Kristiansand - Søgne

Birkedalsveien 24a

Prisantydning
4 250 000 kr
Omkostninger
107 420 kr
Totalpris
4 357 420 kr
Formuesverdi
1 120 000 kr
Kommunale avgifter
9 200 kr /
Bruksareal
525 ㎡
Tomteareal
1 121 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Stor seksjon med lagerhotell - Sentralt plassert på Høllen Vest

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Med god eksponering mot vei og korte avstander til Tangvall, passer seksjonen godt for de som ønsker tilgang til en lagerseksjon med god kontantstrøm. Seksjonen går over to plan og er totalt på 525 kvm. Samtlige av lagerboksene i 2 etg er utleid, det samme gjelder kontor-delen og dens tilhørende garasje.

Oppdragsnummer

9-22-0059

Adresse med betegnelse

Birkedalsveien 24a, Gnr. 423 Bnr. 885 Snr. 1 i Kristiansand kommune.

Selger

Jarle Danielsen

Erling Danielsen

Beliggenhet

Eierform

Eier seksjon

Byggeår

2006 i følge Kristiansand kommune.

Bygninger og byggemåte

2 stk kjøreporter. Henholdsvis 4.5 og 2.5 meter høye. Ca 8 meter til takstol og ca 9 meter til underkant av tak. Kjerneisolerte iso-elementer i yttervegger. Bettonggulv, galvaniserte takplater. Taktekking med ett-lags takbelegg inkl. sluk.

Avløp og vann ligger inn til denne seksjonen.

Areal

Ca. 525 kvm

Innhold

Innhold

Seksjonen er på ca. 525 kvm. Det er enkel adkomst til hele seksjonen. Traverskranen gjør transport av varer/gods enkelt. Mesaninen er ca 300 kvm og inneholder 15 lagerbokser i varierende størrelser. Den ytterste delen av seksjonen inneholder lager/verksted i 1 etg og en kontordel i 2 etg med kjøkken og dusj/toalett.
Den midtre delen seksjonen innholder ett lagrerom med grasjeport og tidligere nevnt traverskran. Denne kunne fungert godt til småbåtlagring, lager for øvrig eller en mindre håndverksbedrift.

Diverse

Det er tegnet avtale med Avarn. De har satt opp sensor og kamera for overvåkning, med alarm direkte koblet inn til sentral.
Kost er kr 521 i mnd.
I tillegg er det gsm-løsning på ytterdør. Leietaker og eier kan "ringe opp" ytterdør.

Parkering

Forran port og rundt hjørnet og bak bygget

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 1 121 kvm, Eierform: Fellestomt

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til lager, kontor og industri, tilhører reguleringsplan Høllen Vest Industriområdet, datert 24.05.2007. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

2009/36827-1/200  Bestemmelse om veg  
19.01.2009 rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:423 Bnr:841  
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4204-423/885
Gjelder denne registerenheten med flere
Kopi bestilt: 16.08.2022 kl. 15:09 av Snorre Myhre
 
2009/36827-2/200  Bestemmelse om veg  
19.01.2009 rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:423 Bnr:886  
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4204-423/885
Gjelder denne registerenheten med flere
 Kopi bestilt: 16.08.2022 kl. 15:09 av Snorre Myhre
 
2021/172328-1/200  Pantedokument  
10.02.2021 21:00 
 BELØP: NOK 1.250.000
Panthaver:SPAREBANKEN SØR  
Org.nr: 937894538

2015/1055606-1/200
Seksjonering 12.11.2015opprettet seksjoner:
snr: 1 formål: Næring
sameiebrøk: 518/814

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Kontakt megler for kopi av servitutt/heftelser

Utleie

Eier opplyser at de totalt har økte inntekter bygget, som nå beløper seg til NOK 30.000 i mnd.
Alle leieavtaler har gjensidig 1 mnd oppsigelse

Opplysninger vedrørende leieforhold / økonomi

Selger opplyser om  en årlig felleskost på ca. NOK 15.600.
Dette inkluderer forsikring og brøyting.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Økonomi

Skattemessig formuesverdi

Oppgitt til ca NOK 1.120.000

Prisantydning og omkostninger

4 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 106 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 250 000,-)) 107 420,- (Omkostninger totalt) 4 357 420,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Oppgitt til ca Kr. 9 200 i året

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon. Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med Snorre Myhre på tlf. 97 58 61 02

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Snorre Myhre, tlf. 97 58 61 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3061974