Kristiansand-Randesund/Søm

Benestadheia 76 og 78 (tomter)

Prisantydning
3 000 000 kr
Totalpris
3 000 000 kr
Tomteareal
419 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

Drangsvann - To eneboligtomter uten byggeklausul - høyt og fritt med nydelig utsikt - blindvei - begge tomtene er solgt

Beliggenhet

Beliggenhet

Tomtene ligger på Drangsvann, 2. byggetrinn (BB1, klynge med 7 tomter i privat stikkvei) av et større utbyggingsprosjekt for området, med inntil 2000 boliger og næringsarealer.

Disse tomtene ligger høyt og fritt med meget gode solforhold og nydelig utsikt. Meget barnevennlig i blindvei hvor der også skal komme en sandlekeplass med sklie, trampoliner mm. Denne klyngen av 7 tomter får direkte adkomst til et flott friområde med utkikkstårn/gapahuk mm. For øvrig svært naturskjønne omgivelser med et rikt utvalg av turområder, tursti samt bademuligheter i Drangsvann, like ved.

Tomt

Benestadheia 76: Solgt!
Benestadheia 78: Ca. 423 kvm. Pris 3 MNOK + omk.

Arealer er iht. Seeiendom.no. Arealene er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling.

Tomtene leveres grovplanert med teknisk anlegg for vann og avløp til tomtegrense (tilkoblingsavgift tilkommer). Det er ingen byggeklausul men designveileder for Drangsvann skal følges. Denne er vedlagt i prospekt. Se for øvrig reguleringsbestemmelser for detaljer pr. tomt.

Parkering

Parkering på egen tomt samt felles parkeringsplass i gaten, jfr. reguleringsplan. Det gjøres oppmerksom på at alle garasjeanlegg skal tilrettelegges for el.lading og bakplate leveres av Cirkle K kostnadsfritt. Avtale vedr. dette kan fås ved megler.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommene ligger under reguleringsplan med planid 1520 - detaljregulering for Benestad felt Bb1 og Bb5 med plankart datert 20.02.2020 og bestemmelser sist datert 26.02.2020. Reguleringsformål; boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei. Offentlig vann og avløp

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen: Ingen
P.t. ingen servitutter registrert på eiendommen. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen. Det vil samtidig med tinglysning av skjøtet bli tinglyst en erklæring på tomtene vedr. kommunale rettigheter m.v. samt at designveileder for Drangsvann skal følges. Kopi av erklæringen fås ved megler.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Odel

Ikke aktuelt her

Konsesjon

Eiendommene er ubebygde tomter og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2,5% dokumentavgift av kjøpesum, utgjør 75.000,- pr. tomt (forutsatt salgspris 3.000.000,-)
Tilkobling til tomtegrense for vann og avløp p.t. kr. 25.000,-
(faktureres direkte fra kommune)
Tinglysning skjøte kr. 585,-
Tinglysning pantedokument kr. 585,-

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer. Fiber til boligene leveres av Telenor, og kjøper må påregne en tilkoblingskostnad herom.

Offentlige avgifter

Er p.t. ikke fastsatt.

Eiendomsskatt

P.t. ikke utlignet. Avhenger av bebyggelse på tomtene.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Benestadheia 76 og 78 (tomter), Gnr. 67 Bnr. 159 og Gnr. 67 Bnr. 30 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Visning

Etter avtale med eiendomsmegler MNEF Tor Even Kristensen på tlf. 48 25 20 12.

Finn.no: Visningstekst

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre ansamling av mennesker må alle som ønsker visning melde seg på i forkant. Kontakt megler på telefon/mail eller benytt "Visningspåmelding" i våre boligannonser. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Pga. smittesporing må alle visningsdeltakere registrere seg når de kommer på visning. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Tomtene selges i den forfatning de er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-21-9007

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-21-9007. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Tor Even Kristensen, tlf. 48 25 20 12

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig

Tor Even Kristensen

Vis profil
Varenummer: 3047982