Arendal Barbu / Nesheia

Bryggebyen | Bygg G - H - I

Prisantydning
4 950 000 kr - 7 900 000 kr
P-rom
73 - 105 m2
Antall soverom
2 - 3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet
Bolig Soverom Etg. P-rom BRA Totalpris
G101 2 1. 81 ㎡ 89 ㎡ 5 615 390 kr
G201 2 2. 73 ㎡ 79 ㎡ 4 963 790 kr
H202 3 2. 102 ㎡ 114 ㎡ 7 469 390 kr
H402 2 4. 105 ㎡ 114 ㎡ 7 919 390 kr

Oversikt

Om eiendommen

Bryggebyen | Byggingen er i gang | Nye muligheter ved sjøen! | 44 solgt!

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Bryggebyen bygg G-H-I består av 48 prosjekterte selveierleiligheter beliggende i 1. til 5.etasje.  Det er tre oppganger i dette byggetrinnet, med trappeløp og heis fra kjeller opp til alle leilighetsetasjer. Sportsboder blir plassert i bygningens underetasje. I underetasjen blir det også parkeringsplasser. Enkelte leiligheter gis rett til kjøp av P-plass på uteområde (inne i fremtidig byggetrinn). Se egen oversikt over hvor de enkelte leiligheter kan kjøpe P-plass i dokumentet Kjøpetilbud. Det blir felles sykkelparkering i underetasje og utomhusområdet. Byggene G-H-I utgjør byggetrinn 3 av et større utbyggingsprosjekt for området, med inntil ca. 6-700 boliger og næringsbygg etc. Kjøper kan ikke motsette seg den videre utbygging iht godkjent reguleringsplan. Endringer og justeringer av denne kan forekomme, se også pkt Reguleringsplaner.

Innhold

Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som

opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012).

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Sjakter innenfor omsluttende leilighets-vegger er inkludert i P-rom, på samme måte som i BRA.

Sportsbod
Alle enheter vil få tildelt 1 sportsbod som er inkludert i kjøpesummen. Størrelsen på sportsbodene varierer iht. krav i TEK 17, og noen få av enhetene vil få bodareal fordelt på to areal, ref. byggteknisk beskrivelse.

Båtplasser
Utbygger har lagt til rette for etablering av båtplasser i deler av området som i reguleringsplanen er avsatt til offentlig småbåthavn (o_SH1 og o_SH2). For priser og vilkår kjøp av båtplass, se Kjøpetilbudsskjema.

P.t. er det god kapasitet i nærliggende offentlig småbåthavn i Songebukta.

Ferdigstillelse

Siste frist for overtagelse er 15.09.2024. Overtagelse kan skje inntil 4 måneder før denne fristen. Senest 4 måneder før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Diverse

Matrikkelnummer
Prosjektet ligger i dag på gnr 509, bnr 240 i Arendal kommune. Før overtakelse vil selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/fradelinger. Eiendommen vil seksjoneres etter lov av 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og leilighetene tildeles så seksjonsnummer. Fremtidige salgstrinn vil kunne innlemmes i dette sameiet hvis utbygger anser det hensiktsmessig, men det er ikke avklart. Hvis sameiet som utgjør byggene A-F og utbygger finner det hensiktsmessig vil sameiet for G-H-I også kunne innlemmes i det eksisterende sameiet.

Annet
Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner, etasjeplaner, plantegninger og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som avviker eller ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Beskrivelse gjelder foran tegninger, og tegninger foran illustrasjoner.

Leilighetene overleveres i bygg-rengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter:

Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Avbestilling
Dersom kjøper avbestiller gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger, jfr buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum, følg Kystveien mot Tromøy. Like før du kommer til Krøgenes, tar du av til høyre, inn på den tidligere skipsverftstomta på Vindholmen. Bygg G-H og I vil bli bygget på tomten mellom Lille Pollen og Løkholmen.

Beliggenhet

Bryggebyen ligger ved sjøkanten på Vindholmen ca 4 km fra Arendal sentrum. Alt det du måtte like å gjøre, det kan du gjøre mer av her, med kort vei til lekekamerater, brygga, kajakken og Arendal sentrum. Du kan gå, trille og sykle til det meste; byliv og båtliv, restauranter, butikker, badeplass, skole og barnehager. Krøgenes ligger i umiddelbar nærhet med dagligvarebutikker, apotek, legesenter og treningssenter. Knytt på deg joggesko eller ta skiene i hånden, og du er i lysløypa og flott turterreng på få minutter.

Tomt

Tomten for hele Bryggebyen utgjør ca. 73,6 daa. Arealet deles på flere byggetrinn, og det foreligger ingen eksakt oppmåling for tomten til 1 ved salgstidspunktet. Fremtidige byggetrinn og den offentlige infrastruktur vil bli opparbeidet iht. godkjente planer.

Tomten rundt G-H-I leveres pent opparbeidet iht. utomhusplan med brygger, prydbusker, bed og øvrig beplantning og belysning. Se utomhusplan for detaljer.

Parkering

Ved avtaleinngåelse har alle kjøpere rett til å inngå avtale om kjøp av parkeringsplass, som kjøper tar stilling til ved utfylling av kjøpetilbudsskjema..
 
Det avsettes parkeringsplasser i dette byggetrinnets underetasje for leiligheter som har pris som er høyere enn 4,5 millioner. Leiligheter som koster mindre enn 4,5 millioner gis rett til å kjøpe alternativ løsning med utvendig parkering i påvente av fremtidig parkeringsanlegg i område S10 (reguleringsplan). For priser, se dokumentet 'Kjøpetilbud'. Kostnader til drift av parkeringsanlegg fordeles mellom de som har kjøpt plass, ut over oppgitte fellekostnader. Det vil gis adgang til kjøp av ladepunkt for el-bil/ladbar bil som tilvalg.
 
Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget vil bli. Dette vil primært søkes organisert som tilleggsdel til kjøpers boligseksjon eller skilles ut som en egen eiendom.  Alternativt kan det bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett. Dersom det velges en løsning der dette er fellesareal gjøres det oppmerksom på at en slik tilknytning kan gjøres for inntil 30 år iht eierseksjonsloven.
 
Det vil være handicapplasser tilgjengelig. Disse tildeles beboere som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass uten å ha særskilt rett til slik plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen til beboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass.
 
Eventuelle overskuddsplasser skal tilhøre selger som fritt kan omsette eller leie ut disse.
 
For de som kjøper P-plass på/i område S10 gjelder følgende: Kjøper tildeles parkering på utendørs asfaltert, belyst og oppmerket område i området S10 (se reguleringsplan) frem til utbygger igangsetter bygging av et eget selvstendig parkeringsanlegg eller et boligbygg med tilhørende parkering i kjeller på området S10. Når parkeringsanlegget er ferdigstilt vil kjøper få tildelt parkeringsplass. Utbygger bestemmer tidspunkt for igangsetting og bygging av et innendørs belyst parkeringsanlegg med sikker adgang via kjøreport, naturlig ventilasjon og iht. gjeldende brannforskrifter for bygget. Ved ferdigstillelse plikter kjøper å flytte inn i parkeringsanlegget. I byggeperioden for innendørs parkeringsanlegg på S10 plikter utbygger å tilby et tilsvarende utendørs parkeringsalternativ i nærhet til området S10. Betaling skjer først ved innflytting i nytt parkeringsanlegg. Det vil tilkomme kjøpsomkostning på dette parkeringsalternativet da oppgjør først skal betales på et senere tidspunkt. Omkostninger utgjør 2,5% dok-avgift av tomteverdi på P-anlegg samt tinglysingsgebyr.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det vil foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet forutsatt at det da foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Reguleringsplan Vindholmen ble vedtatt 15.02.2018, med senere revisjoner. Området Bryggebyen er i iht. gjeldende plan regulert som områdeplan med detaljregulering av byggetrinn 1 til 4.  Alle feltene er til bolig og sentrumsformål med
tilhørende anlegg. Det vil bli foreslått endret formål for del av planen noe lengre nordøst i området, der det fremmes forslag om å bygge svømmehall/badeanlegg med tilhørende anlegg.

Se vedlagte plankart og bestemmelser. Bygg G-H-I ligger i delfelt S4 og S5 i reg. planen.

Det foreligger rammetillatelse for bygg G-H-I datert 27.04.2022.

Byggetrinn 5 og senere byggetrinn vil bli gjenstand for en senere detaljregulering i tråd med vedtatt områdeplan - endringer og justeringer kan derfor forekomme.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vei, vann og avløp. Etter hvert som de enkelte byggetrinn ferdigstilles, vil veier og VA-anlegg overtas av kommunen.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for selgers regning.
 Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:
 
Gnr 509, bnr. 240 :
 
o 1902/902803-1/36 Bestemmelse om vannrett
o 1910/900156-1/36 Erklæring/Avtale - Ekspropriasjonskjennelse
o 1952/2990-3/36 Skjønn vedr. ekspropriasjon ved veiutvidelse Barbu-Dyvika
o 1973/7494-1/36 Erklæring/avtale vedr oppfylling Krøgeneskilen
o 1987/215-1/36 Avtale vedr. overdragelse
o 1992/2171-1/36 Jordskifte
o 2016/375450-1/200 Elektriske kraftlinjer, nettstasjon, adkomstrett, Agder Energi Nett AS
o 2016/375469-1/200 Elektriske Kraftlinjer, Adkomstrett, bebyggelse, Agder Energi Nett AS
o 2021/1258454-1/200 Erklæring/Avtale
o 2021/1419234-2/200 Bruksrett - Rettighetshaver: knr. 4203, Gnr. 509, bnr. 645, Snr. 1-115. Bestemmelse om adkomstrett

 
Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.
 
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
 Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til kjøpekontrakten og er tilgjengelig hos megler.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. I henhold til bestemmelser i Lov om eierseksjoner fra 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av korttidsutleie.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Byggene er planlagt som energiklasse A iht gjeldende regler, man kan ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel. Se også eget oppslag kalt 'Energieffektive boliger' i prospektet.

Konsesjon

Kjøp av eiendommen utløser ikke konsesjonsplikt. Det opplyses om at en utredning om innføring av boplikt ble behandlet av Arendal bystyre 18. juni 2020, saksnummer 20/7128. Forslaget fikk ikke flertall. Det er vinteren 21/22 politiske partier i bystyret som har varslet at sak om innføring av nedsatt konsesjonsgrense, helt eller delvis, igjen vil fremmes i bystyret. Dersom det blir innført nedsatt konsesjonsgrense i denne del av kommunen vil kjøper måtte erklære at eiendommen skal benyttes som helårsbolig. Boplikten er ikke personlig.

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter.

Organisering

Boligene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det vil bli utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene  så snart byggestart vedtas. Vedtektene vil baseres på de som er vedtatt for bygg A-F. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi.
Det tilsvarer ca kr. 160,- pr. kvm BRA. Dokumentavgiften vil variere ut fra leilighetsarealet, og utgjør ca. kr. 6.700,- for den minste og ca. kr. 20.000,- for den største leiligheten. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t. kr. 585,-

Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

I tillegg kommer et beløp tilsvarende kr. 50 per kvm BRA som oppstartslikviditet til sameiet. Beløpet faktureres fra forretningsfører sammen med første faktura for felleskostnader. Dersom eiendommen kjøpes etter at byggetrinnet er ferdigstilt, skal beløpet innbetales til meglers klientkonto samtidig med kjøpesummen.

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Kr. 100.000,- av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Rest-beløp samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Forskudd vil ikke bli krevd inn før byggestart er vedtatt.
Selger kan stille garantier i henhold til bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller selger fra det tidspunkt garanti iht. § 47 er stilt. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Felleskostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne.

Felleskostnadene utgjør ca. kr. 30 pr. kvm BRA pr. mnd. Budsjett over felleskostnader vil bli utarbeidet så snart byggestart er vedtatt.  Det gjøres oppmerksom på at det stipulerte beløpet er et utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter.

Felleskostnader kan bla. dekke deler av kommunale avgifter (variabel del), renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader.
Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Eiendomsskatt og fast-del kommunale avgifter blir normalt fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Arendal kommune for nærmere info.

Kostnader til oppvarming og varmt vann i den enkelte leilighet kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv/data. Det legges likevel opp til at sameiet inngår felles avtale om levering tv- og internett-tjenester ved overtakelse.

Utbygger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Utbygger vil engasjere forretningsfører for sameiet sameiet de første årene. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten. For at utbygger skal godta slik transport må man benytte utbyggers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.
For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. buofl. § 1 første ledd bokstav b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Boligene vil bli oppført på adressen Vindholmen 15 A, Vindholmen 15 B, Vindholmen 15 C og Vindholmen 15 D, 4841 Arendal.

Leilighetenes offisielle bolignummer (H-nummer) fremkommer på presentasjonen av den enkelte enhet. Endringer i adresse/leilighetsnummer kan skje i forbindelse med ferdigstillelse.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Utbygger stiller garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12.

Dersom selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbud-skjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Tilvalg / Endringer

Selger og entreprenør gjennomfører tilvalgsprosess i dialog med kjøper etter byggestart er vedtatt, og deretter innen gitte frister.  Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper samt administrasjonsgebyr fra totalentreprenør (10 %). Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene, med mindre en av partene krever at det skal innbetales via meglers klientkonto. Alle meldinger skal være selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

Totalentreprenør innkaller hver enkelt kjøper til en gjennomgang av leiligheten der ønskede tilvalg/endringer registreres og prises.
Entreprenørens første gjennomgang av tilvalgsmuligheter med kjøper skal være uten kostnad for kjøper, idet det da først og fremst er meningen å avklare om endring kan være aktuell. Dersom endring er aktuelt skal det avklares om endringen betinger bistand fra byggets arkitekt og/ eller rådgivende ingeniører, og i så fall skal entreprenøren oppgi honorar før oppdraget aksepteres av leilighetskjøper. Bestilt og utført prosjektering skal betales selv om endringen ikke gjennomføres etter at entreprenøren har gitt pris på utførelsen.

Det vil ikke bli mulighet for egeninnsats i leiligheten, verken eget arbeid eller bruk av egne leverandører/håndverkere før overtakelse.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere kjøper om slike endringer. Se også eget punkt om dette i dokumentet Byggteknisk beskrivelse.

Visning

Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/presentasjon.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-9002

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-9002. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten:

o              Etasjetegninger
o              Plantegninger
o              Fasadetegninger
o              Romskjema
o              Byggeteknisk beskrivelse
o              Utomhusplan, ikke endelig
o              Reguleringsplan/bestemmelser

Ansvarlig megler

Arild Aasen, tlf. 97 58 67 30

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

23.05.2022
Varenummer: 3053750