Kristiansand

Ægirs vei 1B

Prisantydning
5 500 000 kr
Totalpris
5 500 000 kr
Byggeår
1996
Bruksareal
445 ㎡
Totalt bruksareal
445 ㎡
Tomteareal
355 ㎡
Etasje
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Kombinasjonslokale

Oversikt

Kombinasjonseiendom med potensiale - 2 porter med mulighet for varelevering i bakkant.

Om eiendommen

Oppvarming

Strøm

Beliggenhet

Adkomst

Via Nye Tegleverksvei og inn i Ægirsvei. Seksjonen ligger som nr 3 fra hjørnet Nye Tegleverksvei/Ægirs vei.

Offentlig kommunikasjon

Østre Ringvei retning øst-vest-.

Parkering

Foran egen seksjon.

Beliggenhet

Sentralt beliggende på Lund Industriområde, med kort avstand til Sør Arena, Østre Ringvei og E18.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 24.04.1966. Ferdigattesten gjelder oppføring av ett tidligere bygg. Det foreligger tegninger og godkjennelse av dagens bebyggelse fra 03.05.1996. Det foreligger ikke ferdigattest for dette byggetiltaket. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er utført før 1998.
At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på eiendommen som ikke er byggemeldt eller godkjent. Det er også søkt og godkjent tiltak i etterkant av at ferdigattest ble gitt.

Vei, vann og avløp

Offentlig

Reguleringsplan

Plan nr 1247 - Marviksletta, 14.10.2011 - Eiendommen er regulert til Kontor, industri, lager - håndverksvirksomhet

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/152/1698:
21.11.1972 - Dokumentnr: 10877 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold av veg, vann, kloakk
m.m.
Gjelder denne registerenheten med flere


13.10.1972 - Dokumentnr: 9447 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:152 Bnr:1696Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Nøkkelinformasjon

Standard

Normalt god standard. Tak er nylig byttet.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/152/1698:
21.11.1972 - Dokumentnr: 10877 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold av veg, vann, kloakk
m.m.
Gjelder denne registerenheten med flere


13.10.1972 - Dokumentnr: 9447 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:152 Bnr:1696Info kommunale avgifter

Ingen feiegebyr, vann eller kloakkgebyr

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning.

Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle:
Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8
Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr. overtakelsesdato

Budgivning

Salgsobjektet er SUS v/Em Eiendom Invest AS, org nr xxx xxx xxx og salget gjennomføres ved at kjøper overtar 100 % av aksjene i selskapet.
Selskapet vil bli skilt ut av EM Eiendom Invest AS, org nr 923 143 858 er 100% eier av gnr 152, bnr 1698 i Kristiansand kommune og som vil være eneste vesentlige eierandel i selskapet.
Informasjon I dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt I forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom denne finner det formålstjenlig.
Det vil bli benyttet meglerstandardens kjøpskontrakt vedr salg av aksjeselskap - med en estimert balanse pr overtakelsestidspunkt. Kontakt megler for informasjon.
Prospekt og vedlegg antas gjennomgått grundig. Herunder må eventuelle kommentarer til utkast til standardkontrakten spesifiseres. Dersom slike kommentarer ikke gis, anses budet gitt på bakgrunn av kontraktens regulering. Tilsvarende gjelder andre forhold i forbindelse med budgivning.
Det enkelte bud må innholde referanse til eiendommen og prospektet, Det må angis pris, (netto eiendomsverdi), samt eventuelle forbehold og frist for budaksept som kan sendes til eier for endelig godkjenning og aksept.
Det tas utgangspunkt i åpen budrunde, hvor bud må sendes skriftlig til megler. Dette forhindrer ikke at selger og megler I en avsluttende fase kan tilrettelegge for en videre forhandlingsprosess med utvalgte budgivere. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. Det vil bli utarbeides en bud aksept som er gjeldende frem til endelig SPA er signert.
Det oppfordres kjøper til å foreta en teknisk, finansiell og juridisk gjennomgang, herunder gjøre de nødvendige undersøkelser til kommunen og/eller andre private eller offentlige instanser.
Eiendommen overtas fri for pengeheftelser, forutsatt at gjeld gjøres opp eller refinansieres. Dersom gjelden skal følge selskapet, vil pantedokument som ligger registrert på eiendommens grunnblad følge transaksjonen.
Tinglyste servitutter overtas av kjøper

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Estimert Kjøpesum med tillegg av eventuelle omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Produktnr: 289876A0-11FA-40C0-AE61-B78EE5D429C9 Kategori: