Hægebostad

Eikenveien 117

Byggeår
1986
Tomteareal
3 670 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

EIKEN MARKED - BUTIKK OG BENSINSTASJON TIL SALGS.

Fakta om eiendommen

Oppdragsnummer

9-16-0052

Adresse med betegnelse

Eikenveien 117, Gnr. 74 bnr. 99 i Hægebostad kommune

Beliggenhet

Meget sentralt beliggende på Skeie i Eiken, like ved Rikvei 42.

Næringstype

Næringsbygg Selveier

Eierform

Selveier

Byggeår

1986 i følge Hægebostad kommune.

Bygninger og byggemåte

Mur og tre

Innhold

1.etasje: Stort butikklokale, storkiosk/gatekjøkken.

2.etg.: Kontor, lager, teknisk rom

Bensinstasjon med 2 dobbelsidige pumper for bensin, diesel og avgiftsfri diesel.

Standard

Eiendommen holder normal standard til sin bruk

Butikkdriften selges med alt av innredninger og utstyr.

All innredning og utstyr er eid av selskapet og er ikke gjenstand for leasing eller belåning.

Varelager overtas til innkjøpspris i tillegg til kjøpesummen.

Antatt verdi på varelager er ca. kr.1.500.000.-

 Det er nedgravd tankanlegg med 3 tanker hver på 12.000.- liter.

Parkering

Rikelig med parkering på egen tomt

Oppvarming

Elektrisk
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tomt

Areal: 3 670 kvm
Tomten er planert og asfaltert med adkomst og parkeringsareal

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet ved salget.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til forretnings-/serviceområde), og tilhører reguleringsplan. del av Skeie område.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk

Heftelser / Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på  at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Dagboknr.3212 . Tinglyst: 6.oktober 1980. Bestemmelse om gjenkjøpsrett. . Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer / avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Formues verdi

Primær: Kr. ,- for år 2016. Sekundær: Kr. ,- for år 2016.

Kjøpers kostnader

Omkostninger 0,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon. Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 71
Visning etter avtale med megler

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll,og må derfor b.l.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontakter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 20. juni 2003 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Lovverk

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Løsøre og tilbehør

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse og annet ikke er avtalt.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Reidar Bøe

Sørmegleren AS Org. Nr.

944 121 331

Prospekt og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysniner
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg
Varenummer: 3016771