Vennesla

Auravegen 2

Prisantydning
7 000 000 kr
Totalpris
7 000 000 kr
Tomteareal
700 ㎡
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Flotte eksponeringslokaler

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Rålokaler med fantastisk beliggenhet i Vennesla sentrum. Kort avstand til alt av fasiliteter i sentrum, det nye kjøpesenter og ett område i stor utvikling. Eiendommen ligger på bakkeplan og har meget gode profileringsmuligheter.

Oppdragsnummer

9-20-0036

Adresse med betegnelse

Auravegen 2, Gnr. 6 Bnr. 1963 Snr. 1 i Vennesla kommune.

Beliggenhet

Beliggenhet

Auravegen - langs hovedgaten. Flott beliggenhet.

Næringstype

Butikk/og eller kontorlokaler.

Eierform

Eierseksjon, seksjonert gård med bolig og næring.

Byggeår

2020 i følge Vennesla kommune.

Bygninger og byggemåte

Store glassvinduer og flott fasade i tre.

Areal

368 kvm gulvareal i tillegg til ca 30 kvm med forhøyet areal/mesanin. Dette arealet passer bra til kontor eller møterom.

Innhold

Innhold

Stort åpent areal med alle muligheter.
Store glassfasader mot gate, samt 2 hovedinnganger, en mulig varelevering og en sidedør.

Standard

Rålokale - men kan innredes etter kjøper/leietakers ønske.

Diverse

Lokalene kan både kjøpes og leies, kontakt megler for mer informasjon.

Parkering

3 plasser på egen grunn, to ekstra plasser på kommunal plassering like i nærheten av seksjonen.

Oppvarming

Hovedsaklig elektrisk.

Vilkår og betingelser

Kjøpekontrakter

Det vil utarbeides en standard kjøpekontrakt for næringsarealer basert på NEF siste standard. Kontakt megler ved spørsmål.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 17.06.2020. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

I følge søknad om brukstillatelse er det registrert mindre vesentlige mangler. Disse er imidlertid ikke til hinder for midlertidig brukstillatelse. Gjenstående arbeider skal være utført innen 18.12.2020.

Før ny bygning/ bygningsdel kan tas i bruk skal skilt med adressenummer være montert, jf. matrikkelloven § 21 og matrikkelforskriftens § 57 2. ledd.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til næringsformål og tilhører reg. plan for Heiseldalstunet, plan nr. 2016006 datert 19.01.2017, revidert 08.03.2019. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet off vann og avløp.
Eiendommen har vannmåler. Vannavgift etter måler.

Kommunale avgifter og gebyrer er avgift for vann, avløp, eiendomsskatt og feiing.
Kommunale avgifter og gebyrer er fordelt på fire terminer.
Årsforbruk på vann og avløp er sammensatt av to deler:
Abonnementsgebyr: kr 1.500,- for vann og kr 2.456,- for avløp.
Forbruksgebyr: På grunnlag av målt forbruk (vannmåler) kr 18,75 /m3 for vann og kr 30,75/m3 for
avløp. Alle priser er ink. mva. 25 %.

Faktura for renovasjon sendes fra Avfall Sør AS, www.avfallsor.no. Kontakt dette firmaet for å få opplysninger vedrørende renovasjonskostnader

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagbok nr. 153923 vedr. kjøpekontrakt og best. om vann/kliakkledn tingøyst tinglyst 21.02.2013.
Dagbok nr. 2320521 vedr. seksjonering tinglyst 07.04.2020.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Rettigheter på andre eiendommer
Rettigheter på 4223-6/511
Rettigheter i eiendomsrett

2020/2418676-1/200  Erklæring/avtale tinglyst 06.05.2020 vedr.: 
rettighetshaver:Knr:4223 Gnr:6 Bnr:1963 Snr:1  
rettighetshaver:Knr:4223 Gnr:6 Bnr:1963 Snr:2  
rettighetshaver:Knr:4223 Gnr:6 Bnr:1963 Snr:3  
rettighetshaver:Knr:4223 Gnr:6 Bnr:1963 Snr:4  
rettighetshaver:Knr:4223 Gnr:6 Bnr:1963 Snr:5  
rettighetshaver:Knr:4223 Gnr:6 Bnr:1963 Snr:6  
rettighetshaver:Knr:4223 Gnr:6 Bnr:1963 Snr:7  
rettighetshaver:Knr:4223 Gnr:6 Bnr:1963 Snr:8  
rettighetshaver:Knr:4223 Gnr:6 Bnr:1963 Snr:9  
rettighetshaver:Knr:4223 Gnr:6 Bnr:1963 Snr:10  
rettighetshaver:Knr:4223 Gnr:6 Bnr:1963 Snr:11  
rettighetshaver:Knr:4223 Gnr:6 Bnr:1963 Snr:12  

Bestemmelse om benyttelse av areal til service og vedlikehold av eget bygg

Leieforhold

Eiendommen overtas fri for leieforhold.

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Skattemessig formuesverdi

Ikke opplyst.

Prisantydning og omkostninger

7.000.000

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kom avg. og geb. er avgift for vann, avløp, eiendomsskatt og feiing. Fordelt på fire terminer. Årsforbruk på vann og avløp er sammensatt av to deler: Abonn. gebyr: kr 1.500,- for vann og kr 2.456,- for avløp. Forbruksgebyr.

Merverdiavgift

Det foreligger en justeringsrett til fradrag for inngående merverdiavgift i forbindelse med oppføringen av bygget. Kontakt megler for mer informasjon.

Felleskostnader

Kr. ,- pr..

Finn.no: Visningstekst

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Pga. smittesporing må alle visningsdeltakere registrere seg når de kommer på visning. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

Budgivning

Skriftlig til megler ved første bud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med John Christian Webb på tlf. 93 84 33 29

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

John Christian Webb, tlf. 93 84 33 29

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3043820