Kristiansand-Kvadraturen

Baneheia Park

Prisantydning
4 050 000 kr - 5 050 000 kr
P-rom
60 - 72 m2
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet
Bolig Soverom Etg. P-rom BRA Totalpris
H0501 2 5. 72 ㎡ 72 ㎡ 4 672 940 kr
H0502 2 5. 60 ㎡ 60 ㎡ 4 069 340 kr
H0602 2 6. 60 ㎡ 60 ㎡ 4 169 340 kr
H0603 2 6. 60 ㎡ 60 ㎡ 4 269 340 kr
H0701 2 7. 72 ㎡ 72 ㎡ 5 072 940 kr
H0505 2 5. 60 ㎡ 60 ㎡ 4 357 420 kr

Oversikt

Om eiendommen

Baneheia Park - 28 solrike selveierleiligheter - 22 solgt.

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

28 prosjekterte selveierleiligheter beliggende i 2. til 8. etasje. (I første etasje blir det inngangsparti og næringsarealer), og i underetasjen blir det boder og sykkelparkering tilknyttet leilighetene samt parkeringsplasser og sykkelparkering tilhørende Fylkeskommunen og boligkjøperne. (-automatisk bilparkering). Nærmere opplysninger om denne kan fås ved henvendelse megler.

Bygget blir organisert som et kombinasjonssameie (med både næring og Boligseksjoner). I dag er hele boligdelen seksjonert ut som snr.
6. Vil bli reseksjonert i 28 boligseksjoner før overtakelse.

Prosjektet er en del av et større utbyggingsprosjekt for kvartalet, med 28 boliger og 3 næringsbygg. Boligdelen (28 selveierleiligheter, Gnr. 150, bnr. 284, snr. 6). Boligdelen har hovedadkomst fra Fjellgata. Kontorbygg 1 (gnr. 150, bnr. 914) er ferdig bygget og innflyttet.

Kontorbygg 2 og 3: (Gnr. 150, bnr. 284, snr. 3-5 og 7). Fylkeskommunen skal inn i største delen av kontorbyggningen mot Tordenskjoldsgt./ Kirkegt

Ferdigstillelse

Byggingen er igangsatt.

Siste frist for overtagelse er 2. kvartal 2025(År) forutsatt at prosjektet besluttes gjennomført. Overtagelse kan skje inntil 4 måneder før denne
fristen. Senest 4 måneder før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Oppvarming

Leilighetene tilknyttes fjernvarmenettet til Agder Energi. Gulv i entre, stue, kjøkken og bad vil få vannbåren gulvvarme. Luftbehandlingsanlegget leveres som balansert ventilasjonsanlegg med tilførsel og avtrekk av luft. Anlegget har varmegjenvinning - filtrering og forvarming av luften.

Diverse

Matrikkelnummer:
Boligprosjektet ligger i dag på gnr/bnr: 150, bnr. 284, snr. 6 i Kristiansand kommune. Før overtakelse vil Selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/fradelinger mellom seksjonene 1-6 og boligdelen vil få egne seksjonsnummere. Eiendommen vil reseksjoneres etter lov 16.juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og leilighetene tildeles egne seksjonsnummere.

Areal boliger:
Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012). Det gjør oppmerksom på at innglasset balkong kommer i tillegg til oppgitt bruksareal (BRA).

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

Annet:
Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som
ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Leilighetene overleveres i bygge-rengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen
grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge
av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter:
Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Beliggenhet

Ved siden av Slottet, helt i enden av gågada, ligger Baneheia Park.

Selv om du befinner deg midt i sentrum, er det ikke mangel på grønne områder rundt dette bygget!

Store vindusflater og innglassede balkonger vendt mot Baneheia, gjør at du kan sitte i stua og se den flotte skogen endre seg i takt med årstidene.

Inngangene til leilighetene vender inn mot parken mellom byggene, og tar du morgenkaffen ute i svalgangen får du morgensola på kjøpet.

På den store, felles takterrassen blir det en grønn oase med sitteplasser og pergolaer. Her kan du nyte livet sammen med familie og venner - eller
kanskje naboen?

Tomt

Eierform: Fellestomt
Hele eiendommen har ett samlet areal på 3.293 kvm. Arealet er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling.

Tomten leveres parkmessig opparbeidet med plen, prydbusker, bed og øvrig beplantning. Se utomhusplan for detaljer.

Parkering

Mulighet for kjøp av p-plass i byggets underetasje. Det blir installert automatisk bilparkering hvor kjøpere har mulighet til kjøp av 1 p-plass til kr. 450.000,-. Det vil være kostnader forbundet med drift og vedlikehold av p-anlegget som vil bli fordelt på eierne. Alle leilighetene vil få tildelt 1 sportsbod i byggets 2.etasje eller i kjeller. Størrelsen på sportsbodene varierer noe iht. krav i TEK-17.

Sportsboder vil bli tilknyttet til leilighets seksjonene som tilleggsdel. Alle leilighetene vil få tildelt 1 sportsbod som er inklusiv i kjøpesummen for leiligheten. Selger forbeholder seg imidlertid retten til å organisere rettighetene på en annen måte dersom dette finnes hensiktsmessig.

Arkitekt i samarbeid med selger forbeholder seg retten til å organisere parkeringsplasser og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. Eventuelle overskuddsplasser skal tilhøre selger, som fritt kan omsette eller leie ut disse.

Det vil være handicapplass tilgjengelig i boligsameiet. Vil bli tildelt beboer som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen tilbeboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass.

Eventuelle overskuddsplasser/-boder skal tilhøre Selger som fritt kan omsette eller leie ut disse

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Eiendommen skal re-seksjoneres og endelig tinglysing av dette kan i enkelte tilfeller ta noe tid ut over overtakelse.

Reguleringsplan

Plan 1181, reguleringsbestemmelser for Kvartal 72, Nybyen, del A. Kommunedelplan for sykkelekspressvei i Kristiansand, Planid.: 1402

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vei, vann og kloakk

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Følgende tinglyste servitutter vil følge eiendommen:

1954/2272-1/93 BEST. OM VANN/ KLOAKKLEDN. TINGLYST 10.12.1954
OVERFØRT FRA: 4204-150/284
Gjelder denne registerenheten med flere

1956/166-1/93 BEST. OM VANN/ KLOAKKLEDN. TINGLYST 18.01.1956
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
OVERFØRT FRA: 4204-150/284
Gjelder denne registerenheten med flere

1956/2292-1/93 BEST. OM VANN/ KLOAKKLEDN. TINGLYST 21.11.1956
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
OVERFØRT FRA: 4204-150/284
Gjelder denne registerenheten med flere

1959/2967-1/93 BEST. OM VANN/ KLOAKKLEDN. TINGLYST 26.06.1959
OVERFØRT FRA: 4204-150/284
Gjelder denne registerenheten med flere

1961/4681-1/93 BEST. OM VANN/ KLOAKKLEDN. TINGLYST 06.09.1961
OVERFØRT FRA: 4204-150/284
Gjelder denne registerenheten med flere

1962/3445-1/93 BEST. OM VANN/ KLOAKKLEDN. TINGLYST 11.07.1962
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
OVERFØRT FRA: 4204-150/284
Gjelder denne registerenheten med flere

1964/92-1/93 BEST OM GARASJE/ PARKERING TINGLYST 07.01.1964
OVERFØRT FRA: 4204-150/284
Gjelder denne registerenheten med flere

1966/1168-1/93 BEST. OM VANN/ KLOAKKLEDN. TINGLYST 21.02.1966
OVERFØRT FRA: 4204-150/284
Gjelder denne registerenheten med flere

1967/2852-1/93 BEST. OM VANN/ KLOAKKLEDN. TINGLYST 08.05.1967
OVERFØRT FRA: 4204-150/284
Gjelder denne registerenheten med flere

1969/1053-1/93 BEST. OM VANN/ KLOAKKLEDN. TINGLYST 08.02.1969
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
OVERFØRT FRA: 4204-150/284
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/2528079-1/200 BESTEMMELSE OM NETTSTASJON TINGLYST 02.06.2020 21:00
RETTIGHETSHAVER:AGDER
ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg
OVERFØRT FRA: 4204-150/284
Gjelder denne registerenheten med flere

2022/288688-1/200 SEKSJONERING
TINGLYST 15.03.2022 21:00
SNR: 6
FORMÅL: Bolig
SAMEIEBRØK: 3374/13702
For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en
mangel.

Konsesjon

kke konsesjonspliktig

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til prospektet.

Usolgte leiligheter

Selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Organisering

Boligene og næringsarealene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet   mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA og vil derfor variere pr. leilighet mellom ca. kr. 19.000,- på den minste og ca. kr. 22.500,- på den største leiligheten. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- inglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-

I tillegg kommer et beløp tilsvarende kr. 50,- pr.kvm BRA, som oppstartslikviditet til sameiet.

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Kr. 100.000,- av kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller Selger fra det tidspunkt § 47 er stilt.

Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Kristiansand kommune for nærmere info.

Felleskostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne.

Felleskostnadene utgjør ca. kr. 30,- pr. kvm BRA pr. MND. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er ett utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter.

Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding,  aktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Fjernvarme som inkluderer oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, brebånd og telefoni. Det legges opp til at sameiet (ev at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internett tjenester med en leverandør.

Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Selgeren vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen (Sørlandets Boligbyggelag). Forretningsfører vil innkalle sameierne til et
konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader
knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for  rimærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Øvrige mulige kostnader

Avbestilling:
Dersom forbrukeren avbestiller før igangsetting er vedtatt, fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % av kontraktsummen inkludert evt. mva. Dersom
Kjøper avbestiller etter at igangsetting er vedtatt, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider
må uansett betales i sin helhet.

Gebyr ved videresalg

Kostnader ved videresalg og navneendring:
Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Boligene vil bli oppført på adressen Fjellgata 12 Leilighetene kan få tildelt ny adresse når bygningene er ferdig oppført.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått.

Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Tilvalg / Endringer

Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke
anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

Selgers rett til endringer

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske
endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse
som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i rammeog igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: ca. 40% av leilighetsprosjektets totale verdi må forhåndsselges, byggelån innvilges og
igangsettingstillatelse må foreligge i tråd med forutsetningene beskrevet i salgsoppgaven. Selger tar også forbehold om at styrende organer
hos selger godkjenner og beslutter byggestart.

Det gjøres videre oppmerksom på at Kristiansand kommune har forkjøpsrett i prosjektet. Dette vil forsøkes avklart innen salgsstart. Forbeholdene skal være avklart av Selger innen 01.06.2023. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge å ikke realisere prosjektet.

Visning

Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/presentasjon.

Mariann Thomassen - mob. 990 99 140 og Rolf R. Elieson mob. 990 99 107

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har
fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-22-9020

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-22-9020. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten:
• Prisliste
• Etasjetegninger
• Snitt og fasadetegninger
• Romskjema
• Byggeteknisk beskrivelse
• Forslag til driftsbudsjett
• Utomhusplan, ikke endelig
• Foreløpig kjøpekontrakt
• Vedtekter
• Reguleringsplan/bestemmelser
• Kjøkkentegninger

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Rolf R. Elieson, tlf. 99 09 91 07

Vederlag

Meglers vederlag utgjør kr. 47.500,- pr. enhet.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. Leder

Rolf R. Elieson

Vis profil
Produktnr: 3060492