Lindesnes

Bålymoen 13

Prisantydning
1 890 000 kr
Omkostninger
63 120 kr
Totalpris
1 953 120 kr
Formuesverdi
680 000 kr
Tomteareal
755 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

Boligtomt ved Spangereidkanalen. Strandlinje og mulighet for oppføring av båthus og sjøbod

Om eiendommen

Diverse

Konsmo Fabrikker AS har byggerett (klausul) på tomten. Dette er tinglyst i skjøte fra 20.05.10.Ta kontakt med megler for mer informasjon

Beliggenhet

Adkomst

Ta til venstre i rundkjøringen (like før kanalen) mot Båly og Lindesnes Havhotell. Etter 400 meter, ta til høyre inn i Bålymonen og følg veien ca. 250 meter. Tomten ligger på høyre side og er merket med TIL SALGS-skilt fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Sentral beliggenhet på Bålymoen i Spangereid. Kort gangavstand til dagligvarebutikk, bensinstasjon med stor verktøy- og jernvarehandel, båt- og fiskeutstyrsprodukter etc., skole, barnehage,  idrettsplass/-hall, Lindesnes Havhotell, restauranten Under og flere uterestauranter m.m.

Tomt

Areal: 755 kvm, Eierform: Eiet tomt  I reguleringsplanen er det lagt til rette for oppføring av båthus og sjøbod på tomten. Se kart og bestemmelser bak i prospektet.
Tomten er grovplanert med vann, avløp og strøm lagt inn i tomten. Strandlinjen er også fundamentert og klargjort til støping av brygge og båthus.

Fiberkabel ligger i gaten . Kjøper må selve bekoste videre fremføring.

Parkering

Det er lagt opp til parkering på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan for Bålymoen og Bålyhove, datert 20.11.2007. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tomten ligger i byggeområde B3/B4. Utdrag fra bestemmelsene som gjelder  Byggeområdene B-1 - B-12, fellesbestemmelser:

I byggeområdene B1 - B12 skal det føres opp 51 boenheter. Alle boliger, garasjer og naust skal ha saltak med takvinkel 35-45 grader. Det skal være en boenhet i hver bolig.  Bebyggelsen skal være av typen sørlandshus/sørlandsstil/gammel stil.
For B1-B12 er maks T-BRA 400 m2.

For byggeområde B1 skal det utarbeides en samlet tomtedelingsplan som viser byggenes plassering og eiendomsgrenser før området kan bebygges. 
Høyder på plankartet er angitt for gesimshøyde G samt mønehøyde M målt fra OK ferdig gulv. OK ferdig gulv skal være minimum kote +2,35 m. Det tillates ikke oppført bygg med underetasje/kjeller. Alle høyder er angitt som maksimalhøyder.

Takoppløft begrenses til 40% av hovedtakflatens lengde. Boliger skal plasseres innenfor gjeldende regler for byggegrenser.

Garasjer skal være maksimalt 50 m2 og kan plasseres inntil 1 m fra i nabogrense.
For delfelt B1 skal garasjer være maksimalt 28 m2. På garasje er maks mønehøyde 8 meter og maks gesimshøyde 6 meter.

Båthus kan oppføres som vist i planen. Båthus skal være maksimalt 50 m2. Båthusene skal oppføres med en etasje + loft med maks tillatt gesimshøyde 3,5 m og maks tillatt mønehøyde 6,0 m over normalvannstand. Takvinkel skal være 35-45 grader.

Terrenginngrep, plassering og utforming av andre bygningsmessige tiltak skal være vist på søknad om rammetillatelse selv om disse arbeidene ikke skal utføres samtidig med boligen. Utenfor byggegrense tillates kun innretning lagt på bakkenivå, som skifer, treplatting og lignende. I tillegg tillates plassert en sjøbod på inntil 15 m2 på hver eiendom. Denne kan plasseres inntil 2 meter fra felles sjøareal.

Det skal etableres to parkeringsplasser på den enkelte eiendom per boenhet.

Reguleringskart og bestemmelser ligger bak i prospektet og må leses før budgivning.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei. Vann og kloakk ligger klart i tomten. Tilkoblingsavgift må betales av kjøper.
Tilkoblingsavgiften er p.t. kr. 10 000,- for vann og kr. 10 000,- for avløp.
Agder energi og Telenor må kontaktes for opplysninger om tilkoblingsavgifter.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dnr. 360215 - Bestemmelse iflg. skjøte. Tinglyst: 20.05.2010
Rettighetshaver:Konsmo Fabrikker AS  
Org.nr: 950167866
Bestemmelse om byggerett

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. I tillegg er eiendommen en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 47 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 890 000,-)) 63 120,- (Omkostninger totalt) 1 953 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Når eiendommen er bebygd vil kommunale avgifter tilkomme.

Eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt på ubebygde tomter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 680 000,- for år 2019.

Dagens formuesverdi er for den ubebygde tomten. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Bålymoen 13, Gnr. 451 Bnr. 475 i Lindesnes kommune.

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 23 89 76.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-21-0207

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-21-0207. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik, tlf. 95 23 89 76

Vederlag

Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 890 000,-) (Kr.37 800) Tilrettelegging (Kr.15 000) Totalt kr. (Kr.53 385)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3055637