BUØYA

Daleveien 123

Prisantydning
9 900 000 kr
Omkostninger
264 500 kr
Totalpris
10 164 500 kr
Formuesverdi
591 350 kr
Formuesverdi sekundær
2 247 129 kr
Byggeår
1850
Internt bruksareal (BRA‑i)
65 ㎡
Bruksareal
143 ㎡
Tomteareal
8 900 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Stor og usjenert eiendom med lang strandlinje til elva | Eldre enebolig | Båthus | Sentrumsnært og solrikt

Om eiendommen

Oppvarming

Varmepumpe. Vedovn (må påregnes tilsyn av pipen som er i bruk).
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Det er ukjent om det er anlagt oljetank på eiendommen. Ved etablert oljetank på denne påregnes sanert/fjernet.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal sentrum/Øvrebyen kjører man Skarvøyveien før man tar av til venstre i Daleveien. Kjør ca 1,2 km. Eiendommen ligger på høyre side og er merket med til salgs plakat fra Sørmegleren.

Parkering

Garasje og ellers rikelig med parkeringsmuligheter på egen tomt.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Daleveien på Buøya. Østvendt, med meget usjenert beliggenhet og lang strandlinje til elva. Flat og stor tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.
Kommentar fra kommunen:
Siden bygning er oppført før bygningslovens virkning av 1965, foreligger det ingen bygningsdokumenter i vårt arkiv. Eiendommen er etablert ved skylddeling 07.01.1881 og 25.01.1962 (fradeling av bnr 40), og det foreligger ikke målebrev.

Kommunen opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Se også takstmannens kommentarer ang loftsetasjen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Pumpekum deles med nærmeste nabo.

Privat vei. Veien ligger delvis på denne eiendommen og delvis på bnr 40 basert på kartmaterialet. Ifm. at bnr 40 ble fradelt i 1962 fra hovedbruket ble det tinglyst veirett for den nye parsellen. Dette tyder på at selve veien ligger på hovedbruket. Hovedbruket er oppmålt ved skylddeling fra 07.01.1881 som ikke har latt seg oppdrive.

Reguleringsplan

Eiendommen tilhører følgende reg. planer: Kommuneplanens arealdel 2023-2035 med Id 202301 ikrafttredelse 07.09.2023 med hensynsoner.: Flomfare og høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler). Kommunedelplan for Mandalselva med Id 1002-KP1 ikrafttredelse 16.09.2010 med restriksjoner: Område unntatt for rettsvirkning. Reg. plan for Buøya med Id 120 ikrafttredelse 22.02.2001 med formål: Jord- og skogbruk, boliger, høyspenningsanlegg, offentlig friområde, felles avkjørsel og kjørevei.

Eiendommen ligger i hensynssone for høyspent. I hensynssoner er det krav til avstand mellom bygg/ bygningsdeler og nettanlegg. Avstandskravet varierer i forhold til om det er nærhet til kraftlinjer, kabler i bakken eller nettstasjoner. Tiltak som utvikling, terrengendring, bygging etc. kan kreve dispensasjon etter plan og bygningsloven.
Glitre nett holder på med en utredning og informasjonsmøter mtp. flytting av høyspent som går fra Leire via Halshaug til Vallemoen. Dette kan bety at høyspenten blir flyttet noe lenger nord.

Mer informasjon finnes her: https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=7504&type=A-1

Eiendommen ligger innenfor hensynssone for flom. Tiltak som utvikling, terrengendring, bygging etc. kan kreve dispensasjon etter plan og bygningsloven.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/50/3:
07.02.1936 - Dokumentnr: 92 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.

16.01.1962 - Dokumentnr: 71 - Skjønn
Gjelder kraftlinje mellom Mandal sek.st. og Ime
Gjelder denne registerenheten med flere

23.02.1962 - Dokumentnr: 289 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:50 Bnr:40
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om båt/bryggeplass Bnr 40 har tinglyst båtplass på denne eiendommen/hovedbruket.

19.12.1969 - Dokumentnr: 2618 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.

02.03.1970 - Dokumentnr: 990028 - Elektriske kraftlinjer

05.02.1975 - Dokumentnr: 990026 - Elektriske kraftlinjer

07.01.1881 - Dokumentnr: 900001 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:50 Bnr:2

25.01.1962 - Dokumentnr: 116 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:50 Bnr:40

01.01.2020 - Dokumentnr: 587633 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:50 Bnr:3

Kommentar konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 247 500,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 264 500,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Blanding av landbruk og boligeiendommer

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Mangler data den 22.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Eldre sjarmerende enebolig beliggende attraktivt til ved Buøya i Mandal. Tomten er romslig med muligheter for utvikling og den grenser ned til elven hvor det og medfølger båthus. Området tilbyr nærhet til skole, turområder, Mandal sentrum samt kollektivtransport b.l.a. Boligen har ukjent opprinnelse men vurderes oppført på 1800 tallet en gang. Det er i fjor og i år blitt utført en del moderniseringer på overflater som nye
vinduer/ytterdører, malerarbeider, kledning stedvis, renner/nedløp, inv. overflater malt, nye tepper, 80% av elektro fornyet m.m. De nyeste overflatene på boligen fremstår i bra stand, de eldre overflatene har en del slitasje/elde etter alder og man vil måtte påregne stedvise moderniseringer. Boligen med sitt sjarmerende utrykk har normale skjevheter på gulver, er lite isolert samt har lave takhøyder som må forventes ut ifra boligens opprinnelig alder. Det meste av loftsetasjen har takhøyde som ikke er målbart, men grunnet alder vurderes rommene til godkjent selv om arealet ikke er medregnet etter dagens krav. Her finner man 4 soverom og loftsgang.

Det er registrert enkelte konstruksjoner som er gitt TG 2 og TG 3, da dette blant annet er forhold hvor utførelse avviker fra standardens krav (NS3600), og ikke nødvendigvis har skader eller feil som tilsier at umiddelbare tiltak er nødvendig. Samtidig er det enkelte av forholdene som blant annet påvirker sikkerhet i bruk og vannskadesikkerhet, og hvor det anbefales at tiltak utføres. Deler av avvikene er enkelt beskrevet nedenfor og blir ytterlige kommentert i rapport:

Øvrige viktige opplysninger for deg som kjøper kan være:

- Romslig og solrik tomt med potensiale for utvikling.
- Garasje og båthus medfølger. Disse bygningene er ikke tilstandsvurdert men det må påregnes vedlikehold/renovering.
- Oppvarming med vedovn og to varmepumper fra 2022/23.
- Attraktiv beliggenhet.
- Mye av overflatene er modernisert.

Vær oppmerksom på:
Det er ikke etablert brannslukkingsutstyr og/eller røykvarsler i boligen iht. forskrift. Det mangler røykvarslere i boligen ut ifra befaring.

Følgende avvik har fått TG3:
- Drenering og rom under terreng med normalt avvik.
Oppsummering:
Dreneringen fungerer ikke som tiltenkt. Det er tydelige tegn på fukt og skader i kjelleren. For videre omtale se "rom under terreng" Fukten vurderes å ikke være kritisk fordi kjelleren er uinnredet.
Anbefalte tiltak:
Kjeller bør holdes under observasjon. Lagring av varer bør unngås og god utlufting ivaretas. Ut ifra alder vil det kun være ved behov om man ønsker å får en tørrere kjeller at dreneringen må påregnes skiftet. Ingen umiddelbar kostnad er påkrevd men kostnad er gitt etter krav for å vise anslått kostnad for utbedring.
Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000.
Rom under terreng
Oppsummering:
Det observert et fuktig miljø i kjelleren grunnet svekket drenering som normalt ut ifra byggeår. Registrerte avvik vurderes ikke å være vesentlig og kjelleren fungerer som en grovkjeller. Lagring av fuktømfintlige varer anbefales ikke. Stubbegolvets tak bør vurderes platet med vindsperre eller lignende for å minimere fukt luft mot 1 etasjen.
Anbefalte tiltak:
Kjelleren må ha åpne mur/steinkonstruksjoner med god utlufting. Vurder ventileringsbehovet da det er lite form for ventiler samt evnt. vindtettplate/duk i tak. Kostnad er gitt dette.
Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000.

- Kledning/yttervegger med avvik.
Oppsummering:
TG3 er gitt da det mot gavl nord-vest er det registrert stedvise råteskader i kledning. Videre har gavl sørvest råte i bunnstokk samt synlig spor morr/borrebille. Det registreres manglende/dårlig lufting bak kledningen. Manglende eller dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering. Museband mangler og samt det er noe utett overgang mellom bunnstokk/vegg. Yttervegg gavl nord-øst er funnet i bra forfatning, har og etablert lufting/museband i bunn av kledning, men det mangler lufting i topp.
Anbefalte tiltak:
Påviste råte skader må utbedres. Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen samt tettere løsning i bunn mot bunnstokk, videre anbefales det å etablere musetetting bak kledning.
Ved nyere fasader må det påregnes råteskader i konstruksjonen og påpekt avvik ved gavl sør-vest bør utbedres. For en ytterlige inspeksjon kreves destruktive åpninger, noe som ikke ble foretatt på befaringsdagen. Ut ifra alder på boligen vil det måtte forventes noen skader på reisverk da spesielt rundt vinduer/dører samt bunnstokk. Kostnader vil da kunne påløpe.
Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000.

- Det mangler stigetrinn til feier samt snøfangere etter krav.
Oppsummering:
TG3 er gitt etter krav da det ikke er etablert stige for feier på taket eller snøfangere.
Anbefalte tiltak:
Forskriftsmessig adkomst for feier må etableres. Snøfangere må etableres for god personsikkerhet om takkonstruksjonen tillater det.
Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000.

- Etasjeskillet har normale skjevheter.
Oppsummering:
Som normalt i boligen grunnet dets høye alder registreres det større skjevheter (over 3cm) og stedvis knirk. TG3 er gitt dagens krav for planhet.
Anbefalte tiltak:
Oppretting og eventuell avstiving av gulv kan anbefales før eventuelt nytt gulv legges. Utbedringskostnader: Ingen umiddelbar kostnad.

- Branntilsyn bør utføres.
Oppsummering:
Det bør påregnes tilsyn av pipen som er i bruk. Det er registrert manglende ubrennbareplate under feieluken, pipe er kledd imot, den ene pipen er blendet, avvik mot brennbart materiale feieluke m.m. Pipe og ildsted er kun visuelt vurdert og ikke røyktrykkprøvd eller kamerakontrollert ved besiktigelsen. Undertegnede har ikke spesiell kompetanse vedr. vurdering av piper og ildsteders forskriftsmessige tilstand. For detaljert informasjon og krav anbefales kontakt med lokalt brann- og feievesen.
Anbefalte tiltak:
Med bakgrunn i påviste avvik og for en vurdering av eventuelle tiltak anbefales en ytterligere kontroll av pipa/ildsteder utført av brann- og feiervesen. Kostnad er gitt kontroll. Ved utbedringer samt anlegning støl/keramikk rør i pipen vil det måtte påregnes en større kostnad.
Utbedringskostnader: Under 10 000.

- Trapp til kjeller med normalt avvik.
Oppsummering:
TG3 gis etter krav da det mangler rekkverk i trappen utover en håndløper.
Anbefalte tiltak:
Etablering av rekkverk anbefales for bedre sikkerhet.
Utbedringskostnader: Under 10 000

- Badet må påregnes renovert for å tåle dagens bruk.
Oppsummering:
Badet er av eldre dato og må påregnes totalrenovert for å tåle dagens krav. Rommet har støpt gulv med smurt maling på gulv, tapetsert vegger. Innredet med dusjkabinett, vask med innredning, opplegg vaskemaskin, toalett. Elektrisk vifte.
Anbefalte tiltak:
Badet må totalrenoveres for å tåle dagens bruk. Ved videre bruk må dusjkabinettet brukes for å spare overflater fra fritt vann.
Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000.

Følgende avvik har fått TG:
TG2:
- Terrasse med avvik.
- Loft, taktekking og dets konstruksjon samt renner har avvik. Det har og vært stedvise lekkasjer på tak tidligere og ny tekking bør påregnes i fremtiden.
- Kjøkken og trapp til loft med avvik.
- VVS og EL-anlegg samt vvs bereder grunnet alder og krav.
- Ventilering utover åpning av vinduer mangler i boligen som normalt.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Oppvaskmaskin.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.
Eiendommen selges for firma. Det gjøres særlig oppmerksom på at eier ikke har bebodd boligen. Eier har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/50/3:
07.02.1936 - Dokumentnr: 92 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.

16.01.1962 - Dokumentnr: 71 - Skjønn
Gjelder kraftlinje mellom Mandal sek.st. og Ime
Gjelder denne registerenheten med flere

23.02.1962 - Dokumentnr: 289 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:50 Bnr:40
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om båt/bryggeplass Bnr 40 har tinglyst båtplass på denne eiendommen/hovedbruket.

19.12.1969 - Dokumentnr: 2618 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.

02.03.1970 - Dokumentnr: 990028 - Elektriske kraftlinjer

05.02.1975 - Dokumentnr: 990026 - Elektriske kraftlinjer

07.01.1881 - Dokumentnr: 900001 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:50 Bnr:2

25.01.1962 - Dokumentnr: 116 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:50 Bnr:40

01.01.2020 - Dokumentnr: 587633 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:50 Bnr:3

Info kommunale avgifter

Beløpet dekker faste gebyrer: Vann (1869,-) Avløp (2778,-), Vannmålerleie (250,-), Branntilsyn/Feiing (440,-) og standardrenovasjon/MAREN (3990,-). I tillegg kommer forbruk vann/avløp iflg. måler med hhv kr 17,16 m3 og kr 39,70 m3.

Byggemåte

Grunnmur m/kjeller. Byggegrunn av løsmasse. Type grunnmur i kjeller: Gråsteinsmur. Det er etablert en terrasse opp mot ing. partiet med skiferstein og terrassebord. Vinduer/dører med 2 lags glass. Innerdører 1/3 speils. Yttervegger har liggende kledning. Innredet loft (lukket konstruksjon). Loftet er innredet og oppbygd med bukker og åstak. Saltak. Tegltakstein. Etasjeskille er et trebjelkelag.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vern/SEFRAK

Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no. 

Sammendrag selgers egenerklæring

1. Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja.
Beskriv feilen og omfanget: Gammelt men virker, se tilstandsrapport.
2. Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja.
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. 2.1.2 Årstall: 2024.
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Ufaglært.
2.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Kun malingsarbeid, ingenting teknisk.

Tak, yttervegg og fasade
3. Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? Ja.
Beskriv feilen og omfanget: Ikke noen lekkasjer i vår eiertid, men har tidligere vært noe, se tilstandsrapport.
4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja.
4.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. 4.1.2 Årstall: 2023.
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Byttet nesten alle vinduer og begge inngangsdører, skiftet endel kledning, litt nye takrenner. Utebod er kledd helt på nytt og nye
vinduer.
4.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Byggfirma Kåre Rosseland.
4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei.

Kjeller
6. Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken? Ja.
7 Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje? Ja.
Beskriv omfanget: Gammel kjeller, ser det har vært fukt her, se ellers tilstandsrapport.

Elektrisitet
9. Har det vært feil på det elektriske anlegget? Ja.
Beskriv feilen og omfanget: Gammelt og utdatert, ca 80% av det elektriske anlegget er lagt nytt.
10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja.
10.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. 10.1.2 Årstall: 2024.
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Montert nytt elektrisk anlegg på alle rom i 2. etg og stuer og gang i 1. etg, Nye utelamper rundt hele huset.
10.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Elit AS.
10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

Rør
11. Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? Ja.
Spesifiser hvilken type: Kommunalt drikkevann, kommunalt avløp via pumpekum (delt med nærmeste nabo).

Ventilasjon og oppvarming
16 Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? Ja.
16.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. 16.1.2 Årstall: 2024.
16.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
16.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Nye varmepumpe montert i 2. etg i 2024.
16.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Maxbo Mandal
16.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

Skjevheter og sprekker
17. Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser? Ja.
Beskriv feilen og omfanget, samt hvilke tiltak som er gjort: Huset er over 100 år, se tilstandsrapport.
18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? 2 Ja.
Beskriv feilen eller endringen: Pipe trenger utbedring.

Sopp og skadedyr
19. Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja.
Hva slags skadedyr og hva var omfanget? Huset er over 100 år, det er observert paddelus og maur.
21. Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja.
Beskriv omfanget: Se tilstandsrapport, huset er over 100 år

Andre opplysninger
32. Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? Ja.
Skriv opplysningene her: Huset er gammelt, langt over 100 år, det fremstår nå som brukbart for en beboer som ikke krever høy standard. Det er selve eiendommen med
strandlinje og båthus som utgjør den største verdien her, selve huset må anses som et oppussings objekt.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: D8A1AE29-DFA1-4FF4-BD03-AE32BCFFB25F