Grimstad Fevik  

Fevikpynten

Byggeår
2022
Bruksareal
59 ㎡
Antall soverom
1
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

FEVIKPYNTEN | Utsolgt | Fantastisk beliggenhet | Innflytningsklar til sommeren!

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Fevikpynten oppføres på en av Feviks beste tomter, beliggende langs strandpromenaden øst for  Strand Hotel Fevik med gode solforhold - og en fantastisk utsikt ut Fevikkilen, over den idylliske skjærgården og helt ut til havet. Boligprosjekt består av 24 flotte leiligheter som planlegges oppført i ett salgs- og byggetrinn med felles parkeringskjeller. Byggene vil gå over tre etasjer over bakken og felles underliggende kjelleretasje. Samtlige leiligheter i 3.etasje vil få ekstra god takhøyde i stue/ kjøkken. Alle leilighetene får romslige balkonger.

Lelighetsbygget leveres som «Passivhus» med skjerpede krav til klimaskall og tekniske anlegg. Energiforsyning er løst med energibrønner - som betyr at vi henter varme fra bakken. Dette innebærer lavere energiforbruk og dermed lavere kostnader for deg til oppvarming.

Parkeringskjeller tilrettelegges for lading av el-sykkel og det tilbys individuell tilvalgsløsning for lading av el-bil.

Bygget blir organisert som et eierseksjonssameie.

Innhold

Hver leilighet er presentert med sin egen tegning her og i prospektet. De minste leilighetene har ett soverom i tillegg til stue og kjøkken, bad og entré, mens de største har tre soverom, to baderom, romslig stue/kjøkken, innebod og entré. Alle leiligheter har solrike uteplasser/balkonger, og alle får i tillegg en sportsbod i sameiets fellesarealer i kjeller inkludert i kjøpesummen.

Standard

Leilighetene leveres med gjennomgående godt gjennomført standard.

KJØKKEN: Leilighetene leveres med komplett kjøkken fra AUBO Kjøkken & Bad, type Yellowstone Eik. Tilvalg av fronter uten priskonsekvens innen gitte frister: Unik Arktisk Grå, Unik Onyx Grå eller Gladstone Eik. Kjøkkenleveransen inkluderer 30 mm benkeplate av høytrykkslaminat (type Luna), underlimt vask (type Lavabo), ettgreps blandebatteri, avfallssystem, 1 stk bestikkinnlegg og demping av skap/skuffer. Det medfølger hvitevarepakke fra Elektrolux, herunde induksjonstopp, innbyggingsovn, helintegrert oppvaskmaskin og integrert kombiskap. Kjøkken i 1. og 2. etg leveres med foring til tak på høyskap og overskap (foring kan utgå som tilvalg, uten priskonsekvenser, forutsatt at det ikke blir synlige kanaler). Kjøkken med overskap har dimbare LED-spotter under overskap. For ytterligere detaljer henvises det til kjøkkentegningene hos megler.

BAD OG BAD/ VASK: Baderom leveres i form av komplette baderomskabiner fra TrivselBo Bad/Boxen. Innredning iht. tegning. Varmekabler i gulv. Downlights i tak. Flislagt gulv og vegg.

Eikeparkett 1-stavs matt lakk m/fotlist på gulv og vegg sparklet og malt betong/gips i stue, kjøkken, soverom, bod og teknisk rom.

Henviser til komplett romskjema og leveransebeskrivelse i salgsoppgaven.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 22 mnd. fra datoen som selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende.

Siste frist for overtagelse er 4 kvartal 2022 forutsatt at prosjektet besluttes gjennomført. Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Diverse

Avbestilling:
Dersom kjøper avbestiller før 4. september 2020, fastsettes avbestillingsgebyret til kr 50.000,-inkludert mva.
Dersom kjøper avbestiller etter 4. september 2020, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Adkomst

Området for byggeplassen er merket med byggeplass-skilt.

Beliggenhet

Prosjektet ligger i dag på gnr 48 og bnr 86, 107 og 108 i Grimstad kommune. Før overtakelse vil Selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/fradelinger og prosjektet vil få et gnr/bnr. Eiendommen vil seksjoneres etter lov 16.juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og leilighetene tildeles så seksjonsnummer.

Hjemmelshaver til eiendommene er i dag for gnr 48, bnr 86 og 107 Anders Gjeruldsen, gnr 48 og bnr 108 Liene Eiendom AS. Fevikpynten AS har opsjon på kjøp av eiendommen og har fullmakt til å opptre på vegne av hjemmelshaver. Innen seksjonering og overtagelse vil hjemmelsforhold og matrikkel endres.

Tomt

I følge opplysninger fra Grimstad Kommune er utbyggingstomten i dag på 5,6 dekar. Arealet er ikke eksakt og avvik kan forekomme da tomtene skal sammenføyes og deretter få en endelig oppmåling. Arealet ved bocciabanen er regulert til offentlig areal og antas å bli fradelt og overført til kommune.

Tomten leveres opparbeidet med plen, prydbusker, bed og øvrig beplantning. Se utomhusplan for detaljer. Strandlinje med badebrygge.

Parkering

Det avsettes parkeringsplasser for sameiet i byggets underetasje/ parkeringskjeller.
Alle enheter gis ved avtaleinngåelse rett til å kjøpe parkeringsplass i dette anlegget. Angi hvorvidt du ønsker å kjøpe P-plass i kjøpetilbudsskjema.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor 1. etasje og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett.
Dersom der velges en løsning der dette er fellesareal med vedtektsfestet bruksrett gjøres det oppmerksom på at en slik tilknytning kan gjøres for inntil 30 år i henhold til eierseksjonsloven. Det gjøres videre oppmerksom på at vedtektene kan endres ved kvalifisert flertall (2/3 deler) på årsmøte.

Det vil være en eller flere HC- parkering tilgjengelige i boligsameiet. Disse tildeles beboere som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt HC- parkering, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC- parkering til beboer med offentlig dokumentert behov for HC- parkering.

Alle leilighetene vil få tildelt 1 sportsbod som er inklusiv i kjøpesummen for leiligheten. Størrelsen på sportsbodene varierer iht krav i TEK 17.
Eventuelle overskuddsplasser/-boder tilhører Selger som fritt kan omsette eller leie ut disse.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Detaljert Reguleringsplan for Fevikpynten med PlanId 294 vedtatt i Grimstad kommunestyre 21.10.2019. Eiendommen ligger i et regulert område med reguleringsformål til bla. bolig, felles uteopphold, friområde, veiarealer, p-kjeller Kommuneplan vedtatt 21.10.2019
Det gjøres oppmerksom på at tilliggende eiendom mot øst er under utvikling til boligformål og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp. I Grimstad og Arendal kommuner felles Areal og transport-plan (ATP) er Fevik et område som av kommunale myndigheter ønskes fortettet og tilrettelagt for økt bosetting.

Området er under utvikling og forskjønnelse. Naboeiendommen mot nord/øst, tidligere Blom-Bakke møbelforretning, er iht reguleringsbestemmelser planlagt omdisponert til boligformål med leilighetsbygg. Endelig skisser og omfang er ikke kjent, men omtrentlig volum er vist i 3D-illustrasjoner.

Det er 10.11.2021 mottatt nabovarsel fra prosjektets naboeiendom på bnr. 86, hvitt hus på utsiden av strandpromenaden, beliggende sydvest for sameiets fellesområde med badebrygge og bocciabane. Varselet gjelder oppføring av ny garasje som i sin helhet er prosjektert innenfor bestemmelsene i reguleringsplanen for Fevikpynten. I tillegg ønskes oppført en sommerstue i grensen mot bnr. 445. Det ønskes også oppført en plantebenk mot gangveien mellom bryggen og garasjen. En mindre fasadeendring mot sydvest der det ønskes en liten balkong og et takoverbygg over inngangsdøren. Det skal også søkes om bruksendring for kontordelen til bolig i tråd med planen.
Byggherre vil sende inn merknad angående hagestuen på vegne av kjøperne på Fevikpynten.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.
Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:
Dagbok: 344 Tinglyst 23.02.1961: Jordskifte
Dagbok 392 Tinglyst 07.02.1969 Skjønn: Regulering av areal i forb. m/ veggrunn/ jernbanegrunn
Dagbok: 1671 Tinglyst 14.04.1977 Bestemmelse om bebyggelse. Rettighetshaver gnr 48, bnr 108
Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Konsesjon

Det utløses ikke konsesjonsplikt ved kjøp av bolig på Fevikpynten.

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter.

Organisering

Boligene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det vil bli utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi.
Tomteverdi utgjør kr 5.000,- per kvm BRA
Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA og vil derfor variere pr. leilighet mellom ca. kr. 7.380,- på den minste og ca. kr. 14.750,- på den største leiligheten.

Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,-
Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

I tillegg til omkostninger kommer et beløp tilsvarende kr. 50,- pr.kvm BRA, som oppstartslikviditet til sameiet.

Betalingsbetingelser

Kr. 50.000,- av kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende salgsoppgave. Forskudd vil ikke bli innkrevd før tidligst ved vedtak om igangsetting.  Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. 
Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller Selger fra det tidspunkt § 47 er stilt.
Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Felleskostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne.

Felleskostnadene utgjør ca. kr. 25 - 30,- pr. kvm pr. mnd. Budsjett over felleskostnader vil bli utarbeidet innen konstituering av sameiet. Det gjøres oppmerksom på at sameie-kostnader er et estimat og at innhold og nivå kan endres dersom sameiet ønsker det. 

Felleskostnader kan bla. helt eller delvis dekke kommunale avgifter (avhenger av kommunens faktureringsrutiner), renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, enkle vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Grimstad kommune for nærmere info.

Oppvarming og varmt vann i leilighetene dekkes ikke av felleskostnadene.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv/nett/ fiber. Det legges opp til at sameiet (ev at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av nett/ fiber og evt. TV-abonnement tjenester med en leverandør.

Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Utbygger /selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Utbygger/ selger vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Fevikpynten, Gnr. 48 Bnr. 108 i Grimstad kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått.

Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt

Tilvalg / Endringer

Kjøper har innen gitte frister rett til å gjøre endringer og tilvalg etter avtale og dette avtales med utbygger/underleverandører i tilvalgs-prosessen. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet:

Ingen, ut over at alle tillatelser må foreligge i tråd med forutsetningene beskrevet i salgsoppgaven.

Utbyggingsselskapet har vedtatt byggestart.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.

Visning

Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/presentasjon.

Finn.no: Visningstekst

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

Overtagelse

Siste frist for overtagelse er 31.08.2022. Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema "Kjøpetilbud til fastpris". Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom Kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-20-9002

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten:


o              Etasjetegninger
o              Fasadetegninger
o              Romskjema
o              Byggteknisk beskrivelse
o              Utomhusplan, ikke endelig
o              Reguleringsplan

Ansvarlig megler

Arild Aasen, tlf. 97 58 67 30

Vederlag

Meglers vederlag utgjør kr 39.375,- pr. solgte enhet

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3035327