Arendal Barbu / Nesheia

Bryggebyen Bygg A-E - Kystveien 226

P-rom
44 ㎡
Bruksareal
44 ㎡
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Bryggebyen | Bygg A-E | Trinn 1 | Innflyttingsklart | Mulighet for kjøp av båtplass

Om eiendommen

Standard

Leilighetene leveres med gjennomgående godt gjennomført standard. Kjøkkeninnredning leveres av Strai Kjøkken, hvor kjøper innenfor gitte frister fritt kan velge i modellene Geiranger hvit og perlegrå, Nordkapp hvit, Svalbard mellomgrå, Torghatten sort og Setesdal i eikelaminat. Integrerte hvitevarer fra Electrolux og volumhette, Røros metall type 251. Det kan også velges mellom 5 forskjellige benkeplater i laminat rettkant, med underlimt vask. På baderom leveres vegghengte toaletter, dusjnisje med rette innfellbare glassdører, og 120 cm baderomsinnredning på hovedbad, 60 cm innredning på sekundærbad hvor dette finnes. Speil med integrert lys og downlights belysning i tak. I alle rom unntatt våtrom leveres som standard 1-stavs lys eikeparkett, og i våtrom grå flis 30x30 cm. Vegger leveres sparklet og malt i lys utførelse, farge klassisk hvit. I baderom leveres flislagte vegger, hvit blank flis i str. 30x60 cm. Himling leveres som gipstak, sparklet og hvitmalt. Se forøvrig romskjema og leveringsbeskrivelse inntatt i prospektet.

Oppvarming

Leilighetene har godt isolerte og tettede fasader, og et moderne ventilasjonsanlegg som sikrer effektiv varmegjenvinning.
Det er også installert varmepumper og energibrønner som utnytter kortreist og bærekraftig varme som er lagret i grunnen. Leilighetene varmes opp med vannbåren gulvvarme. I tillegg til en høy grad av varmekomfort og god luftkvalitet i leilighetene, sikrer dette både en miljøvennlig energiforsyning og lave strømregninger selv i kalde perioder.

Diverse

Båtplasser:
Utbygger vil legge til rette for etablering av i størrelsesorden 100 båtplasser i området som i reguleringsplanen er avsatt til offentlig småbåthavn (o_SH2). Båtplassene vil iht endring i planen legges i et privat småbåtanlegg, der kjøpere gis anledning til kjøp av rett til båtplass.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger, jfr buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum, følg Kystveien mot Tromøy. Like før du kommer til Krøgenes, tar du av til høyre, inn på den gamle inudstritomta på Vindholmen, hvor Bryggebyen skal bygges. 1. salgs- og byggetrinn ligger på piren ytterst, lengst tilbake mot sentrum. Det vil bli skiltet med Sørmeglerens visningsbukker ved annonserte visninger.

Beliggenhet

Bryggebyen ligger ved sjøkanten på Vindholmen. Alt det du måtte like å gjøre kan du gjøre mer av her, med kort vei til lekekamerater, brygga, kajakken og Arendal sentrum. Du kan gå, trille og sykle til det meste; byliv og båtliv, restauranter, butikker, badeplass, og skole- og barnehager. Krøgenes ligger i umiddelbar nærhet med dagligvarebutikker, apotek, legesenter og treningssenter. Knytt på deg joggesko eller ta skiene i hånden, og du er i lysløypa og flott turterreng på få minutter.

Første byggetrinnligger ytterst på Piren, omgitt av sjø på tre sider, og sol fra morgen til kveld. Sjøen som nærmeste nabo er den beste boherligheten. Utenfor døra venter brygga, båten og badeplassene.

Tomt

Eierform: Fellestomt
Tomten for hele Bryggebyen utgjør ca. 73,6 daa. Arealet deles på flere byggetrinn, og det foreligger ingen eksakt oppmåling for byggetrinn 1 ved salgstidspunktet. Fremtidige byggetrinn og den offentlige infrastruktur vil bli opparbeidet iht. godkjente planer.

Tomten til byggetrinn 1 leveres pent opparbeidet iht. utomhusplan med brygger, prydbusker, bed og øvrig beplantning. Se utomhusplan for detaljer.

Parkering

Det avsettes 82 parkeringsplasser i dette byggetrinnets underetasje (inkludert forlengelse av p-kjeller under det fremtidige byggetrinn 3).  Alle enheter gis rett til å kjøpe parkeringsplass i dette anlegget.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli. Dette vil primært bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon eller
skilles ut som en egen eiendom, eller sekundært bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett.

Det vil være handicapplasser tilgjengelige i boligsameiet. Disse tildeles beboere som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass uten å ha særskilt rett til slik plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen til beboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass.

Eventuelle overskuddsplasser/-boder skal tilhøre selger som fritt kan omsette eller leie ut disse.

Alle enheter vil få tildelt 1 sportsbod som er inkludert i kjøpesummen. Størrelsen på sportsbodene varierer iht. krav i TEK 17.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Reguleringsplan Vindholmen ble vedtatt 15.02.2018. Området Bryggebyen er i iht. gjeldende plan regulert som områdeplan med detaljregulering av byggetrinn 1 til 4.  Alle feltene er til bolig og sentrumsformål med
tilhørende anlegg.  Se vedlagte plankart og bestemmelser. Byggetrinn 1 omfattes av planfelt S1, S2 og S3.

Det foreligger rammetillatelse for byggetrinn 1 datert 29.01.2019.

Byggetrinn 5 og senere vil bli gjenstand for en senere detaljregulering i tråd med vedtatt områdeplan - endringer og justeringer kan derfor forekomme.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vei, vann og avløp. Etter hvert som de enkelte byggetrinn ferdigstilles, vil veier og VA-anlegg overtas av kommunen.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:

Gnr 509, bnr 240:
  
 • 2001/5238-1-36 Rettighet, TIG Scandia, leie av næringslokale.
 • 1952/2990-3/36 Skjønn vedr. ekspropriasjon ved veiutvidelse Barbu-Dyvika
 • 1967/1698-2/36 Erklæring/avtale vedr. bruk av arealet
 • 1967/1698-3/36 Festekontrakt, med nye vilkår tgl 30.06.2016 (Slettes før overtakelse)
 • 1973/7494-1/36 Erklæring/avtale vedr oppfylling Krøgeneskilen
 • 1987/215-1/36 Avtale vedr. overdragelse
 • 1992/2171-1/36 Jordskifte
 • 2016/375450-1/200 Elektriske kraftlinjer, nettstasjon, adkomstrett, Agder Energi Nett AS
 • 2016/375469-1/200 Elektriske Kraftlinjer, Adkomstrett, bebyggelse, Agder Energi Nett AS

Gnr 509, bnr 65:
  
 • 1902/902803-1/36 Bestemmelse om vannrett
 • 1910/900156-1/36 Erklæring/avtale vedr. ekspropriasjon
 • 1952/2990-3/36 Skjønn vedr. ekspropriasjon vedr veiutvidelse

Gnr 509, bnr 244:
  
 • 1987/215-1/36 Erklæring/avtale vedr. overdragelse
 • 1980/2567-2/36 Festekontrakt, med nye vilkår tgl. 30.06.2016. (slettes før overtakelse)

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til kjøpekontrakten og er tilgjengelig hos megler.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. I henhold til bestemmelser i Lov om eierseksjoner fra 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av korttidsutleie.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse - uten at dette anses som en mangel.
Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Konsesjon

Kjøp av eiendommen utløser ikke konsesjonsplikt.

Det opplyses om at en utredning om innføring av boplikt ble behandlet av Arendal bystyre 18. juni 2020, saksnummer 20/7128. Forslaget fikk ikke flertall.

Om sameiet

Organisering

Boligene og næringsarealene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi.
Det tilsvarer kr. 160,- pr. kvm BRA. Dokumentavgiften vil variere ut fra leilighetsarealet, og utgjør ca. kr. 7.300,- for den minste og ca. kr. 21.500,- for den største leiligheten. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t. kr. 525,-
Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 525,-

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

I tillegg kommer et beløp tilsvarende kr. 50 per kvm BRA som oppstartslikviditet til sameiet. Beløpet faktureres fra forretningsfører sammen med første faktura for felleskostnader. Dersom eiendommen kjøpes etter at byggetrinnet er ferdigstilt, skal beløpet innbetales til meglers klientkonto samtidig med kjøpesummen.

Betalingsbetingelser

Kr. 100.000,- av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold
til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Rest-
beløp samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Selger kan stille garantier i henhold til bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller selger fra det tidspunkt garanti iht. § 47 er stilt. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Felleskostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne.

Felleskostnadene utgjør ca. kr. 25-30 pr. kvm BRA pr. mnd. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er et utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter.

Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Arendal kommune for nærmere info.

Kostnader til oppvarming og varmt vann i den enkelte leilighet kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, bredbånd og telefoni. Det legges likevel opp til at sameiet inngår felles avtale om levering tv- og internett-tjenester ved overtakelse.

Utbygger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Utbygger har engasjert Arendal Boligbyggelag som forretningsfører for sameiet de første fem årene. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten. For at utbygger skal godta slik transport må man benytte utbyggers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. buofl. § 1 første ledd bokstav b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Bryggebyen Bygg A-E - Kystveien 226, Gnr. 509 Bnr. 240 og Gnr. 509 Bnr. 244 og Gnr. 509 Bnr. 65 i Arendal kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Utbygger stiller garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12.

Dersom selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbud-skjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Tilvalg / Endringer

Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgs meny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Alle meldinger skal være selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet:
 • Minimum 40% av leilighetene må forhåndsselges
 • Alle offentlige tillatelser må foreligge i tråd med forutsetningene
 • Styrende organer hos selger godkjenner og beslutter byggestart

Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart av selger innen 30.09.2019 har selger rett til å ikke realisere prosjektet, forutsatt at kjøper varsles skriftlig om dette innen samme dato. Kjøper har i en slik situasjon rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Ut over dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.

Visning

Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/presentasjon.

Overtagelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 25 mnd. fra datoen selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor.

Siste frist for overtagelse er 4. kvartal 2021, forutsatt at prosjektet besluttes gjennomført. Senest 120 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt
for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fast pris. Benytt vedlagte skjema Kjøpetilbud til fast pris. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.

Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangelvurdering vil i et slikt tilfelle foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.

Hvitvasking

Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-18-9010

Ansvarlig megler

Arild Aasen

Vederlag

Porto - utsendelse av prospekter til interessenter 27.01.20 (Kr.250) Totalt kr. (Kr.250)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3023051