Evje og Hornnes

Elgfaret 24

Prisantydning
290 000 kr
Omkostninger
23 720 kr
Totalpris
313 720 kr
Tomteareal
1 118 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Om eiendommen

Boligtomt i etablert og barnevennlig boligområde - kort avstand til skole, barnehage og idrettsanlegg

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Tomten er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Fint beliggende tomt på Hornåsen, et veletablert og barnevennlig boligområde. Det er ca. 2 km til Hornnes barneskole, barnehage og videregående skole. Dagligvarebutikk, bensinstasjon og idrettsanlegg ligger også i kort avstand fra tomten. Det er omtrent 4 km til Evje sentrum med alle fasiliteter. Det er fine turmuligheter i nærområdet, samt fine bade- og fiskemuligheter. Det er mange barnefamilier i området og flere lekeplasser for barna.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Det er lagt kommunalt vann og avløp til tomtegrense. Kommunal vei. For å bli koblet til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må man søke kommunen om tilknytning. Tilkoblingsgebyr for vann og avløp er kr. 25 000,-, inkl mva.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område som er regulert til boligformål, tilhører reguleringsplan "Hornåsen", ikrafttredelse 09.04.1987. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Etter reguleringsbestemmelsenes ikrafttreden er det ikke tillatt å etablere private servitutter som strider mot disse bestemmelsene.

Bebyggelsen kan oppføres i inntil 2 etasjer. Gesimshøyden må ikke overskride 4,4 meter over plant terreng. Bygningenes grunnflate, inklusiv garasje og annen tilleggsbebyggelse skal ikke overskride 20% av tomtearealet.

Planforslagt er i hovedsak utformet som en flatreguleringsplan. For en del av området, det vil si ca. 20 boligtomter, er det utarbeidet en detaljplan der bl.a husplassering er inntegnet.

To biloppstillingsplasser, hvorav den ene kan innpasses i garasje. Ved byggemelding av boligen skal planlagt garasje inntegnes på situasjonsplan. Garasje kan ikke plasseres nærmere nabogrense enn 0,5 meter.

Se vedlagte reguleringsbestemmelser.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4219/15/141:
03.10.2019 - Dokumentnr: 1166374 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


01.10.2008 - Dokumentnr: 793586 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:15 Bnr:122


01.01.2020 - Dokumentnr: 1687380 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0937 Gnr:15 Bnr:141


Kommentar konsesjon

Eiendommen er ubebygd og egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringen før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
7 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 290 000,-))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))

23 720,- (Omkostninger totalt)

313 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4219/15/141:
03.10.2019 - Dokumentnr: 1166374 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


01.10.2008 - Dokumentnr: 793586 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:15 Bnr:122


01.01.2020 - Dokumentnr: 1687380 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0937 Gnr:15 Bnr:141


Info kommunale avgifter

Kr. 9 810,26 pr. år
Tomten er ubebygd. Det er ingen kommunale avgifter registrert på eiendommen. Dersom tomten bebygges, vil det påløpe kommunale avgifter til Evje og Hornnes kommune. Beløpet gjelder pr bolig som bygges.

Gjeldene satser for kommunale avgifter er følgende (det forekomme endringer i kommunale avgifter):
Abonnementsgebyr vann kr. 2 030,-, målt forbruk, pris pr. m3 kr. 17,125,-, abonnementsgebyr avløp kr. 3 367,5,-, målt forbruk, pris pr. m3 kr. 25,63,-, standard renovasjonsgebyr kr. 4 020,- og branntilsyn/feiing kr. 350,-.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen..

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til 3,70 % inkl. mva, minimum kr. 49.000,-.
Videre er det avtalt tilrettelegging kr 10.900,-, oppgjørshonorar kr 7.100,- og digital grunnpakke kr 2.990,-. I tillegg belastes selger for direkte utlegg. 
 
Ved salgssum lik prisantydning vil dette til sammen utgjøre ca. kr 69 990,00,- inkl. mva.
Produktnr: BCA9D955-3642-4D75-9379-1821FD79AB5A