1989/5757-2/37 Erklæring/avtale - Rett til 5 parkeringsplasser samt rett til kjørevei etter nærm. best.
2016/709989-2/200 Bestemmelse om parkering - Gnr. 44, bnr. 239 i Grimstad kommune skal ha rett på tre parkeringsplasser på gnr. 44, bnr. 63 i nord/nordvestlig retning for gnr. 44, bnr. 239.
2016/709989-3/200 Best. om adkomstrett - Gnr. 44, bnr. 239 skal ha rett til gangpassasje frem til inngang mor sør/sørøst fra Judehavskleiva. De skal også kunne utføre vedlikeholdsarbeid.

Rettigheter som følger eiendommen:

Rettigheter på 44/255:
1989/5757-3/37 ERKLÆRING/AVTALE - Rett til å bruke trapp og portal etter nærm. best. inntil
d.e. blir bebygget. Deretter rett til gangforbindelse over d.e. Rettigheter 44/239:
2016/709989-4/200 BEST. OM ADKOMSTRETT - Bestemmelse om gangpassasje

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ingen servitutter registrert på eiendommen. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er tilgjengelig hos megler dersom interessenter ønsker å lese denne før kjøp.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert seksjon skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA og vil derfor variere  mellom ca. kr. 7.000,- på den minste og ca. kr. 8.400,- på den største seksjonen. Dvs. ca. kr. 75 pr. kvm BRA. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-
I tillegg kommer et beløp tilsvarende kr. 50,- pr.kvm BRA, som oppstarts likviditet til sameiet.
Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Offentlige avgifter

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne.
Felleskostnadene utgjør ca. kr 30,- pr. kvm BRA pr. MND basert på erfaringstall fra sammenliknbare prosjekt. Budsjett over felleskostnader vil bli utarbeidet innen overtakelse. Det gjøres oppmerksom på at dette er ett utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter.
Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.
Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Grimstad kommune for nærmere info.
Oppvarmingskostnader er ikke inkludert i felleskostnadene.
Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, brebånd og telefoni. Det legges opp til at sameiet (ev at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internett tjenester med en leverandør.
Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.
Selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.
Selgeren vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3065228