Grimstad Øst  

Bioddgaten 3

Prisantydning
5 900 000 kr
Omkostninger
163 970 kr
Totalpris
6 063 970 kr
Formuesverdi
626 964 kr
Formuesverdi sekundær
2 257 071 kr
Kommunale avgifter
19 733 kr / år
Byggeår
1850
P-rom
151 ㎡
Bruksareal
169 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Koselig sentrumsbolig med utleiedel og dobbelgarasje, hage og flere hyggelige terrasser

Om eiendommen

Innhold

1 etasje, Hovedleilighet: P-rom inneholder: Vindfang, gang, stuer, kjøkken, bad og 2 soverom. S-rom er bod.
2 etasje, Leilighet 2: P-rom inneholder: Gang, stue, kjøkken, bad og 2 soverom. S-rom er bod.
Kjeller er lagring/kjellerom.

Dobbelgarasje med lagring på loft.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 151 kvm, Bruksareal: 169 kvm Sekundærrom: 18 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 14  m²  - 1. etg. 103 m²  - 2. etg. 52 m².
P-rom inkl: 1.etg.-Hovedleilighet: Vindfang, gang, stuer, kjøkken, bad, 2 soverom. Leilighet: Trappeoppgang. 2.etg.- Gang, 2 soverom, stue, kjøkken, bad.
S-rom inkl.: Kjeller- Div. kjellerrom.. 1.etg- Bod. 2.etg- Bod

Arealet er kun for selve boligen. Kun deler av kjelleren er tatt med i arealmålene pga. manglende takhøyde.
Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. 1.etasje: I tilbygget er det innredet 2 soverom, i følge tegninger er det 2 soverom og bad/ vaskerom. Entre er flyttet og det er innredet bad. 2.etasje: Det er innredet soverom i gang / entre, det er innredet kjøkken hvor det er tegnet inn soverom.  Det ombygde soverommenet i gang/ entre er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Garasje: Grunnflate 40,3m2.

Byggeår og byggemåte

1850 i følge Grimstad kommune.

Oppvarming

Peisovn i 1 og 2 etg ellers elektrisk.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Erik Sørensen AS den 04.05.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs beskrivelse:
Enebolig av eldre dato med tilhørende garasje beliggende på en attraktiv tomt. Det er utvendig over tid utført vanlig vedlikehold. Innvendig er flere av rommene oppgradert. Det som først står for tur videre utvendig er vinduer og kledning med råteskader. Dreneringen må holdes under oppsikt.
Innvendig må kjellerrom utluftes bedre og så må en være obs på kommentarer til gulv på badet i 2. etasje.

Garasje er med egne kommentarer. Viser forøvrig til rapportens enkelte punkter.

Følgende avvik har fått  TG2:
Mur, terreng, stikkledninger og tanker: Terrengforhold. Terrenget er flatt rundt boligen, mangler fall ut i fra mur. Tomt skråner mot side
nord av boligen. Anbefalt tiltak: Her må etableres fall ut i fra mur.

Drenering: Drenering og fuktsikring. Ingen fuktsikring utført utvendig på murens tilbakefylte sider ved for eksempel montering av grunnmursplate. Anbefalt tiltak: Drenering trenger utbedringer for å kunne oppnå tørr kjeller. Å utbedre dreneringen lar seg vanskelig gjøre pga. at deler av mur står ann rett på fjell.

Yttervegg: Kledning. Konstruksjon består av tømmer. Vassheller er felt inn bak kledningen med beslag. Kledning er av type liggende, har vanlig elde mht. alder. Kledning er av flere ulike typer og årganger. Kledning av nyere dato som er sløyfet ut mangler luftespalte i bunnen av veggene. Kledning av eldre dato er ikke lektet ut. Råte i enkelte kledningsbord på vegger side nord, vest og øst. Anbefalt tiltak: Kledning med råteskader må på sikt byttes.


Vinduer og ytterdører: Vinduene og ytterdører er i tre med isolerglass, type koblet og noen med 1 lag glass. Vinduer og ytterdører har vanlig elde mht. alder. Noe råte i bunnen av vinduer på vegg øst i 1. etasje. Punktert glass i 2. etasje opp for trapp. Anbefalt tiltak: Det er nå behov for noe vedlikehold/oppgradering på vinduer.

Terrasser og plattinger på terreng: Terrasser på terreng (understøttet av bjelker eller pilarer) Terrasse ved hjørne syd-øst og side nord-vest er i enkel utførelse. Bærebjelker er kun enkle.

Rom under terreng (kjeller, underetasje, sokkeletasje): Konstruksjoner (tilfarergulv, himling og vegger) Kun grovkjeller med betonggulv, vegger i mur og himling er med plater. Fukter noe inn på gulv fra side nord. Fukt er relatert til utvendig drenering. Utlufting av kjellerrommene bør utbedres. Kjellerrom syd-øst er kun inspisert i fra vindu pga.dør må ordnes for tilkomst.

Bad - Leilighet 2. etasje: Overflater - Gulv Gulvet er med fliser, ingen synlig tett oppkant ved dører. Gulvet er tilnærmet flatt, kun litt lokalt fall ved sluk.

Bad- Hovedleilighet 1. etasje:  Membran, tettesjikt og sluk (i gulv eller vegger): Må forvente membran montert på alt av våtsoner. Halve levetiden er nå passert.

Etasjeskiller og gulv på grunn- Etasjeskiller: Litt svikt i gulv til enkelte rom, hovedsakelig i 1. etasje. Gamle spor etter borebiller i bjelkelag til 1. etasje og enkelte bjelker har noe tørråte. Høydeavvik i gang 1. etasje er 17mm. Høydeavvik i kjøkken 1. etasje er 15mm. Høydeavvik i stue 2. etasje er 12mm. Høydeavvik i soverom syd-vest er 15mm.TG er ut i fra standard.
Gulv på grunn:  Gulv på grunn er såle på mark, er i flere av rommene i kjelleren noe ute av vater.

Innvendige trapper: Trapp mellom 1. og 2. etasje er med rette løp. Håndløpere ikke montert. Anbefalt tiltak: Håndløpere bør monteres.

Ildsteder og skorsteiner:  Skorsteiner inne i huset- Pipe er i teglstein, må pga. alder sjekkes nærmere av feier.

Radon: Radonmåling er ikke utført. Anbefalt tiltak: Måling anbefales utført.

Tekniske anlegg, VVS-anlegg: Varmtvannsbereder- 2 stk. VVS beredere à 160 liter og 200 liter montert i kjeller. TG er pga. alder til beredere.

Ventilasjon (gjelder også ventilasjonsanlegg): Mangelfull utlufting innvendig av boligen, bør utbedres.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Renovasjon av bad i 2.etg i 2014. Arbeid utført av Asbjørn Igland
2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja. Beskrivelse: Flislagt

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja.. Beskrivelse: Innsig av noe vann i kjeller.

8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja. Beskrivelse: Noen få sprekker i utvendig puss.

9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja. Beskrivelse: Erik Sørensen skriver i tilstandsrapporten at det er gamle spor etter borebille i bjelkelag og enkelte bjelker har noe tørråte.

11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av faglært.
Beskrivelse: Utbedring av avvik i rapport fra Agder Energi. Arbeid utført av Østerhus Elektro
11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Ja

12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja. Beskrivelse: Kontroll og utbedring fullført høst 2020. Se vedlagte dokumentasjon.

16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Lagt terrasse. Arbeid utført av: Gunnar Johansson

17. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? Ja. Beskrivelse: Leilighet i 2.etg
17.1 Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene? Ja. Beskrivelse: Var tidligere egen seksjon

23. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Ja. Beskrivelse: Tilstandsrapport fra Erik Sørensen datert 4.mai 2023

Tilleggskommentar: Jeg har bodd i 1.etg siden mars 2008 og kjøpte leiligheten i 2.etg høsten 2014. Da slo jeg sammen seksjonene til en. Ca 4 år siden hele huset ble malt utvendig.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Boligen ligger i hjertet av byen på vakre Biodden. Nærhet til alle sentrumsfasiliteter og havna samt barne og ungdomsskole og idrettsanlegg. Meget sentralt mellom Grimstad sentrum og Biodden. Fra boligen er det kort vei til rikt utvalg av forretninger, servicetilbud, restauranter og offentlig kommunikasjon som finnes i sentrum av Grimstad. Turområder finner du i nærområdet; både langs sjøen og Binabbens grønne omgivelser.

Tomt

Eierform: Eiet tomt
Eiendommen er ikke fysisk oppmålt, og har usikre grenser. Oppgitt areal er basert på skylddeling og matrikkelinfo. Skylddelinger kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad.

Parkering

Godt med parkering på egen tomt eller i dobbel garasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger godkjenning fra Grimstad kommune til bolighus. Boligen er ominnredet og restaurert i samarbeid med Fylkeskonservator og Husbanken datert 26.06.1991.

Det foreligger tillatelse til riving av garasje/ bod og oppføring av ny garasje viser til utskrift av bygningsrådets møtebok 22.01.1986.
Det foreligger tillatelse til oppføring av ny garasje datert 05.10.1990

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Områder for industri / lager, tilhører reguleringsplan GRIMSTAD SENTRUM, datert 11.11.1991. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Arealplaner under arbeid: Plannavn: Torskeholmen, Smith Petersens gate 7
Kommunsplan formål Nåværende sentrumsformål.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Eiendommen har ikke vannmåler.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1892/907224-1/37  Erklæring/avtale. TInglyst 08.01.1892 
Grensegangssak. Overført fra: 0904-200/443/0/1,2
Bestemmelse om:  Erklæring/avtale er  ikke funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har således ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemmelsen følger eiendommen ved salg.
 
1955/1668-1/37  Bestemmelse om bebyggelse. TInglyst 15.10.1955 
rettighetshaver:Knr:4202 Gnr:200 Bnr:441  
Overført fra: 0904-200/443/0/1,2
 
1990/5620-2/37  Erklæring/avtale. TInglyst  24.09.1990 
GODKJENNELSE AV GRENSER.
Overført fra: 0904-200/443/0/1,2
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen består i dag av 2 leiligheter hvor hovedleilighet ligger i 1 etg og utleie leighet ligger i 2 etg.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

5 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 147 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 900 000,-)) 163 970,- (Omkostninger totalt) 6 063 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 19 733 pr. år

Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift, abonnementsgebyr vann og avløp, forbruk vann og avløp og vannmålergebyr. ( kr 15.144,- )
Renovasjon årsporgnose 2023 kr 4.589,-

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 6.288,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 626 964,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 257 071,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Bioddgaten 3, Gnr. 200 Bnr. 443 i Grimstad kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: 1.etasje: Oppvaskmaskin og komfyr/ stekeovn/ koketopp medfølger i handelen. 2.etasje:
Kjøleskap/ kombiskap, oppvaskmaskin, komfyr/ stekeovn/ koketopp, vaskemaskin og tørketrommel medfølger i handelen.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 45 89 49 72.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-23-0093

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/21-23-0093. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Ørjan Mathisen, tlf. 45 89 49 72

Vederlag

Enkeltannonse GAT 20.05.23 (Kr.2 500) Grunnpakke markedsføring (Kr.8 350) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 5 900 000,-) (Kr.47 200) Tilrettelegging (Kr.15 900) Totalt kr. (Kr.84 435)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3071094