Lyngdal - Audnedal

Audnedalsveien 2574

Prisantydning
10 500 000 kr
Omkostninger
263 670 kr
Totalpris
10 763 670 kr
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Tidligere Helsesenter selges - sentralt beliggende, 4 godkjente leiligheter med gode leieinntekter

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sentralt plassert og beliggende midt i Konsmo sentrum. Bygningsmassen er pusset opp og ombygd fra omsorgssenter i 2014, og fremstår som gode kontorarealer med normal utforming. Eiendommen ligger med god eksponering mot riksveien, og godt med parkeringsplasser.

Se "Diverse" som må avklares før bud kan aksepteres.

Oppdragsnummer

9-22-0150

Adresse med betegnelse

Audnedalsveien 2574, Gnr. 428 Bnr. 22 i Lyngdal kommune.

Selger

Lyngdal kommune

Beliggenhet

Beliggenhet

Meget sentralt beliggenhet midt i Konsmo sentrum. Eiendommen ligger godt plassert i krysset Audnedalsveien/Kvåsheiveien.

Det er bestemt å oppdaterte fylkesveien med rundkjøring. Det vil medføre en standardheveing av sentrum med oppdatert
Gang og sykkelvei/ fortau mot fylkesveien. Avkjørselen mot sør blir også endret med av kjørsel lengre mot vest.

Eierform

Selveier

Byggeår

Først bygg ble satt opp på 1960-tallet. Leilighetene i 2 etasje er bygget i 2007. Bygget er ombygget flere ganger. Siste full renovering ble gjort i 2014,i følge Lyngdal kommune.

Bygninger og byggemåte

Mur og tre

Areal

Det er opplyst om følgende arealfordeling (i BTA)

Kjeller -  514,26 kvm
1 etasje -  1.163,71 kvm
2 etasje -  407,95 kvm

Totalt 2.085,92 kvm BTA

Innhold

Innhold

I 1 etasje er det i alt 18 kontorer, 4 møterom, 8 aktivitetsrom/behandlingsrom, 1 kjøkken/spiserom, 6 kopirom/lager/teknisk og 12 WC/toalett.
I 2 etasje er det 4 leiligheter som holder normalt god standard. Leilighetene varier fra 65-85 kvm i størrelse (inkl gang/trapp ol).
I kjeller er det fyrrom/ventilasjonsrom, rom til el-anlegg, vaskerom og 12 rom til lager/bod.

Standard

Eiendommen holder god standard ift til sitt bruk.

Diverse

Selger også å opplyse om følgende punkter som må avklares:

• Området fra innkjørsel og inn mot legesenteret blir offentlig parkeringsområde. Innkjøring til
hovedinngangen til legesenteret reguleres som tidligere med innkjøring forbudt, kun nødvendig
kjøring inn til døren og ambulanseinngangen (se vedlagt bildet).
(Legesenteret er den del av eksistrende eiendomsmasse dette objektet fradeles ut i fra)

• Ordningen med bruk av vaskerommet og lager som brukes av legene videreføres med ny eier.

Før bud kan godkjennes
  
  • Det må inngås avtale som fordeler kostnadene på energiforbruk av gulvvarmeanlegget ut fra reelt forbruk mellom ny eier og Lyngdal kommune.
  • Avtale om rettigheter og bruk av datarom og trekkerør til andre bygg må ivaretas i salget, samt den kommunale fiberkabelen som ligger klamret til bygget og videre i bakken.
  • Rettigheter til kommunale VA ledninger som ligger i området må ivaretas.
  • Det må legges til rette for plass/overbygg til søppeldunker for helsestasjon/legesenter.

Parkering

God parkeringsdekning på tilstøtende eiendom. Området fra innkjørsel og inn mot legesenteret blir offentlig parkeringsområde. Også her - se tegning av tomt.

Oppvarming

Felles fyringsanlegg, varmepumpe og elektriske ovner. Må avregnes etter kvadratmeter.

Vilkår og betingelser

Tomt

Ny tomt er oppmålt til ca. 2.895 kvm

Kjøpekontrakter

Det vil bli anvendt en standard avtale for kjøp av næringseiendom.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til tjenestyting i forbindelse med drift av offentlig og privat tjenesteyting, tilhører reguleringsplan 40 Kommunedelplan for Konsmo, datert 12.11.2009. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei/vann/kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1961/1931-1/39  Erklæring/avtale 01.11.1961
Bestemmelse om veg
Vegvesenets betingelser vedtatt

1970/990024-1/39  Elektriske kraftlinjer 02.03.1970 
Rettighetshaver: VAE
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Leieforhold

Estimert, totalt, bruttoleie er av megler anslått til NOK 1.000.000 pr år.
Det er pt. ett leieforhold på eiendommen (en leiligheten er leiet ut). Øvrige arealer er fristilt.
Det påhviler budgiver å selv estimere eierkostnader.

Utleie

Bygget fungerer fint til utleie av kontor og boligarealer.

Opplysninger vedrørende leieforhold / økonomi

Det er pt. ett leieforhold på eiendommen (en leilighet er leiet ut)

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Skattemessig formuesverdi

Ikke innhentet , offentlig bygg.

Prisantydning og omkostninger

10 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 262 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 500 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 263 670,- (Omkostninger totalt) 10 763 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Merverdiavgift

Det foreligger ikke noen justeringsretter/forpliktelser på eiendommen.

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon. Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med John Christian Webb på tlf. 93 84 33 29

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Due dilligence

Det forutsettes at en budgiver gjør nødvendige undersøkelser av eiendommen i forkant av budinnleggelse.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

John Christian Webb, tlf. 93 84 33 29

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3065185