Lillesand

Bergshaven 22

Prisantydning
6 200 000 kr - 6 350 000 kr
P-rom
144 - 154 m2
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig
Bolig Soverom P-rom BRA Totalpris
B 3 154 ㎡ 158 ㎡ 6 376 170 kr
C 3 144 ㎡ 148 ㎡ 6 226 170 kr
D 3 152 ㎡ 157 ㎡ 6 276 170 kr

Oversikt

Om eiendommen

Bergshaven Park - 4 prosjekterte eneboliger med garasje | Innholdsrikt | Etablert, sentralt område m/ kort vei til sjøen

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Midt i det etablerte og populære boligområdet på Bergshaven prosjekteres nå fire romslige og innholdsrike eneboliger. De oppføres over to plan med garasje til hvert av husene inne på egen tomt. Felles innkjøring fra Bergshaven.

Innhold

Det er romslige og innholdsrike planløsninger i alle husene, se detaljerte skisser for hvert bygg. Det er lagt opp til fleksibel løsning for eventuell etablering av ekstra soverom etc.

Standard

Bygningene er planlagt levert med god standard fra innerst til ytterst. Se byggteknisk beskrivelse for detaljer. Innen gitte frister vil det være mulig med tilvalg og endringer.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 10 mnd. fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart for hvert av husene. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor, og oppstart skal skje innen 2 måneder etter at forbehold er avklart.

Overtagelse kan skje inntil 4 måneder før denne fristen. Senest 4 måneder før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Oppvarming

Boligene blir levert med varmekabler i gang, bad, wc/bad og vaskerom.
Det blir også levert balansert ventilasjon med varmegjenvinner.
Hver bolig får pipe med vedovn. Vedovnen som blir levert er type Lotus Mira 3 eller tilsvarende i stue andre etasje.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Matrikkelnummer:
Fradeling av de fire tomtene er gjennomført, og ligger på følgende matrikkel i Lillesand (kommunenr 4215):


Tomt 1, gnr 33, bnr 1545
Tomt 2, gnr 33, bnr 1546
Tomt 3, gnr 33, bnr 1547
Tomt 4, gnr 33, bnr 1548

De fire husene vil sammen eie tomten gnr 33, bnr 285, som utgjør adkomst/stikkveien inn til husene, og lekeplass, samt felt mellom tomt 3 og 4, se situasjonsplan.

Areal boliger:
Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012).

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

Annet:
Tilleggsbestillinger i henhold til kontrakt vil ikke påvirke størrelsen på selgers garanti/sikkerhetsstillelse. Selgeren er ikke ansvarlig for mangler, skjulte eller åpenbare, som skyldes kjøpers bruk av eiendommen. Forbruker må sette seg godt inn i FDV dokumentasjon, og utføre vedlikehold etter instruksen som følger boligen.

Ved besøk på byggeplass før overtakelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt. Boligen kan benyttes som visningsbolig inntil overlevering.

Garantier kan ikke transporters uten etter samtykke fra både selger og garantist.

Det tas forbehold om ferdigstilling av uteareal grunnet klimatiske forbehold. Selger gir melding til forbruker senest 14 dager før boligen er klar til overtakelse.

Kjøper kan ikke motsette seg at overtakelsen skjer inntil 4 måneder tidligere enn fristen i pkt. 9, forutsatt at dette er varslet 14 dager før overtagelse.

Dersom kjøper unnlater å møte til befaringen uten gyldig grunn, kan selger avholde denne alene, herunder undertegne protokollen. Unnlatelse av å møte gir ikke kjøper rett til å nekte overtakelse.

Normalt svinn og krymp i treverk og betong er en naturlig utvikling. Alle konstruksjoner av tre/ betong "setter" seg noe de første årene. svinn og krymp ansees ikke som reklamasjon og vil heller ikke bli rettet. Små riper/hakk o.l. malte, lakkerte, oljede og behandlede produkter kan forekomme og regnes ikke som reklamasjon. Parkett og trapper er et levende material som beveger seg med årstidene. Knirk og lyd vil forekomme og er ikke reklamasjonsberettiget.

Eventuelle endringer av kontraktsgjenstanden som følger av forbrukers ønsker som skjer etter kontraktsinngåelse kan medfører ekstra kostnader i forbindelse med prosjektering. Slike kostnader vil i alle tilfeller belastes forbruker, også i tilfeller det viser seg at endringen ikke lar seg gjennomføre eller at endringen ikke bestilles av forbruker.

Tilkjørte materialer som ikke er benyttet til å ferdigstille boligen tilhører Entreprenøren. Alle tegninger er beskyttet av åndsverksloven og eventuelle overtredelser anmeldes.

Feil eller mangler som kan oppstå i reklamasjonstiden skal straks meldes til Entreprenøren skriftlig i henhold til instruks i FDV- mappe. Entreprenøren har rett til å la arbeidet utføres av underentreprenører uten at dette endrer hans ansvar overfor forbruker. Forbruker kan ikke flytte inn i boligen før det er avholdt overtakelsesforretning og fullt oppgjør foreligger samt at det er utstedt brukstillatelse/ferdigattest.

All drift og vedlikehold samt eventuell ettermontering av vifte tilhørende radonsikring bekostes av forbruker. Alle overflater leveres i toleranseklasse 3 rev. NS 3420.Q1. Malerarbeid utføres i toleranseklasse K2 fra 01.12.2019.

Ønsker forbruker endringer / tilleggsleveranser av tas det tas forbehold om at materialene er tilgjengelige i markedet til pris som var i markedet da tilbud ble utarbeidet og kan fremskaffes med normal leveringstid. Normal Leveringstid er i dette prosjektet 4 uker.

Eventuelle endringer og tilleggsarbeider skal være avtalt som skriftlig tilleggskontrakt mellom den enkelte entreprenør og kjøper før arbeidet utføres. Entreprenør kaller kjøper inn til produksjonsmøte to til tre uker etter kontraktsmøtet.
Kjøpesum og omkostninger må i sin helhet være innbetalt til overtagelse. Ved forsinket betaling og/eller manglende pantedokument vil det påløpe forsinkelsesrenter.

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Leilighetene overleveres i bygge-rengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter:
Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Avbestilling:
Dersom forbrukeren avbestiller før igangsetting er vedtatt, fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % av kontraktsummen inkludert evt. mva. Dersom Kjøper avbestiller etter at igangsetting er vedtatt, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse må kjøper selv besørge forsikring av bygning og innbo.

Beliggenhet

Adkomst

Fra gamle E-18 kjører du Borkedalsveien i retning sjøen, ta til høyre inn Luntevikveien - og hold til venstre før du tar andre avkjøring med venstre, som er Bergshaven. Kommer du fra Lillesand sentrum følger du Sandsmyra til krysset Fossbekkveien/Bordedalsveien, og følger videre inn i Luntevikveien som beskrevet over. Tomten/byggeplass er merket.

Beliggenhet

Prosjektet ligger kun ca. 10 min gange fra Lillesand sentrum. Det er kort avstand til fine badeplasser ved sjøen, fine turområder og bussholdeplass med god korrespondanse til f. eks. Kristiansand, Grimstad og Arendal.

Fra Bergshaven 22 er det ca. 1 km til Lillesand sentrum. Det er ca 800 meter til nærmeste matbutikk og bussholdeplass. Det er ca 200 meter til sjøen og flotte badeplasser. Et attraktivt og populært nabolag med nærhet til det meste du kunne trenge.

Tomt

Eierform: Eiet tomt

Tomt 1: ca 406 kvm
Tomt 2: ca 395 kvm
Tomt 3: ca 299 kvm
Tomt 4: ca 412 kvm

Felles vei leveres ferdig asfaltert.
Tilbakefylling til ringmur med subb som øverste sjikt mot gårdsplass, klargjort for belegningsstein eller Asfalt. Utlagt jord eller grus på baksiden av huset, klargjort for gress eller belegningsstein. Beplanting er ikke med.

Parkering

Parkering på egen tomt. Garasje med plass for 1 bil på hver av tomtene.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse og Kjøper har krav som følge av mangelen, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til mangelen er utbedret. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Dersom eiendommen skal seksjoneres/re-seksjoneres vil saksbehandling og endelig tinglysing av dette i enkelte tilfeller kunne ta noe tid ut over overtakelse.

Reguleringsplan

Eiendommene er regulert til boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse og tilhører reguleringsplan for Bergshaven Park, datert 12.09.2012, se vedlegg. På generell basis gjør vi oppmerksom på at kan foreligge fremtidige plan hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Selger er ikke kjent med andre planer.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommene vil bli tilkoblet offentlig vei, vann og avløp. Stikkveien fra inn til de fire husene er privat og det er disse fire husenes felles ansvar med vedlikehold, brøyting og drift av denne veien.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Heftelser som følger eiendommene:
Dagboknr.: 900072 - Erklæring/Avtale. Tinglyst: 27.08.1881
Dagboknr.: 581 - Elektriske kraftlinjer. Tinglyst: 01.07.1936
Dagboknr.: 1683 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 08.11.1954
Dagboknr.: 1013 - Erklæring/Avtale. Tinglyst: 04.05.1968
Dagboknr.: 99 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 11.01.1977
Dagboknr.: 303 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 20.01.1977
Dagboknr.: 304 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 20.01.1977
Dagboknr.: 1631 - Bestemmelse om båt/bryggeplass. Tinglyst: 12.04.1977
Dagboknr.: 2824 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 27.06.1977
Dagboknr.: 4937 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 02.11.1977
Dagboknr.: 522 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 30.01.1978
Dagboknr.: 540 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 31.01.1978
Dagboknr.: 654 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 07.02.1978
Dagboknr.: 1320 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 17.03.1978
Dagboknr.: 1357-2/37 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 20.03.1978
Dagboknr.: 1357-4/37 - Best. iflg. festekontrakt. Tinglyst: 20.03.1978
Dagboknr.: 1357-5/37 - Best. iflg. festekontrakt. Tinglyst: 20.03.1978
Dagboknr.: 3268 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 10.07.1978
Dagboknr.: 175 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 12.01.1979
Dagboknr.: 2285-2/37 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 09.05.1979
Dagboknr.: 2285-4/37 - Bestemmelse om gjerde. Tinglyst: 09.05.1979
Dagboknr.: 2285-5/37 - Best. iflg. festekontrakt. Tinglyst: 09.05.1979
Dagboknr.: 5332 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 11.10.1979
Dagboknr.: 1758 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 27.03.1980
Dagboknr.: 6866 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 17.12.1980
Dagboknr.: 6187 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 25.11.1981
Dagboknr.: 533 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 01.02.1982
Dagboknr.: 5950 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 22.10.1982
Dagboknr.: 777 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 09.02.1983
Dagboknr.: 1143 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 28.02.1983
Dagboknr.: 3727 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 07.06.1985
Dagboknr.: 9053 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 22.11.1985
Dagboknr.: 6843 - Rettsbok. Tinglyst: 27.12.1991
Dagboknr.: 984 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 20.02.1995
Dagboknr.: 2177 - Bruksrett. Tinglyst: 22.04.1996
Dagboknr.: 3381 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 20.06.1996
Dagboknr.: 6328 - Best. om adkomstrett. Tinglyst: 16.10.2003
Dagboknr.: 918-2/37 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 14.02.2005
Dagboknr.: 918-3/37 - Best. om vann/kloakkledning. Tinglyst: 14.02.2005

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Konsesjon

Det er nedsatt konsesjonsgrense i Lillesand, og boligene er regulert til helårsbolig. Kjøper må signere egenerklæring om konsesjonsfrihet og der erklære at eiendommen vil bli benyttet til helårsbolig. Boplikten er ikke personlig.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Tomteverdi og dokumentavgift fordeles etter følgende oppsett for de fire husene.
Tomt 1: Tomteverdi kr 1.000.000,-.
Dokumentavgift kr 25 000,-

Tomt 2: Tomteverdi kr 1.000.000,-.
Dokumentavgift kr 25 000,-

Tomt 3: Tomteverdi kr 1.000.000,-.
Dokumentavgift kr 25 000,-

Tomt 4: Tomteverdi kr 1.000.000,-.
Dokumentavgift kr 25 000,-

Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-

Prisantydning:
Tomt 1, Bolig A: kr. 6 300 000,-
Tomt 2, Bolig B: kr. 6 350 000,-
Tomt 3, Bolig C: kr. 6 200 000,-
Tomt 4, Bolig D: kr. 6 250 000,-

Totalkostnader:
Tomt 1, Bolig A: kr. 6 326 170,-
Tomt 2, Bolig B: kr. 6 376 170,-
Tomt 3, Bolig C: kr. 6 226 670,-
Tomt 4, Bolig D: kr. 6 276 170,-

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Betalingsbetingelser

Kr 100.000,- av kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller Selger fra det tidspunkt § 47 er stilt.

Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Øvrige mulige kostnader

Felleskostnader:
Det er opp til kjøperne å avgjøre om det skal innbetales et beløp til dekning av drift og vedlikehold av stikkvei og lekeplass, eller om det fordeles når ev. kostnader oppstår. Det er velforening i nærområdet, og dersom det er pliktig medlemskap er kjøpere her forpliktet til å delta i denne.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Boligene vil bli oppført på adressen Bergshaven 22, 4790 Lillesand. Hvert av husene kan få tildelt ny adresse når bygningene er ferdig oppført.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått.

Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Tilvalg / Endringer

Innen gitte frister vil tilvalg og endringer være mulig etter nærmere avtale med utbygger/entreprenør. Det er begrenset anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale.

Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. Administrasjonspåslag til utbygger/entreprenør må påregnes for endringer/tilvalg.

Selgers rett til endringer

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Byggelån innvilges og offentlig tillatelse (rammetillatelse og igangsettingstillatelse) må foreligge i tråd med forutsetningene beskrevet i salgsoppgaven. Selger tar også forbehold om at styrende organer hos selger godkjenner og beslutter byggestart.

Forbeholdene skal være avklart av Selger innen 4 måneder etter avtaleinngåelse. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge å ikke realisere prosjektet.

Visning

Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/presentasjon.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-22-9004

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-22-9004. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten:
o Etasjetegninger
o Fasadetegninger
o Byggeteknisk beskrivelse
o Utomhusplan, ikke endelig
o Reguleringsplan/bestemmelser

Ansvarlig megler

Arild Aasen, tlf. 97 58 67 30

Vederlag

Meglers vederlag utgjør kr. 58.500,- eks mva i vederlag per enhet, inkludert oppgjør. For prosjektet i sin helhet dekker oppdragsgiver i tillegg kr 20.000,- i oppstartsgebyr og kr 15.000,- i tilrettelegging (utleggsdekning). Øvrige utlegg og markedsføring dekkes fortløpende av oppdragsgiver.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3063232