Grimstad By

Bark Silas' vei 5 - Salg av Aviorgården AS - Orgnr: 919208112

Prisantydning
65 000 000 kr
Omkostninger
1 626 170 kr
Totalpris
66 626 170 kr
Kommunale avgifter
148 800 kr / år
Byggeår
2000
Bruksareal
5 584 ㎡
Tomteareal
3 930 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Grimstad - Aviorgården/kontorbygg - Attraktiv kontantstrøms eiendom med meget gode leieinntekter

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere for salg en av Grimstads flotte kontorbygg helt nede i strandkanten i sentrum. Eiendommen er på nesten ca. 5.500 kvm. hvor mer eller mindre alt er utleid. Attraktiv kontantstrøms eiendom med gode leieinntekter. Det er også mulige utviklingsmuligheter på utendørs parkeringsplass på tomten. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-22-0041

Salgsobjekt

Bark Silas' vei 5 - Salg av Aviorgården AS - Orgnr: 919208112, Gnr. 200 Bnr. 1625 i Grimstad kommune.

Beskrivelse av selskapet

Salg av eiendomsselskapet Aviorgården AS. Org nr.
919 208 112 hvor eiendommen er eneste aktiva.

Selger

Avior eiendom AS

Beskrivelse av selskapet og mandat

Selger søker å selge 100% av aksjene i selskapet
Aviorgården AS. Org nr. 919 208 112
Selskapet er ett SPV selskap som eier eiendommene Gnr:
200  Bnr: 1615 i Grimstad kommune.

Beliggenhet

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet midt i sentrum helt nede ved bryggen,

Næringstype

Kontorbygg

Eierform

Eier.

Byggeår

2000 i følge Grimstad kommune.

Bygninger og byggemåte

Tre og mur bygg.

Areal

BRA 5584 i flg. matrikkelrapport mottatt fra Grimstad kommune,

Innhold

Innhold

1.etg:
Tekniske rom, lager og parkeringsareal.
2.etg.
Kontorer og kantine.
3.etg.
Kontorer
4.etg.
Kontorer

Standard

Gjennomgående bra stand og et godt vedlikeholdt bygg i forhold til byggets alder.

Diverse

Det er ikke søkt om utbygging av parkeringsplass. Eventuelt risikoen for å få dette godkjent vil påhvile kjøper. Det medfølger en god del brukte kontormøbler som tilhører bygget. Foreligger en justeringsforpliktelse på MVA (vedlegg i prospektet).

Parkering

Parkeringsareal til 55 biler inne i 1.etg og parkeringsplass ute til 36 biler.

Oppvarming

Elektrisk og balansert vent. anlegg.

Vilkår og betingelser

Regnskap, vedtekter

Regnskap vedlagt i prospekt.

Tomt

Areal: 3 930 kvm, Eierform: Eiet tomt.Asfaltert parkeringsplass.

Kjøpekontrakter

Meglerstandard aksjekjøpsavtale vil bli anvendt. Utkast fås v. henvendelse megler.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 20.02.00. Ferdigattesten gjelder hele eiendommen. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på eiendommen som ikke er bygge meldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Forretning/kontor/bolig tilhører reguleringsplan områderegulering Grimstad sjø nære arealer, datert 29.10.2012. Mottatt varslingskart vedr. naboeiendommer. Kommentar fra kommunen: Det har ikke vært noe aktivitet i dette planarbeidet siden januar 2021. Det har blitt fremmet et par forslag før det, men de har ikke fått gjennomslag. Forslagstiller har satt planarbeidet på pause, men kan hende tas opp igjen.  På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Off.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1986/1562-2/37  Bestemmelse om gjerde  
Tinglyst 03.03.1986 
 Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Med flere bestemmelser


2000/3127-1/37  Leieavtale  
Tinglyst 07.06.2000 
leietid: 25 År
fra dato: 01.04.2001
leie: NOK 15.000 Pr. År
Rettighetshaver:K E LØKEN AS  
Org.nr: 914090156
Bestemmelser om regulering av leien
Bestemmelser om forlengelse
Kan framleies uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Kan overdras uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier

2000/6861-2/37  Bestemmelse om veg  
Tinglyst 14.11.2000 
rettighetshaver:Knr:4202 Gnr:200 Bnr:1625  
Bestemmelse om forstøtningsmur
Bestemmelse om bebyggelse


Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
2000/6861-2/37  Bestemmelse om veg  
Tinglyst 14.11.2000 
rettighetshaver:Knr:4202 Gnr:200 Bnr:1625  
Bestemmelse om forstøtningsmur
Bestemmelse om bebyggelse

Leieforhold

Årlige leieinntekter kr. 5.319.990,- (inkl. fellesutgifter). Leietageroversikt fås v. henvendelse megler.

Opplysninger vedrørende leieforhold / økonomi

Leiekontrakter fås v.henvendelse megler.

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Skattemessig formuesverdi

Kr. 40 363 350,- i flg. skattemelding pr. 01.01.2022.

Skattemessig verdi

Saldoverdier pr 31.12.21.
2% NOK 17 000 741,-
10% NOK 3.848.011,-
Totalt NOK 20.848.752,-
Tomten er av megler markedsmessig vurdert 30 % av netto eiendomsverdi. Dersom kjøper mener det bør være et fradrag for skattemessig ulempe ved kjøp av aksjeselskap, skal en slik eventuell ulempe være trukket fra i eiendomsverdien som oppgis i budet.

Lån i selskapet

Det foreligger et lån i selskapet i Sr - Bank med saldo kr. ca. kr. 31.000.000,-

Forvaltning

Foreligger driftsavtale mellom Avior Group As og Aviorgården AS.

Eiendomsverdi

Prisantydning kr. 65.000.000,-. Det er ingen dokumentavgift på kjøp av eiendomsselskaper (Aksjeselskapet).

Offentlige avgifter

Kr. 148 800 pr. år Hvorav kr. eiendomsskatt utgjør kr.133.188,-

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Budgivning

Salgsobjektet er selskapet Aviorgården AS. Org nr. 919 208 112 som skal selges, Selskapet er 100% eier av eiendommene som er eneste vesentlige eierandel i selskapet. Bud skal behandles av styret før endelig aksept. Informasjon I dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt I forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom denne finner det formålstjenlig. Det vil bli benyttet meglerstandardens kjøpskontrakt vedr salg av aksjeselskap - med en estimert balanse pr overtakelsestidspunkt. Se vedleggs hefte for utkast til kontrakt .Prospekt og vedlegg antas gjennomgått grundig. Herunder må eventuelle kommentarer til utkast til kontrakt spesifiseres. Dersom slike kommentarer ikke gis, anses budet gitt på bakgrunn av kontraktens regulering. Tilsvarende gjelder andre forhold i forbindelse med budgivning. Det enkelte bud må inneholde referanse til eiendommen og prospektet, Det må angis pris, (netto eiendomsverdi),samt hvilke forbehold som settes og frist for aksept som kan sendes til styret for endelig godkjenning og aksept. Det tas utgangspunkt i åpen budrunde, hvor bud må sendes skriftlig til megler. Dette forhindrer ikke at selger og megler I en avsluttende fase kan tilrettelegge for en videre forhandlingsprosess med utvalgte budgivere. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. Det oppfordres kjøper til å foreta en teknisk, finansiell og juridisk gjennomgang av eiendommen og selskapet, herunder gjøre nødvendige undersøkelser til kommunen og/eller andre private eller offentlige instanser

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Informasjonen i dette prospekt med vedlegg er mottatt av selger og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Det gjøres særskilt oppmerksom på at arealangivelser er basert på opplysninger fra selger og at tegninger ikke er kontrollert av megler med hensyn på validitet. Det tas forbehold om at det kan være arealavvik fra tegninger og faktisk areal. Informasjonen i dette prospektet med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet etter beste skjønn, men megler kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Det tas forbehold om feil i prospektet. Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.

"As is" klausul

Eiendommen og dens tilbehør overtas "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9. Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse. Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres

oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra

Det vil bli foretatt Pro & Contra oppgjør i forbindelse med overtakelsen av aksjene. Revidert oppgjør settes opp av selger/selgers regnskapsfører i henhold til standardavtaleverk.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3060003