Kristiansand-Lund

Bispegra 4 - H0401 (V5A.4)

Prisantydning
4 390 000 kr
Omkostninger
110 920 kr
Totalpris
4 500 920 kr
P-rom
60 ㎡
Bruksareal
72 ㎡
Etasje
4
Antall soverom
1
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Kongsgård Park - trinn 3 - Vestbygget

Om eiendommen

Standard

Se fyldig byggebeskrivelse i prospektet.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være 3. kvartal 2022.

Oppvarming

Leilighetene vil få vannbåren varme på bad/vaskerom, gang og stue/kjøkken. Hver enkelt leilighet får balansert ventilasjon.

Diverse

Prosjektets hjemmeside: www.kongsgardpark.no. Her finner du leilighetsvelger og mye informasjon.

Beliggenhet

Beliggenhet

Kongsgård Park ligger ved Prestebekken og omkranses av Kongsgård allé, Østre Ringvei og Bispegra som går fra Østre Ringvei til Kongsgård Sykehus.

Tomt

Eierform: Fellestomt. Totalt ca. 5 mål. Noe avvik vil forekomme ved endelig oppmåling. Gangstier og felles områder med fast belegg i kombinasjoner av betong og stein. Utomhusområdene vil få en hensiktsmessig belysning. Illustrasjon inntatt i prospektet.

Parkering

Parkeringsplass kommer i tillegg til kjøpesummen og koster kr. 350.000,- Kjøp av parkeringsplass er for øvrig frivillig i Kongsgård Park.

Bodene er lokalisert i parkeringskjeller i bygget. Det blir levert 1 stk. bod til hver leilighet.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen ligger under ny reguleringsplan: Marviksletta Områdeplan. Detaljreguleringsplan er godkjent.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen tilknyttes offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Det skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile andre heftelser eller rådighetsinnskrenkninger på tomten enn følgende: Tinglyst erklæring vann og kloakk. På hovedeiendommen kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremkommer i grunnboken for denne eiendom. På eiendommen vil det være tinglyst lovbestemt panterett til sameiet. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, gjensidige rettigheter og plikter til alle 3 byggetrinn, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kopi av grunnboks utskrift fås hos megler - og må leses før det inngås midlertidig kjøpekontrakt.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

kr 4 390 000,- (Prisantydning) Omkostninger: kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte) kr 109 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 390 000,-)) -------------------------------------------------------- kr 110 920,- (Omkostninger totalt ved prisantydning) -------------------------------------------------------- kr 4 500 920,- (Totalpris inkl omkostninger)

Dokumentavgift: 2,5% av andel tomteverdi, dvs. ca. kr. 10.000,- - 25.000,- pr. seksjon avhengig av leilighetens størrelse. Tinglysningsgebyr for skjøte kr. 585,-, tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon kr. 585,- og attestgebyr kr. 199.50,-. I tillegg kommer oppstartskapital til sameiet på kr. 50 pr. m2

Offentlige avgifter

Renovasjon kommer i tillegg og egen regning sendes den enkelte beboer. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger.

Felleskostnader inkluderer

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne. Felleskostnadene utgjør normalt ca. kr. 25,- pr. kvm pr. mnd. Det gjøres oppmerksom på at dette er et utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter.
Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Budsjett skal utarbeides av forretningsfører og kan fås ved henvendelse megler. Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. Fjernvarme som inkluderer oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader.

Renovasjon faktureres direkte fra Avfall Sør og betales av den enkelte beboer på egen regning
 
Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, brebånd og telefoni. Det legges opp til at sameiet (ev at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internett tjenester med en leverandør.

Formuesverdi

Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Boligene vil bli oppført på adressen Kongsgård Allé 47 m.fl. Leilighetene får tildelt ny adresse når prosjektet er godkjent i Kristiansand kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges iht. Bustadoppføringslova, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper.

Tilvalg / Endringer

Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgs meny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Visning

Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/presentasjon.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen..

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-22-0644

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-22-0644. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Rita Ommundsen

Vederlag

Provisjon (forutsatt salgssum: 4 390 000,-) (Kr.40 000) Totalt kr. (Kr.40 000)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3067507