Lillesand

Fagertun Panorama - Dovreveien 1

Prisantydning
7 340 000 kr
Felleskostnader
1 925 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2020
P-rom
100 m2
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet
Bolig Soverom Etg. P-rom BRA Totalpris
301 2 3. 100 ㎡ 100 ㎡ 7 385 170 kr

Oversikt

Om eiendommen

Fagertun Panorama - Klare til innflytting. P-plass inkl. PÅMELDINGSVISNING!

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

21 prosjekterte selveierleiligheter beliggende i 1. til 3. etasje, og i underetasjen blir det boder tilknyttet leilighetene samt parkeringsplasser.
Bygget blir organisert som et eierseksjonssameie.
Prosjektet består av ett salgs- og byggetrinn.

Se også prosjektets egne hjemmeside, www.fagertunpanorama.no med leilighetsvelger. Link til hjemmesiden ligger til høyre her på finn-annonsen.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger, jfr buofl. § 13 siste ledd.. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet/borettslaget, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Tomt

Areal: 2 308 kvm, Eierform: Eiet tomt
Utbyggingstomten utgjør samlet ca 2300 kvm iht opplysninger fra Lillesand kommune. Arealet er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling.

Parkering

Det avsettes inntil 26 parkeringsplasser i dette byggetrinnets underetasje. Kjøper har rett og plikt til å kjøpe 1 - en - plass i parkeringskjelleren. Opplegg for ev. ladepunkt for ladbar bil bekostes av den enkelte i forbindelse med tilvalgsprosess.
Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett.
Dersom det velges en løsning der dette er fellesareal med vedtektsfestet bruksrett gjøres det oppmerksom på at en slik tilknytning kan gjøres for inntil 30 år i henhold til eierseksjonsloven. Det gjøres videre oppmerksom på at vedtektene kan endres ved kvalifisert flertall (2/3 deler) på årsmøte. 
Det vil være handicapplasser tilgjengelige i boligsameiet. Disse tildeles beboere som har behov for det. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass uten å ha særskilt rett til slik plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen tilbeboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass.
Eventuelle overskuddsplasser/-boder skal tilhøre selger som fritt kan omsette eller leie ut disse.
Alle enheter vil få tildelt 1 sportsbod som er inkludert i kjøpesummen. Størrelsen på sportsbodene varierer iht krav i TEK 17.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er i ht plan for Dovreveien 1 og 3 datert 28.04.16, detaljregulering vedtatt 08.02.17 benevnt B/T2, regulert til boligbebyggelse - konsentrert blokkbebyggelse, med kommunalteknisk anlegg, lekeplass og uteopppholdsareal. Reguleringen omfatter også samferdselsanlegg med kjøreveg, fortau, grøntareal og parkeringshus/-anlegg. Eiendommen på baksiden av utbyggingstomten (vest og delvis syd) Dovreveien 5 og 7, er under omregulering. Dovreveien 1 og 3 ligger i følge kommuneplanen i felt KB04 i område for kombinert bebyggelse og anleggsformål, mens Dovreveien 7 er del av område for tjenesteyting.
Det foreligger rammetillatelse for tiltaket datert 18.01.19.

Eier av Fagertun Panoramas naboeiendom, Dovreveien 5, gnr 33, bnr 329, har i nabovarsel som utbygger har mottatt 28.12.2020 søkt om godkjennelse for oppføring av leilighetsbygg med 5 leiligheter, fordelt på tre etasjer, på eiendommen. Planene for naboeiendommen fremkommer ikke av dette prospektets illustrasjoner eller fotomontasjer ettersom planene er av nyere dato. Se vedlegg 'Planer Dovreveien 5', og kontakt megler eller Lillesand kommune dersom det ønskes ytterligere informasjon.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.
Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:
Ingen heftelser registrert på eiendommen ut over nåværende eiers pengeheftelser og urådighets-erklæringer. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Grunnboken for eiendommen vil være er et vedlegg til kjøpekontrakten.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Når en bolig selges før den er ferdig bygget skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel. Et utvalg av leilighetene vil energimerkes innen overtakelse.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse:
Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdig-
attest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Om sameiet

Usolgte leiligheter

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgt enheter.

Organisering

Boligene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det foreligger utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene, og endelige vedtekter vil være utarbeidet innen seksjonering og konstituering av sameiet. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5% av tomteverdi. Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA og vil derfor variere pr. leilighet mellom ca. 10 710,- på den minste og ca. 14 000,- på den største leiligheten. Dvs. 140 pr. kvm BRA. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t 525,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. 525,-
Hver kjøper betaler i tillegg 25 000,- for tilkobling til offentlig vann/avløp/strøm.  I tillegg kommer et beløp tilsvarende 50,- pr.kvm BRA, som oppstartslikviditet til sameiet. Dette beløpes innkreves av forretningsfører sammen med første innbetaling av felleskostnader for sameiet ved overtakelse.
Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Betalingsbetingelser

Kr 100.000,- av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.
Selger kan disponere innbetalt beløp forutsatt at selger stiller garantier i henhold til bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller selger fra det tidspunkt § 47 er stilt. Forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Felleskostnader

Kr.1 925 - 2 500,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne.
Felleskostnadene utgjør ca. 25,- pr. kvm pr. mnd. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er et utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter.
Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, noe snørydding og vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.
Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Lillesand kommune for nærmere info.
Oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader.
Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, brebånd og telefoni. Det legges opp til at sameiet (ev at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internett-tjenester med en leverandør.
Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.
Utbygger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.
Selgeren vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der bolig-
eieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Fagertun Panorama - Dovreveien 1, Gnr. 33 Bnr. 319 og Gnr. 33 Bnr. 1544 og Gnr. 33 Bnr. 319 Snr. 29 i Lillesand kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5% av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at selgers forbehold er avklart.
Dersom selger ønsker å få utbetalt forskudd eller avtalt vederlag for eventuelle endrings-/tilvalgsarbeider før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått på selgers standard kjøpekontrakt eller midlertidig kjøpekontrakt som vil bli benyttet ved salg. Selgers kontrakts dokument forutsettes gjennomgått før bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m.

Tilvalg / Endringer

Frister for tilvalg er i hovedsak passert for prosjektet. Det er gjort enkelte endringer/oppgraderinger fra standard beskrevet i dette prosjektet for enkelte av leilighetene. Kontakt megler for detaljer.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer, tilpasninger rundt sjakter og tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Ingen

Visning

.
Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/presentasjon etter nærmere avtale.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Ferdigstillelse i løpet av 2. kvartal 2021. Nærmere uke/dato varsles minst seks uker i forvegen. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Selger har her lagt på ca 2-3 måneders buffer i forhold til planlagt ferdigstillelse for å håndtere eventuelle uforutsette forsinkelser grunnet Korona (Covid 19) og andre forhold. Dersom Korona medfører stans av arbeider på byggeplass eller forsinkelser av kritiske leveranser, som medfører forsinket leveranse utover 1. juli 2021, er dette risiko kjøper svarer for. Dersom dette blir aktuelt, skal selger varsle kjøper, via megler og innen rimelig tid. Selger skal også holde partene orientert om status og konsekvens av forsinkelsen.
Kjøper svarer for risiko i forbindelse med fremdrift og økonomiske konsekvenser av at man ikke kan flytte inn i ny leilighet.
Selger svarer for de økonomiske konsekvensene forsinkelsen eventuelt påvirker byggekostnadene.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligene selges til fast pris, se vedlagte kjøpetilbudsskjema og prisliste. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligen er nyoppført, men ikke tatt i bruk, og selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med tilhørende vedlegg. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom boligen selges til forbruker innen 6 måneder etter at den var ferdigstilt, vil det bli stilt entreprenørgaranti på linje med reglene i bustadoppføringslova.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.
Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-18-9001

Salgsoppgave og vedlegg

Denne salgsoppgaveteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten:
o              Prisliste
o              Etasjetegninger
o              Fasadetegninger
o              Romskjema
o              Byggeteknisk beskrivelse

Ansvarlig megler

Arild Aasen

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3027768