Kristiansand-Lund/Fagerholt/Gimlekollen/Kongsgård

Bjørndalen Amfi

Prisantydning
2 990 000 kr - 6 120 000 kr
P-rom
44 - 88 m2
Antall soverom
1 - 3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Leilighet
Bolig Soverom Etg. P-rom BRA Totalpris
208 2 2. 69 ㎡ 70 ㎡ 3 996 370 kr
302 1 3. 45 ㎡ 49 ㎡ 2 994 790 kr
306 1 3. 44 ㎡ 49 ㎡ 2 994 790 kr
307 2 3. 59 ㎡ 64 ㎡ 3 655 920 kr
309 2 3. 69 ㎡ 70 ㎡ 4 306 370 kr
310 2 3. 69 ㎡ 73 ㎡ 4 834 590 kr
402 1 4. 45 ㎡ 49 ㎡ 3 254 790 kr
403 1 4. 45 ㎡ 49 ㎡ 2 994 790 kr
404 1 4. 48 ㎡ 49 ㎡ 3 254 790 kr
405 1 4. 48 ㎡ 49 ㎡ 2 994 790 kr
406 1 4. 44 ㎡ 49 ㎡ 3 254 790 kr
407 2 4. 59 ㎡ 64 ㎡ 3 905 920 kr
409 2 4. 69 ㎡ 70 ㎡ 4 514 370 kr
410 2 4. 69 ㎡ 73 ㎡ 5 184 590 kr
411 3 4. 88 ㎡ 91 ㎡ 6 135 970 kr
412 1 4. 47 ㎡ 53 ㎡ 3 605 120 kr
502 1 5. 45 ㎡ 49 ㎡ 3 454 790 kr
503 1 5. 45 ㎡ 49 ㎡ 3 204 790 kr
504 1 5. 48 ㎡ 49 ㎡ 3 454 790 kr
505 1 5. 48 ㎡ 49 ㎡ 3 204 790 kr
506 1 5. 44 ㎡ 49 ㎡ 3 454 790 kr
507 2 5. 59 ㎡ 64 ㎡ 4 105 920 kr
508 2 5. 61 ㎡ 65 ㎡ 4 733 990 kr
509 2 5. 69 ㎡ 70 ㎡ 5 134 370 kr
510 2 5. 69 ㎡ 73 ㎡ 5 484 590 kr
512 2 5. 52 ㎡ 53 ㎡ 3 905 120 kr
601 2 6. 48 ㎡ 49 ㎡ 3 304 790 kr
602 1 6. 45 ㎡ 49 ㎡ 3 654 790 kr
603 1 6. 45 ㎡ 49 ㎡ 3 404 790 kr
604 1 6. 48 ㎡ 49 ㎡ 3 654 790 kr
605 1 6. 48 ㎡ 49 ㎡ 3 404 790 kr
606 1 6. 44 ㎡ 49 ㎡ 3 654 790 kr
607 2 6. 59 ㎡ 64 ㎡ 4 305 920 kr
608 2 6. 61 ㎡ 65 ㎡ 4 983 990 kr
609 2 6. 69 ㎡ 70 ㎡ 5 384 370 kr
311 3 3. 88 ㎡ 91 ㎡ 5 835 970 kr

Oversikt

Om eiendommen

BYGGESTART ER VEDTATT | Fellesrom med stue/kjøkken og bad | Sosiale utearealer | Mulighet m/Husbankfinansiering

Om eiendommen

Innhold

Det er planlagt totalt 60 selveierleiligheter fordelt på 2 bygg. Leilighetene ligger i 2. til 6. etasje. I kjeller etableres det sportsboder og adkomst til parkeringskjeller i nabobygg. Prosjektet Bjørndalen Amfi vil bli organisert som et seksjonssameie. Sameiet blir på 61 eierseksjoner, hvor en er næring/ parkering for Rema 1000 i 1. etasje.

Bygget blir liggende i forlengelsen av Bjørndalen park. Rema 1000 butikk, barnehage og fremtidige næringsbygg blir noen av de nærmeste naboene

Ferdigstillelse

Leilighetene overleveres 1. kvartal 2025.

Dersom igangsettingstillatelse gis på et senere tidspunkt enn forutsatt vil det kunne føre til en tilsvarende utsettelse av overtagelsestidspunktet.

Senest 10 uker før ferdigstillelse av Eiendommen skal Selger gi Kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsesdato.

Selger vil innkalle til en forhåndsbefaring to-fire uker før overtakelse der det vil føres protokoll over eventuelle gjenstående punkter. Hver kjøper vil ved overtagelse få overlevert FDVdokumentasjon.

Selger skal innen rimelig tid varsle kjøper dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

ORGANISERING:
SAMEIE:
Boligene organiseres som et eierseksjonssameie etter Eierseksjonsloven av 16. juni SIDE 73 2017. Det er utarbeidet utkast til vedtekter. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruksog disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

VEDTEKTER:
Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjonerings messige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD:
Forretningsfører Sørlandets boligbyggelag (SBBL) har utarbeidet budsjett for felleskostnader fordelt pr. seksjon pr. år. Se eget budsjett og prisliste for mer informasjon. I tillegg til felleskostnader vil det påløpe andre løpende kostnader som for eksempel strømforbruk i den enkelte leilighet, innboforsikring, eiendomsskatt osv. Utgifter til oppvarming/ varmt vann kommer i tillegg og er anslått til kr 7 per kvm BRA/mnd, men vil variere med beboernes bruk.

Ansvar og samtlige kostnader ved fellesarealet, herunder kostnadene til drift og vedlikehold, fordeles forholdsmessig på de bruksberettigede.

FORRETNINGSFØRSEL:
Selger har på vegne av eierseksjonssameiet, inngått bindende forretningsføreravtale vedrørende løpende forvaltning, stifting, utarbeidelse av budsjett og vedtekter med Sørlandets boligbyggelag (SBBL). Kjøperne vil bli innkalt til stiftelsesmøte av utbygger. Her vil nytt styre bli valgt, i tillegg vil det bli en gjennomgang av sameiets budsjett, vedtekter og ev. husordensregler. Lokalleie i forbindelse med møte og gebyr for registrering i Brønnøysund faktureres sameiet ved overtakelse.

LEVERANDØRAVTALER:
Selger har på vegne av sameiet og realsameiet anledning til å inngå bindende avtaler med bindingstid/ inntil fem års varighet vedrørende avtaler med bl.a. følgende leverandører:
- Forretningsfører (SBBL)
- Heisleverandør
- Leverandør av telefonlinje til
heiskupeer
- Vaktmesterselskap, vaktselskap
og serviceverter.
- Leverandør av TV og internett
- Serviceavtale garasjeport,
ventilasjonsanlegg, avfallsug og
drift av fellesarealer (inkludert
lovpålagte serviceavtaler
f.eks i sammenheng med FDVdokumentasjon.)
- Evt. andre avtaler for fremtidig
drift/ service.
- Heime

ANNET:
Alle opplysningene i salgsmaterialet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensikts messig og nødvendig, uten å redusere den generelle standard. Kjøper aksepterer, uten prisjustering, at utbygger har rett til å foreta slike endringer.

Det tas forbehold om skrivefeil/trykkfeil i prospekt, romskjema og leveransebeskrivelse. Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen ikontrakten som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til denne.

Alle illustrasjoner benyttet i markedsføring av prosjektet er kun ment å være av illustrativ karakter og avvik kan forekomme. Disse kan vise elementer og tilvalg som ikke er en del av standardleveransen. Dette gjelder også viste fasader utomhusarealer og innredning i visningslokalet.

Det gjøres oppmerksom på at utsikt og solforhold som er vist ikke er gjeldende for alle leiligheter. Salgstegninger i prospekt er illustrasjoner og omfatter ikke tilgjengelighetskrav. Noen leiligheter er ikke utformet iht. universellutforming, ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

Det tas forbehold om synlige rør/kanalføringer. Det tas også forbehold om plassering og størrelse på sjakter, tekniske skap, nedforinger og innkassinger. I forbindelse med elektro/ tv-data/sanitær/fjernvarme/ventilasjon, kan det komme inspeksjonsluker.

Det tas forbehold om endelig utforming på innredning av kjøkken og bad. Møbler som vist på tegninger er kun å anse som illustrasjoner, og inngår ikke i leveransen. Hvitevarer og garderobeskap inn går ikke i standardleveransen. Det henvises til kontraktstegning og leveransebeskrivelse som beskriver detaljer ved leiligheten.

Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen gradsvinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger somfølge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Skjeggkre ble første gang allment kjent i Norge i 2014 og utbredelsen har spredt seg raskt. Folkehelseinstituttet har informert om at de har kommet frem til en effektiv og sikker bekjempelsesmetode for skjeggkre. Skjeggkre vil sjeldent komme inn i boligen sammen med bygningsmaterialer. Det er imidlertid påvist at skjeggkre ofte kan komme inn med pappemballasje eller med personer via vesker, klær eller lignende. Skjeggkre kan spre seg fra en enhet til den neste. Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre i boligen ved overlevering.

Arealer er beregnet på grunnlag av tegninger på salgstidspunktet. Det tas forbehold om mindre arealavvik som skyldes nødvendige justeringer av konstruksjoner, sjakter o.l., uten å redusere boligens funksjonalitet. Salgstegninger er ikke gjengitt i målestokk og bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling av innredning eller møbler.

Det gjøres oppmerksom på at ferdigstillelsesgrad av utomhusarealer ved overlevering vil kunne avvike fra beskrivelser gitt i salgsmateriell. Det tas forbehold om offentlige pålegg som ikke er kjent på salgstidspunktet som kan medføre endringer.

I prosjektet inngår næringsseksjon i 1. etasje. Her er det planlagt 40 p-plasser for Rema 1000 sine kunder, samt en publikumsrettet næringsvirksomhet som pt. ikke er avklart. På sikt vil hele  seksjonen bli tatt i bruk til annen næringsvirksomhet/forretning. Det kan forekomme en del tilpasninger på næringsdelen som f.eks. endret inngangsparti/vinduer o.l. Virksomheten i næringsseksjonen skal drives etter de til enhver tid gjeldende offentlige bestemmelser, herunder bestemmelser om lukketid. Virksomheten i næringsseksjonen skal uansett utøves på en måte som hensyna boligseksjonene.

Næringseier/leietaker skal ha rett til sedvanlig skilting på fasader med mer. Skilting skal ikke utføres på en måte som hindrer lys og utsikt for boligene eller på annen måte er til ulempe for boligene.

Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012). Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom (Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger, jfr. Bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet/ borettslaget, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Beliggenhet

FELLESAREALER/UTOMHUSAREALER:
Overtakelse av felles- og uteareal skjer samtidig med at den enkelte bolig overtas. Det vil gjennomføres en befaring av felles/utomhusarealer med styret for sameiet for å avdekke evt. feil og mangler samt manglende ferdigstillelse.

Overtakelse av boligen med tilhørende andel fellesareal kan ikke nektes av kjøper selv om fellesareal/utomhusareal ikke er ferdigstilt. Ferdigstillelse av utomhusareal er avhengig av sesong og kan derfor bli ferdigstilt etter overtagelse av boligene. Såfremt deler av utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse, skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i overtakelsesprotokollen. Kjøper opplyses om muligheten til å tilbakeholde nødvendig beløp på meglers klientkonto som sikkerhet for manglene.

Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene.

Ovennevnte informasjon om tilbakeholdelse gjelder også for de forhold som gjenstår for å få ferdigattest.

Kjøper aksepterer at deler av utomhusarbeidene ikke er ferdigstilt ved overtagelse. Selger forplikter seg til å gjøre ferdig disse så snart som mulig etter at bebyggelsen/ feltet er ferdig.

Inntil samtlige hus/seksjoner i byggetrinnet er ferdigstilt, har selger rett til å ha stående anleggsmaskiner og utstyr, eventuelle brakker mv., samt ha stående skilt på den solgte eiendom. Eventuelle skader som dette måtte påføre eiendommen, skal selger snarest utbedre.

Hvis det på tidspunkt for overtagelse gjenstår utomhusarbeider, har kjøper rett til å holde tilbake så mye av kjøpesummen som er nødvendig for å sikre at gjenstående arbeider ferdigstilles, jf. buofl. § 31. Kjøper aksepterer at tilbakehold gjøres på meglers klientkonto. Partene gir sameiets styre fullmakt til å frigi beløpet til Selger etter at gjenstående arbeider anmerket i protokoll er utbedret.

FELLES UTOMHUSAREAL:
Ansvar og samtlige kostnader ved fellesarealet på og i bygget, herunder kostnadene til drift og vedlikehold, fordeles forholdsmessig på de bruksberettigede.

Felles utomhusareal er fradelt med gnr. 45 bnr. 187. Dette gjelder torg og fortau benevnt f_T3 og f_FT2 iht. reguleringsplanen. Alle bruksenheter innenfor reguleringsplanen felt KF4 og KF5 vil eie ideell andel i eiendommen(e) for områdets fellesareal. Det er inngått sambruksavtale som fordeler bruken og ansvar for kostnader og vedlikehold. Denne kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i avtalen før kjøp.

Felles utomhusareal er fradelt med gnr. 45 bnr. 200. Dette gjelder torg og fortau benevnt f_T2 og T2 iht. reguleringsplanen. Alle bruksenheter innenfor reguleringsplanen felt KF3 og KF4 vil eie ideell andel i eiendommen(e) for områdets fellesareal. Det vil bli inngått sambruksavtale som fordeler bruken og ansvar for kostnader og vedlikehold. Denne kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i avtalen før kjøp.

Fellesarealer blir derigjennom organisert som realsameie. Fellesarealer overskjøtes med ideell andel til alle eiendommer som skal ha rettigheter. Dette gjøres helt til slutt når hele feltet er ferdigstilt. Gjennom realsameiet er man pliktig til å vedstå seg og respektere realsameiets rettigheter og plikter. Realsameiet vil ha eget budsjett og vedtekter.

Fellesarealer skal være åpne for allmenn ferdsel og det vil bli tinglyst rettighet som regulerer dette.

Kostnadene ved forvaltning av utomhussameie vil bli belastet via boligsameiets felleskostnader. Dokumentavgift for ideell andel av felles utomhusareal er inkludert i kjøpesummen/tomteverdien for boligen. Det er selgers ansvar å gjennomføre overskjøtingen. Overskjøting av realandel til sameiet fellesareal vil ikke skje før alle boliger som skal ha rettighet er ferdigstilt. Kjøper kan ikke motsette seg overtakelse eller holde tilbake kjøpesum selv om overskjøting ikke er foretatt. Utomhus og fellesareal anses som overtatt selv om hjemmel til realandel ikke er overskjøtet. Dette innebærer at utbygger forbeholder seg retten til å foreta en pro contra-avregning for påløpte kostnader herunder offentlig gebyr, avgifter og eiendomsskatt.

FELLES UTENDØRS PARKERINGSAREALER:
Felles utendørs parkeringsarealer er fradelt med gnr. 45 bnr. 188 og 189. Dette gjelder felles parkeringsareal benevnt f_P1 og f_P2 iht. reguleringsplanen. Alle bruksenheter innenfor reguleringsplanen felt KF1 til KF5 vil eie ideell andel i eiendommen(e) for områdets fellesareal. Det
er inngått sambruksavtale som fordeler bruken og ansvar for kostnader og vedlikehold. Denne kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i avtalen før kjøp.

Fellesarealer blir derigjennom organisert som realsameie. Fellesarealer overskjøtes med ideell andel til alle eiendommer som skal ha rettigheter. Dette gjøres helt til slutt når hele feltet er ferdigstilt. Gjennom realsameiet er man pliktig til å vedstå seg og respektere realsameiets rettigheter og plikter. Sameiet vil ha eget budsjett og vedtekter.

Fellesarealer skal være åpne for allmenn ferdsel og det vil bli tinglyst rettighet som regulerer dette.

Kostnadene ved forvaltning av parkeringssameie vil bli belastet via boligsameiets felleskostnader. Dokumentavgift for ideell andel av felles utomhusareal er inkludert i kjøpesummen/tomteverdien for boligen. Det er selgers ansvar å gjennomføre overskjøtingen. Overskjøting av realandel til sameiet fellesareal vil ikke skje før alle boliger som skal ha rettighet er ferdigstilt. Kjøper kan ikke motsette seg overtakelse eller holde tilbake kjøpesum selv om overskjøting ikke er foretatt. Utomhus og fellesareal anses som overtatt selv om hjemmel til realandel ikke er overskjøtet. Dette innebærer at utbygger forbeholder seg retten til å foreta en pro contra-avregning for påløpte kostnader herunder offentlig gebyr, avgifter og eiendomsskatt.

Tomt

Sameiets tomt er en selveiertomt med matrikkelnr. Gnr. 45 Bnr. 185 / 187 (realsameie med gnr 45, bnr 185/186 «Parken Syd») i Kristiansand kommune. Tomtenes areal er ca. 1.573 kvm + 583 kvm. Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.

Hver bolig vil utgjøre en seksjon i et eierseksjonssameiet. Seksjonsnummer for hver enkelt leilighet vil bli fastsatt når boligen er seksjonert og seksjoneringen er tinglyst.

Tomten leveres opparbeidet og beplantet iht. utomhusplanen.

(Vi gjør oppmerksom på at del av utearealet ikke vil være ferdigstilt ved overlevering, da dette fullføres i sammenheng med et senere byggetrinn.)

Parkering

Det etableres ikke parkeringskjeller under bygget, men via kulvert har enkelte beboere adkomst til parkeringskjeller under nabobygget Parken syd.
Følgende leiligheter har fått tildelt parkeringsplass, og denne er priset inn i totalkostnaden. Leilighetene det gjelder er:
• 209 210
• 310 311
• 408 409 410 411
• 508 509 510 511
• 608 609

Det er mulig med el.bil lader på de plassene som er merket grønt i parkeringskartet. Kjøper må selv bekoste laderen. Denne kjøpes hos Elektro Xperten, og det må opprettes abonnement og meldes ifra til styret i sameiet i parken syd.

Det følger ikke med  parkeringsplasser til de øvrige leilighetene. Øvrige leiligheter vil, så langt det er ledig kapasitet, få tilbud om kjøp av plass under Bjørndalen Allé. Adkomst til denne er via nedkjøringsrampen midt i alleén.

Det etableres kjeller i Bjørndalen Amfi med sportsboder og sykkelparkering. Naboeiendommer innenfor reguleringsplanen kan få rettighet til adkomst og påkobling til teknisk infrastruktur (søppelsug, vann og avløp, etc.) mot pliktig deltakelse i drift og vedlikehold.

Parkeringsplassene vil bli organisert som en eller flere seksjoner, hvor eier av en parkeringsplass vil få en ideell andel i en (av) parkeringsseksjon(-ene).

Utvendige gjesteparkeringer vil bli organisert som fellesarealer for eiendommene benevnt KF1 - KF5 i reguleringsplanen som Bjørndalen Amfi er en del av.

Ved kjøp av parkeringsplass vil eierandelen til parkeringskjelleren bli tinglyst mot den respektives gnr/ bnr og seksjons nr (realsameie). Kjøperen blir gjennom sin eierandel medlem i et garasjesameie som vil ha eget budsjett og vedtekter.

Det vil være handicapplasser tilgjengelige ved boligsameiet. Disse tildeles beboere som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt HCplass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen til beboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass. Eventuelle overskuddsplasser skal tilhøre Selger som fritt kan omsette eller leie ut disse.

Selger foretar tildeling av parkeringsplass ved innflytting. Dersom det ved ferdigstillelse er usolgte garasjeplasser, disponeres disse av selger for salg, utleie eller en form for bildelingsordning.

Alle leilighetene vil få tildelt 1 sportsbod i kjeller som er inklusiv i kjøpesummen for leiligheten. Størrelsen på sportsbodene er ca. 5 kvm for leiligheter over 50 kvm BRA og ca. 2,5 kvm for leiligheter under 50 kvm BRA ihht. krav i TEK-17. Sportsboder i kjeller vil bli tilknyttet seksjonene som tilleggsdel til leilighetene, eller gjennom vedtektene dersom arealet for bodene blir organisert som fellesareal. Det gjøres oppmerksom på at en slik tilknytning ikke kan gjøres evigvarende i henhold til Eierseksjonsloven av 16. juni 2017. Selger forbeholder seg retten til å organisere rettighetene til bod og p-plasser på en annen måte, dersom dette finnes hensiktsmessig, eller offentlige krav pålegger en annen organisering.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse og det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. Kjøper gir styret fullmakt til å følge opp og håndtere eventuelt tilbakehold knyttet til ferdigattest eller fellesarealer, herunder å beslutte når tilbakeholdet skal frigis. De tilbakeholdte beløpet kan ikke ombyttes til å sikre eventuelle (andre) mangler ved boligen. Tilbakeholdet hefter på hver bolig og er ikke et personlig tilbakehold.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger under reguleringsplanen for Bjørndalen, plan nr. 1150 datert 08.12.2010/25.11.2015. Eiendommen er benevnt som område KF4 i detaljreguleringsplanen Feltet KF4 er gjennom en pågående mindre reguleringsendring. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp. Det må påregnes videre utbygging på området. Kjøper er innforstått med, og aksepterer, de ulempene som naturlig følger med under gjennomføringen av byggeprosjektet også etter at innflytning har funnet sted.

RAMMETILLATELSE:
Rammetillatelse er gitt.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser/servitutter:
• 1912/900310-1/93
Utskifting bestemmelse om gjerde
mv. 13.01.1912
• 1935/902748-1/93
Erklæring/avtale 10.05.1935
• 1940/838-1/93
Bestemmelse om gjerde
08.10.1940
• 1940/842-1/93
Erklæring/avtale 08.10.1940
• 1949/257-1/93
Bestemmelse om veg 05.02.1949
• 1950/1201-6/93
Bestemmelse om veg 13.09.1950
• 1955/2490-1/93
Bestemmelse om veg 14.09.1955
• 1962/4561-1/93
Rettsbok 19.09.1962
• 1964/4625-1/93
Bestemmelse om veg 05.08.1964
• 1979/2108-1/93
Bestemmelse om veg 18.10.1979
• 2004/17817-1/93
Erklæring/avtale 27.09.2004
• 2016/871168-1/200
Best. om adkomstrett 26.09.2016
• 2016/871168-2/200
Best. om vann/kloakkledn.
26.09.2016

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyst servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Det gjøres videre oppmerksom på at servitutter tinglyst i grunnboken, ikke vil bli slettet og vil følge den fradelte eiendommen. Grunnboken over hovedbølet er et vedlegg til salgsoppgaven og kan fås ved henvendelse til megler. SIDE 75 Interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Videre kan selger tinglyse bruksretter til fremtidige byggetrinn.

Selger forbeholder seg retten til å selge sine rettigheter og forpliktelser overfor kjøper til 3. mann.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet skal bygges til Passivhusnivå med fjernvarme som energikilde, og det kan da påregnes minimum energiklasse grønn B. Man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Omkostninger 0,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Ved kjøp av ny bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5% av tomteverdi. Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA og vil derfor variere pr. bolig mellom ca. kr. 4 183,- og kr. 15 405,-. Tinglysningsgebyr for skjøte kr. 585,- er inkludert i forannevnte beløp. Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Ved overtakelse vil det bli innkrevd tre ganger månedlig felleskostnader som startkapital til Sameiet.

Betalingsbetingelser

Kr. 100 000,- innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/ egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Selger vil stille garantier i henhold til bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller Selger fra det tidspunkt § 47 er stilt. Forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Faste løpende kostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker.  Felleskostnadene utgjør ca. kr. 350,- pr. kvm pr. år. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Driftskostnader for p-plasser vil bli fordelt med kr 100 pr måned pr parkeringsplass mellom brukerne. Det gjøres oppmerksom på at dette er et utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter.

Felleskostnader dekker blant annet kommunale avgifter (renovasjon ikke medregnet), forsikring av bygningene, lys i fellesarealer, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask, Heime og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. Fjernvarme som inkluderer oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, brebånd og telefoni. Utbygger vil, på vegne av kjøper/sameiet inngå avtaler bl.a. om: Avtale om forretningsfører, Strømleveranser, Avtaler om henting av avfall, Levering av fjernvarme/ nærvarme, Drift og vedlikehold av heiser, Lovpålagte serviceavtaler, Avtale om kabel-tv / bredbånd, Evt. andre tilsvarende avtaler for fremtidig drift/service. Utbygger tar forbehold om at det vil kunne gjelde bindingstider på enkelte av disse leveransene. Bygget vil være forsikret frem til overtakelse.Sameiet tegner fullverdforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

KOMMUNALE AVGIFTER:
Disse er ikke fastsatt ennå da leilighetene ikke er bygget. Kristiansand kommune fastsetter endelige kommunale avgifter (inkl. eiendomsskatt) og det tas derfor forbehold om dette. Kommunale avgifter vil ligge i felleskostnadene/evt. faktureres direkte hver enkelt eier.

Utbygger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Satsene er for 2020.

Se skatteetaten.no for merinformasjon.

Øvrige mulige kostnader

KOSTNADER VED VIDERESALG:
Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra selger på det til enhver tid gjeldende gebyr, p.t kr 40.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men Selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til Kjøper.

Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig Kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten. For at Utbygger skal godta slik transport må man benytte Utbyggers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos Selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktposisjonen selges, jfr. Bustadoppføringslova § 1b.

AVBESTILLING:
Dersom Kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for Selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg.

Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Bjørndalen Amfi, Gnr. 45 Bnr. 185 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges iht bustadoppføringslova, og Selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til Kjøper.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått på Selgers standard kjøpekontrakt eller kjøpetilbud til fast pris som vil bli benyttet ved salg. Selgers kontrakts dokument forutsettes gjennomgått før kjøpetilbud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m.

Tilvalg / Endringer

Prosjektet er forutsatt gjennomført som serieproduksjon, som gir føringer for hvilke tilvalg og endringer som kan tillates og når disse må bestilles. Det vil bli muligheter for å gjøre individuelle tilpasninger gjennom valg fra en tilvalgsmeny. Denne vil bli tilgjengelig gjennom vår boportal, hvor det vil være en digital tilvalgshåndtering. Tilvalgsmuligheter vil omfatte type parkett, innvendige dører, fliser i våtrom, farger på vegg, kjøkkenmodell fra prosjektets leverandør, smarthusteknologi (hub, styring av lys, varme, solskjerming evt annet), elektropunkter, m.m. Tilvalg medfører pristillegg som vil fremgå av tilvalgslisten. Alle tilvalg fra hhv. tilvalgsliste og fra kjøkkenleverandør må være BREEAM godkjente produkter.

Kjøper vil også ha anledning til å bestille endringer utover prosjektets tilvalgsmeny mot tillegg i pris. Kjøperen gjøres oppmerksom på at endringer ut over endringslisten er ikke-standardiserte og forbundet med særskilte kostnader bl.a. til prosjektering, administrasjon mv. Kjøper må dekke disse kostnadene, uavhengig av om endringene blir bestilt eller ikke Selger tar forbehold om å nekte utførelse av endringer ut over endringslisten. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel Endringer kan ikke gjennomføres dersom det berører rammetillatelsen, gir forsinkelser i prosjektet eller hindrer rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Kjøper kan heller ikke kreve endringer og tilvalg som utgjør mer enn 15 % av avtalt kjøpesum, jf. bustadoppføringslova § 9.

Tilvalg faktureres via megler. Kjøperen skal meddele tilleggsbestillinger/endringer skriftlig. Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

BETALING FOR ENDRINGER OGTILVALG:
Betaling for endrings- eller tilleggsarbeider som er avtalt direkte mellom kjøper og selger, skjer i forbindelse med sluttoppgjøret.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer. Boligene i Bjørndalen Amfi selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.

Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter likelydende regler nevnt ovenfor. Dersom Kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jfr. Avhendingslovens § 3-9.

Forbehold om realiseringSELGERS FORBEHOLD/FORUTSETNINGER:
Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter. Dette gjelder også endelig utforming av felles- og uteareal.

Selger tar forbehold om at 2 eller flere juridiske enheter kan dele fjernvarmeanlegg og derigjennom ha felles abonnement.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn iht. kjøpekontrakten. Ved eventuell endring i eierskap / navneendring fra kjøpers side etter at bindende avtale er inngått, vil det påløpe et administrasjonsgebyr til selger/megler etter gjeldende sats. Eventuell endring krever selgers samtykke.

Kristiansand kommune og 1 person i tilknytning til prosjektet har forkjøpsrett i prosjektet. Selger vil forsøke å avklare om disse ønsker å tiltre forkjøpsretten før salgsstart.

Visning

.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

KREDITTVURDERING /HVITVASKINGSLOVEN /FINANSIERING:
Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av Kjøpere. Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kjøper er innforstått med at irreversibelt finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås iht. Bustadoppføringslovas §46 2.ledd, og at disse opplysningene kan bli videre formidlet til utbyggers byggelånsbank.

Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept. Dersom kjøper ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

SLUTTOPPGJØR:
Sluttoppgjør (rest kjøpesum, tilvalg og omkostninger) skal innbetales til meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som Kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som Kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fast pris. Kjøpetilbud til fast pris fra Sørmegleren må benyttes. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da Selger ikke er forbruker og det brukes midlertidig kjøpekontrakt.

PRISLISTE:
Det er utarbeidet en separat prisliste som viser bruksareal (BRA)/P-rom i hver leilighet. I tillegg viser prislisten stipulerte omkostninger og felleskostnader.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-22-9009

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.

Dette Salgsprospektet er ikke fullstendig uten:
• Prisliste
• Leilighetstegninger
• Etasjetegninger
• Fasadetegninger
• Forslag til driftsbudsjett
(kommer senere)
• Utkast til vedtekter (kommer
senere)
• Reguleringsplan/bestemmelser
• Kjøpekontrakt

Ansvarlig megler

Advokat / Eiendomsmegler Fredrik O. Haanes, tlf. 95 08 47 48

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3057753