Kristiansand - Søgne

Åsafjellet 28

Prisantydning
1 990 000 kr
Omkostninger
65 620 kr
Totalpris
2 055 620 kr
P-rom
Ikke oppgitt
Bruksareal
Ikke oppgitt
Tomteareal
603 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

EIG - ATTRAKTIV BOLIGTOMT MED TEGNINGER/IG - LANDLIG, SENTRAL OG SJØNÆR BELIGGENHET

Om eiendommen

Byggeår og byggemåte

Kristiansand kommune har godkjent oppføring av enebolig med forstøtningsmurer og opparbeidet utenomhusanlegg. BRA er oppgitt til 172 kvm og parkeringsareal 36 kvm. Se vedlagt vedtak datert 20.05.2022.

Reguleringsbestemmelser iht Detaljregulering for Åsafjellet.
Boligbebyggelse
Det skal oppføres boligbebyggelse i form av frittliggende eneboliger.
Det skal oppføres bygg med saltak mellom 22 og 40 grader. Det tillates også flatt tak. Maks mønehøyde for boliger med saltak er 8,5 m og ved flatt tak er maks gesimshøyde på 3,7 meter. Alle høyder gjelder fra oppgitt øvre kotehøyde for H01/ U01. Det tillates planert lavere og også bygd med underetasje på tomter angitt med kote for H01. H01 må ikke komme over oppgitt koteøyde. Garasjens øyde gjelder fra gulv, men den kan ikke plasseres med guøv høyere enn H01. Dersom garasje plasseres med innkjøring vinkelrett fra vei skal avstanden minimum være 5 meter.

Maks utnyttelse for den enkelte tomt er 40% BYA
Frittstående garasjer kan være inn til 50 kvm BYA

Det skal tilrettelegges 2 p-plasser pr bolig, hvorav en skal vises i garasje.

Det tillates mur og skjæringer i tomtegrense. Avkjørsler skal anlegges inn til den enkelte tomt der det gir best sikt og minst terrenginngrep. Avkjørsel kan krysse murer/ skjøringer.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagte kart.

Beliggenhet

Åsafjellet er et nyere boligområde i Søgne. Området ble regulert i 2018. Tomtene er plassert med stor høydeforskjell. Området og tomten ligger vendt mot vest og Lundeelva og har gode solforhold og gode forhold for utsyn. Området er tilknyttet offentlig VA.

Tomt

Areal: 603 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten leveres grovplanert slik den fremstår på visning med teknisk anlegg fremført til tomtegrense.

Parkering

Det skal tilrettelegges 2 p-plasser, hvorav en skal vises i garasje.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører detaljreguleringsplan for Åsafjellet vest plan Id 201406, datert 27.09.2018  På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Kommunedalplan Sykkel Søgne

Vei / Vann / Avløp

Privat vei: Veien skal iht reguleringsbestemmelser være fellesareal for eiendommene i planområdet. Hjemmelshaver Helge og Jarl Andersen

Vann: Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig nett.
Avløp: Eiendommen har ikke avløp.

Tilkobling til vann- og avløpsledning er godkjent av ingeniørvesenet, avd.abonnement i vedtaket til enebolig 20.05.2022. Tilkoblingsavgift vann og avløp betales av ny eier.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1970/8926-2/93  Bestemmelse om veg. Tinglyst: 11.11.1970 
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:428 Bnr:357  
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.
Overført fra: 4204-428/208
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1970/9248-1/93  Bestemmelse om veg. Tinglyst: 21.11.1970 
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:428 Bnr:358  
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.
Overført fra: 4204-428/208
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1973/10105-1/93  Bestemmelse om veg. Tinglyst: 23.10.1973 
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:428 Bnr:373  
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.
Overført fra: 4204-428/208
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1974/11216-1/93  Erklæring/avtale. Tinglyst: 11.10.1974 
Bestemmelse om senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Overført fra: 4204-428/208
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1979/2332-1/93  Erklæring/avtale. Tinglyst: 19.02.1979 
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold
Overført fra: 4204-428/208
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2020/3186997-1/200  Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening. Tinglyst: 16.10.2020

2020/3187033-1/200  Bestemmelse om vann/kloakk. Tinglyst: 16.10.2020 21:00 
Rettighetshaver:HLP PROSJEKT AS  Org.nr: 919041250


Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Radonmåling

Alle nye boliger skal sikres mot radon hvis det ikke er dokumentert at radon nivående er under tiltaksgrensene.

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-)) 65 620,- (Omkostninger totalt) 2 055 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Eiendomsskatt. Kommunale avgiftene er ikke fastsatt. Vil bli fastsatt etter oppføring av bolig.

Kommunalt vann og avløp er lagt til tomten. Tilkoblingsavgift vann og avløp betales av ny eier.

I tillegg til de kommunale avgiftene kommer faktura fra Avfall Sør (renovasjon). Beløpet er avhengig av forbruk.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten vil fastsettes når boligen er bygget på tomten

Faste løpende kostnader

Pliktig medlemsskap i velforening. Årlig beløp til velavgift ikke fastsatt, men må påberegnes.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Åsafjellet 28, Gnr. 428 Bnr. 681 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 02 00 59.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

14-22-0073

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/14-22-0073. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Jon Andreas Røsstad, tlf. 90 02 00 59

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.3 990) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.12 900) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 990 000,-) (Kr.41 625) Totalt kr. (Kr.69 000)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3062201