Båly, Spangereid.

Bålymoen 13

Prisantydning
1 890 000 kr
Omkostninger
63 120 kr
Totalpris
1 953 120 kr
Tomteareal
756 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Om eiendommen

Boligtomt ved Spangereidkanalen. Strandlinje og mulighet for oppføring av båthus og sjøbod

Beliggenhet

Adkomst

Ta til venstre i rundkjøringen (like før kanalen) mot Båly og
Lindesnes Havhotell. Etter 400 meter, ta til høyre inn i
Bålymonen og følg veien ca. 250 meter. Tomten ligger på
høyre side og er merket med TIL SALGS-skilt fra
Sørmegleren.

Beliggenhet

Sentral beliggenhet på Bålymoen i Spangereid. Kort
gangavstand til dagligvarebutikk, bensinstasjon med stor
verktøy- og jernvarehandel, båt- og fiskeutstyrsprodukter
etc., skole, barnehage, idrettsplass/-hall, Lindesnes
Havhotell, restauranten Under og flere uterestauranter m.m.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei. Vann og kloakk ligger klart i tomten. Tilkoblingsavgift må betales av kjøper.
Tilkoblingsavgiften er p.t. kr. 10 000,- for vann og kr. 10 000,- for avløp.
Agder energi og Telenor må kontaktes for opplysninger om tilkoblingsavgifter.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan for Bålymoen og Bålyhove, datert 20.11.2007. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tomten ligger i byggeområde B3/B4. Utdrag fra bestemmelsene som gjelder Byggeområdene B-1 - B-12, fellesbestemmelser:

I byggeområdene B1 - B12 skal det føres opp 51 boenheter. Alle boliger, garasjer og naust skal ha saltak med takvinkel 35-45 grader. Det skal være en boenhet i hver bolig. Bebyggelsen skal være av typen sørlandshus/sørlandsstil/gammel stil.
For B1-B12 er maks T-BRA 400 m2.

For byggeområde B1 skal det utarbeides en samlet tomtedelingsplan som viser byggenes plassering og eiendomsgrenser før området kan bebygges.
Høyder på plankartet er angitt for gesimshøyde G samt mønehøyde M målt fra OK ferdig gulv. OK ferdig gulv skal være minimum kote +2,35 m. Det tillates ikke oppført bygg med underetasje/kjeller. Alle høyder er angitt som maksimalhøyder.

Takoppløft begrenses til 40% av hovedtakflatens lengde. Boliger skal plasseres innenfor gjeldende regler for byggegrenser.

Garasjer skal være maksimalt 50 m2 og kan plasseres inntil 1 m fra i nabogrense.
For delfelt B1 skal garasjer være maksimalt 28 m2. På garasje er maks mønehøyde 8 meter og maks gesimshøyde 6 meter.

Båthus kan oppføres som vist i planen. Båthus skal være maksimalt 50 m2. Båthusene skal oppføres med en etasje + loft med maks tillatt gesimshøyde 3,5 m og maks tillatt mønehøyde 6,0 m over normalvannstand. Takvinkel skal være 35-45 grader.

Terrenginngrep, plassering og utforming av andre bygningsmessige tiltak skal være vist på søknad om rammetillatelse selv om disse arbeidene ikke skal utføres samtidig med boligen. Utenfor byggegrense tillates kun innretning lagt på bakkenivå, som skifer, treplatting og lignende. I tillegg tillates plassert en sjøbod på inntil 15 m2 på hver eiendom. Denne kan plasseres inntil 2 meter fra felles sjøareal.

Det skal etableres to parkeringsplasser på den enkelte eiendom per boenhet.

Reguleringskart og bestemmelser ligger bak i prospektet og må leses før budgivning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/451/475:
20.05.2010 - Dokumentnr: 360215 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver: Konsmo Fabrikker AS
Org.nr: 950 167 866
Bestemmelse om byggerett


25.11.2021 - Dokumentnr: 1491142 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


11.03.2010 - Dokumentnr: 183922 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:451 Bnr:419


01.01.2020 - Dokumentnr: 2712 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1029 Gnr:151 Bnr:475


Kommentar konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

890 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
47 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 890 000,-))
63 120,- (Omkostninger totalt)
1 953 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en
låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt på ubebygde tomter.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Konsmo Fabrikker AS har byggerett (klausul) på tomten. Dette er tinglyst i skjøte fra 20.05.10.Ta kontakt med megler for mer informasjon

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/451/475:
20.05.2010 - Dokumentnr: 360215 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver: Konsmo Fabrikker AS
Org.nr: 950 167 866
Bestemmelse om byggerett


25.11.2021 - Dokumentnr: 1491142 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


11.03.2010 - Dokumentnr: 183922 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:451 Bnr:419


01.01.2020 - Dokumentnr: 2712 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1029 Gnr:151 Bnr:475


Info kommunale avgifter

Når eiendommen er bebygd vil kommunale avgifter tilkomme.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 1 890 000,-) (Kr.37 800)
Tilrettelegging (Kr.15 000)
Totalt kr. (Kr.53 385)
Produktnr: D6A3AFD5-E05E-4589-A076-3E25D38A292A