Berg

Berg

Prisantydning
1 750 000 kr
Omkostninger
60 750 kr
Totalpris
1 810 750 kr
Formuesverdi sekundær
299 381 kr
Byggeår
1987
Internt bruksareal (BRA‑i)
96 ㎡
Bruksareal
100 ㎡
Tomteareal
1 017 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Usjenert beliggende hytte i idylliske og landlige omgivelser - Gode solforhold - 2 soverom

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Hytte på ett plan som inneholder stue/kjøkken, gang, entre, bad, soverom 1, soverom 2, svalgang, verksted, toalettrom, bod, fyrrom og mellomgang. Hems med arealer som ikke er måleverdige på grunn av for lav høyde. Enkel uisolert bod.

Oppvarming

Hytten har peis med innsats, tilkoblet elementpipe fra byggeår. Det også montert en ved-/parafinovn i eget fyrrom, som fungerer som en alternativ oppvarmingskilde. Panelovn på badet (start aggregat).

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Hytta er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Sommerparkring på eiendommen. Vinterparkering ca. 3 km fra hytta, der bomvei starter. Selger opplyser at det ikke er noen kostand for parkering.

Beliggenhet

Usjenert beliggende fritidseiendom i idylliske og landlige omgivelser med gode solforhold. Det er merkede turstier i området, fint fiske- og badevann om sommeren samt fine skimuligheter om vinteren. Det er flere fine badeplasser i elv som renner forbi.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Privat vei. Det er bomvei inn til hytta. Årlig kostand for privat vei er kr. 700,- for en bil. Hytta har ikke innlagt vann eller avløp. Utedo. Selger har hentet vann i elva, det er også oppkom i nærheten hvor vann kan hentes hele året.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m. Kommunen opplyser at reguleringsplan er under arbeid for området. Navn: Detaljeregulering for Burak, Hylesdalen, Status: Planforslag, Plantype: Detaljeregulering, Id: 201803. Referat fra oppstartsmøte datert 24.08.2018 angir begrunnelse for å igangsette planarbeidet: "Det er avsett eit areal til LNF med spreidd fritidsbustader på Burak i Hylesdalen. Grunneigar ynskjer å utarbeide reguleringsplan for området for 16 fritidsbustader.". Ta kontakt med Valle kommune for mer informasjon om dette.

Adgang for utleie

Fritidsboligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

10.11.1987 - Dokumentnr: 104984 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4221 Gnr:50 Bnr:8

01.01.2020 - Dokumentnr: 892527 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0940 Gnr:50 Bnr:44

Kommentar konsesjon

Det er ingen konsesjonsplikt på eiendommen. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 43 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 58 250,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Standard

Hytten har ikke innlagt vann, men har utslagskum på kjøkkenet og avløp fra bad. Gråvann føres videre via rørløsninger i plast til terreng og nedgravd synkekum. Da vann ikke er lagt inn i hytten gjelder ikke tiltak for rensing av gråvann.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Anders Westgård Hafslund den 02.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Bygningen er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for eldre byggeperiode og fremstår i hovedsak i forventet teknisk stand, men med noe påregnelige avvik mot dagens standard og forskriftskrav, samt enkelte tilstandssvekkelser ved hytten utover den forventede slitasjen, alder tatt i betraktning. Oppsummering av avvik og mangler som defineres som TG2 vises fra s. 7 i rapporten. Full tilstandsvurdering gjelder KUN fritidsbolig, ikke utvendig bod. Enkel beskrivelse/vurdering av utvendig bod finnes på side 25 i rapporten. Hele rapporten må leses grundig.
 
Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak): 
- Utvendig - Nedløp og beslag: Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid på renner, nedløp og eldre beslag er passert. Det er registrert drypp fra enkelte renner i skjøter/ endelokk. Det er manglende adkomst for feier i form av stigetrinn.
- Utvendig - Veggkonstruksjon: Ved stikkontroll i underkant av kledning og hjørnebord ble det ikke registrert tilstrekkelig museband og/ eller tiltak for å hindre mus. Det ble også registrert andre åpninger på vegger hvor mus/gnagere har mulighet til å krype inn bak kledningen. Terrassebord/ bjelkelag ligger stedvis helt imot kledningen og kledningen er stedvis ubehandlet under terrassen. Risiko for skjulte avvik på vegger som skjuler seg bak snø.
- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Hele takkonstruksjonen er gjenbygget på hoveddel. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på oppbygging av tak. Det ble påvist mye muselort på loft i tilbygg som indikerer museaktivitet. Risiko for mus også andre steder.
- Utvendig - Dører: Flere av ytterdørene henger og tar i karm/terskel. Det ble også registrert ytterdør uten beslag under dørsvill. Dobbelfløyet dør ble ikke funksjonstestet pga. store snømengder.
- Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn: Høydeforskjell målt på 2 meters lengde var stedvis mellom 10-20 mm og mellom 15-30 mm i hele rom. Dette er avvik som kvalifiserer til tilstandsgrad 2 og gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Innvendig - Radon: Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad.
- Innvendig - Pipe og ildsted: Det mangler ubrennbar plate under/foran sotluke. Overflaten på elementpipe på hems er ikke pusset.
- Innvendig - Andre innvendige forhold: Det ble påvist museavføring i fyrrom og i tilbygg som indikerer museaktivitet. Selger opplyser at tilbygget ikke er musetett, utenom toalettrom og bodrom.
- Våtrom - Etasje - Bad - Overflater Gulv: Rommet har ingen form for tettesjikt, membran eller sluk.
- Tomteforhold - Grunnmur og fundamenter: Fundamenter er begrenset kontrollert pga. store snømengder og vanskelig tilkomst.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):
- Utvendig - Taktekking: Taktekkingen er snødekt og utelukkende vurdert ut ifra alder. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det er benyttet kramper/stifter ifm. festing av takshingel. Mange av disse har gått igjennom undertaket og er synlig fra undersiden.
- Utvendig - Vinduer: Vinduer har passert 25 år, noe som tilsier at over halvparten av forventet levetid er utgått på pakninger/gummilister, bevegelige deler og isolerglass. På grunn av vinduenes alder må det kunne forventes/tas høyde for noe risiko for at isolerglass kan punktere eller er punktert. Det ble imidlertid ikke registret symptom av punktering på befaringsdagen.
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Høydeforskjell mellom terreng og terrassedekke kunne ikke kontrolleres pga. for mye snø. Deler av veranda/ terrasse, trinn og treplatting var også snødekt.
- Innvendig - Innvendige trapper: Trapp til hems fremstår noe usikker, ingen håndløper/list eller rekkverk montert, men for øvrig ikke et krav. Åpninger mellom trinn er større enn dagens forskrifter tillater i en vanlig trapp (maks 10 cm).
- Innvendig - Innvendige dører: Skyvedør til fyrrom fungerer ikke helt som tiltenkt. Er vanskelig å åpne/ lukke. Det er påvist noe slitasje på innvendig dører til verksted og utedo.
- Våtrom - Etasje - Bad - Overflater vegger og himling: Veggene har trepanel, også i våtsoner. Ikke vanntette løsninger og detaljer. Bruk av panel på vegger i våtrom er relativt vanlig i fritidsboliger og fungerer i de fleste tilfeller bra forutsatt bruk av tett dusjkabinett. Rommet har imidlertid dusjkabinett og ikke dusjing direkte på vegger. Dette begrenser påkjenning betydelig.
- Kjøkken - Etasje - Stue/kjøkken - Avtrekk: Kjøkkenet har ingen avtrekksvifte over kokesone, kun naturlig avtrekk.

Følgende konstruksjoner er ikke undersøkt:
- Tomteforhold - Terrengforhold: Det var ikke mulig å vurdere tomt/terrengforhold pga. snødekt tomt.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap/kombiskap og komfyr/stekeovn/koketopp.

Diverse

Hytta har gassalarm, parabol Canal digital, vanlig støvsuger som går på agregat.

Randonmåling

Ikke foretatt radonmåling

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

10.11.1987 - Dokumentnr: 104984 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4221 Gnr:50 Bnr:8

01.01.2020 - Dokumentnr: 892527 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0940 Gnr:50 Bnr:44

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer Feie- og tilsynsavgift kr. 399,-. Det er ingen ordning eller kostnad for renovasjon. Avfall tas med.

Byggemåte

Hytte oppført i tre over pilarer. Isolerte yttervegger (tilbygg kun delvis isolert) med tradisjonelt bindingsverk i tre fra byggeår, kledd med stående bordkledning og liggende på øvre del av gavlvegger. Saltak med sperrekonstruksjon i tre, tekket med takshingel fra nyere tid. Undertak av taktro/panel. Nedløp og renner i plast fra byggeår, øvrige beslag på taket i stål.

Alle ytterdører er malte, med karmer og rammer i tre. Hoveddør og ytterdør til svalgang er opprinnelig fra 1987. Ny stall-/terrassedør installert i 2010, dobbelfløyet dør i svalgang plassbygd i 2010. Vinduer fra byggeår med karmer og rammer i tre. Malt utvendig og ubehandlet trekarmer innvendig. Veranda/ terrasse med overflate behandlet terrassebord og malt rekkverk i tre på sidene mot sør, øst og vest.

Hovedsakelig tregulv, trepanel på vegger og i takhimling i hoveddel. Tilbygg med svalgang fremstår med noe enklere utførelse med veggplater, terrassebord på gulv, noe bordkledning på vegger og takhimling. Toalettrom og bod har tregulv, trepanel på vegger og tak. Tre/fyllingsdører fra byggeår som innvendige dører.

Trebjelkelag med stubbloftsplater e.l. på undersiden, bygd på pilarer. Plassbygd enkel tretrapp opp til hems.

Enkel uisolert bod med bjelkelag i tre montert på lettklinker blokker satt rett på terreng. Bindingsverk av tre. Stående kledning og saltak tekket eldre stålplater. Bygningen har ikke takrenner/ nedløp.
Plassbygde vinduer med enkle glassruter og labankdør i tre.

Bygningen er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for eldre byggeperiode og fremstår i hovedsak i forventet teknisk stand, men med noe påregnelige avvik mot dagens standard og forskriftskrav, samt enkelte tilstandssvekkelser ved hytten utover den forventede slitasjen, alder tatt i betraktning.

Info strømforbruk

Hytta har ikke innlagt strøm.

Polisenummer

633754

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja.
4.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
4.1.2 Årstall: 2020
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Ny shingel på tak og byttet noen beslag.
4.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Torleif Bø, Valle
4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

6 Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken? Ja.

24 Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom? Ja.
24.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
24.1.2 Årstall:2005
24.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Ufaglært.
24.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Innredning av hems.
24.1.8 Har du fått innvilget tillatelse fra kommunen for ombyggingen? Nei.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 20F8173E-6875-4BF1-9A6B-75EF9276F15A