Kristiansand

Bråvannskleiva 1

Prisantydning
9 950 000 kr
Totalpris
9 950 000 kr
Byggeår
1990
Bruksareal
159 ㎡
Totalt bruksareal
159 ㎡
Tomteareal
3 851 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Kombinasjonslokale

Oversikt

Praktisk og anvendelig kombinasjonsbygg med gode leieinntekter og muligheter for eget bruk

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Stor åpen lagerhall med takhøyde på ca. 8.5 meter. I tillegg er det en liten mesanin med tilgang på traverskran. Delelager under mesanin. Garderobe med dusj og wc i tilknytning lagerhall. Kontordelen har tidligere vært brukt som kundemottak og består av 7 kontorer, møterom, tekjøkken og toalett.

Tekniske installasjoner

Varmelamper i hall, ventilasjonsanlegg (ikke i bruk)

Oppvarming

Elektrisk via varmepumpe, varmelamper, elektriske ovner

Beliggenhet

Adkomst

Industriområdet ligger i starten av Bråvannskleiva

Parkering

Bra parkeringsdekning på egen tomt

Beliggenhet

Bygget ligger sentralt plassert på Bråvann, med kort avstand til Kjos og Andøya, ca 7 km fra Kristiansand sentrum. Enkel adkomst. Andre aktører i området er Vågsbygd Bilverksted AS, Metalco AS og Hjalmar Aateigen AS.

Offentlige opplysninger

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/12/757:
26.04.1988 - Dokumentnr: 6159 - Forkjøpsrett
RETTIGHETSHAVER: KRISTIANSAND KOMMUNE
5 ÅR


26.04.1988 - Dokumentnr: 6159 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Med flere bestemmelser


03.05.1999 - Dokumentnr: 6159 - Rettighet
Rettighetshaver: Miko Holding AS
Org.nr: 977 169 593
FRAMLEIEAVTALE
Gjelder avtale: 1975/1993
Leietid 3 år
Fra dato 01/06/1999
Leie 35.000 pr. mnd
Bestemmelser om forlengelse
Bestemmelser om regulering av leien
Kan ikke framleies uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Kan ikke overdras uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Bestemmelser om regulering av leien
Med flere bestemmelser


26.06.2023 - Dokumentnr: 671304 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Næringsmegleren AS
Org.nr: 978 647 316


10.03.1988 - Dokumentnr: 3939 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1001 Gnr:12 Bnr:10


01.01.2020 - Dokumentnr: 912060 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:12 Bnr:757


Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Stålhall med kontorbygg i tre

Standard

Normal utleiestandard for verksted/kontorløsning. Vedlikeholdsarbeider må påregnes.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/12/757:
26.04.1988 - Dokumentnr: 6159 - Forkjøpsrett
RETTIGHETSHAVER: KRISTIANSAND KOMMUNE
5 ÅR


26.04.1988 - Dokumentnr: 6159 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Med flere bestemmelser


03.05.1999 - Dokumentnr: 6159 - Rettighet
Rettighetshaver: Miko Holding AS
Org.nr: 977 169 593
FRAMLEIEAVTALE
Gjelder avtale: 1975/1993
Leietid 3 år
Fra dato 01/06/1999
Leie 35.000 pr. mnd
Bestemmelser om forlengelse
Bestemmelser om regulering av leien
Kan ikke framleies uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Kan ikke overdras uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Bestemmelser om regulering av leien
Med flere bestemmelser


26.06.2023 - Dokumentnr: 671304 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Næringsmegleren AS
Org.nr: 978 647 316


10.03.1988 - Dokumentnr: 3939 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1001 Gnr:12 Bnr:10


01.01.2020 - Dokumentnr: 912060 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:12 Bnr:757


Info kommunale avgifter

Abonnement kloakk, pluss forbruk

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning.

Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle:
Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8
Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr. overtakelsesdato

Budgivning

Salgsobjektet er Bråvannskleiva 1 AS, org nr 931 434 594 og salget gjennomføres ved at kjøper overtar 100 % av aksjene i selskapet. Selskapet er 100% eier av gnr 12, bnr 757 i Kristiansand kommune som er eneste vesentlige eierandel i selskapet. Informasjon I dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt I forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom denne finner det formålstjenlig.
Det vil bli benyttet meglerstandardens kjøpskontrakt vedr salg av aksjeselskap - med en estimert balanse pr overtakelsestidspunkt. Kontakt megler for informasjon.

Prospekt og vedlegg antas gjennomgått grundig. Herunder må eventuelle kommentarer til utkast til standardkontrakten spesifiseres. Dersom slike kommentarer ikke gis, anses budet gitt på bakgrunn av kontraktens regulering. Tilsvarende gjelder andre forhold i forbindelse med budgivning. Det enkelte bud må innholde referanse til eiendommen og prospektet, Det må angis pris, (netto eiendomsverdi), samt hvilke forbehold som settes og frist for budaksept som kan sendes til eier for endelig godkjenning og aksept. Det tas utgangspunkt i åpen budrunde, hvor bud må sendes skriftlig til megler. Dette forhindrer ikke at selger og megler I en avsluttende fase kan tilrettelegge for en videre forhandlingsprosess med utvalgte budgivere. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. Det vil bli utarbeides en midlertidig avtale som er gjeldende frem til endelig SPA er signert. Det oppfordres kjøper til å foreta en teknisk, finansiell og juridisk gjennomgang, herunder gjøre de nødvendige undersøkelser til kommunen og/eller andre private eller offentlige instanser.

Eiendommen overtas fri for pengeheftelser, forutsatt at gjeld gjøres opp eller refinansieres.Dersom gjelden skal følge selskapet, vil pantedokumenten som ligger registert på eiendommens grunnblad følge transaksjonen.

Tinglyste servitutter overtas av kjøper

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Produktnr: A5D6953E-D43A-48BB-B7F9-AFEF94EDFA2B Kategori: