Kristiansand-Randesund/Søm/Odderhei/Fidjeåsen

11 - Dvergsnesåsen 71

Prisantydning
7 300 000 kr
Omkostninger
21 770 kr
Totalpris
7 321 770 kr
P-rom
132 ㎡
Bruksareal
144 ㎡
Tomteareal
Ikke oppgitt
Etasje
4
Antall soverom
3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Dvergsnestoppen - Flexihus 11

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

12 prosjekterte leiligheter Flere av leilighetene er som rekkehus og strekker seg over 2/3-plan. I underetasjen er det boder tilknyttet leilighetene samt parkeringsplasser. Bygget blir organisert som et eierseksjonssameie. Prosjektet er 2. byggetrinn av et større utbyggingsprosjekt for området.

Standard

Innvendige vegger:  Leilighetsskillevegger utføres som betongvegger eller lydvegger med stenderverk og gipsplater. Øvrige innervegger utføres med gipsplater på stenderverk. Der det er aktuelt med veggfast montasje av utstyr og innredningskomponenter forsterkes veggen. Alle flater sparkles jevne som underlag for påføring av maling eller for fliser. Det forutsettes farger ihht. NCS fargesystem ihht tilvalgsliste.

Kjøkken:  Det leveres kjøkken fra Strai Kjøkken. Hver leilighet får en sum som kan brukes på kjøkken inkl i prisen. Se romskjema for sum.

Bad/wc: Det legges fliser type Carnaby Street Dark Grey, 20×20 cm med oppkant på gulv WC og Modena Pro Beton 296×595 på gulv og vegg Bad. Det leveres størrelse 50×50 på flis i dusjnisje vegger og gulv.

Gulv: I stue, kjøkken, soverom og gang legges det 1-stavs eikeparkett.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 18 mnd. fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/ byggestart av leilighetsbygget. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende.

Oppvarming

Alle leilighetene leveres med vannbåret gulvvarme i enkelte rom. Leilighetene leveres med balansert ventilasjon.

Beliggenhet

Beliggenhet

På Dvergsnestoppen flytter du inn i et etablert område. I dag yrer det av liv i en av Kristiansands største boligsuksesser. Butikk, barnehager, skoler, lekeplasser, fotballbane, badeplasser er i umiddelbar nærhet. Enten du vil bo alene, med barn, eller nær barnebarn. Dvergsnesområdet har alle de gode kvalitetene man ser etter: Gode solforhold, utsikt og sjarm!

Tomt

Eierform: Fellestomt
Tomten leveres opparbeidet med plen, prydbusker, bed og øvrig beplantning. Se utomhusplan for detaljer.

Parkering

1 biloppstillingsplass i P-kjeller er inkludert i leilighetsprisen.

Det blir levert 1 stk. sportsbod til hver leilighet. Sportsbod er plassert i p-kjeller.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansva å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Detaljregulering Dvergsnes felt B - nordlig del, delfelt B3. Vedtatt 3.5.3013 rev A 23.12.2013. Mindre endring av punkt 1 (parkering), 2 (utnyttelse) og 5 (fellesområder), sist datert 18.1.2018. Vedtatt i vedtak 19.3.2018. Formål bolig. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen: Tinglyst erklæring for vann og kloakk. Tinglyst erklæring vedr. p-kjeller for brukerne på eiendommene B25 - 1,2 og 3 samt B18 på reguleringskartet til denne eiendom. Naboeiendommen Dvergsnesåsen 85-89 har felles søppelhåndtering med Dvergsnesåsen 71, 73 og 75-83.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Konsesjon

Ikke konsesjonspliktig.

Om sameiet

Organisering

Boligene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene og naboeiendommene Dvergsnesåsen 73 og 75-83. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer. Planen er at Dvergsnesåsen 71, 73 og 75-83 blir sammenslått til ett sameie.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

7 300 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 600,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 824 000,-)) 21 770,- (Omkostninger totalt) 7 321 770,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Kristiansand kommune for nærmere info.

Felleskostnader

Felleskostnadene utgjør ca. kr.250,- pr. kvm pr. år.

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folke registrert/ bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger
man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

11 - Dvergsnesåsen 71, Gnr. 96 Bnr. 1124 og Gnr. 96 Bnr. 1074 Snr. 32 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Tilvalg / Endringer

Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 91 07.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-20-0235

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-20-0235. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Rolf R. Elieson, tlf. 99 09 91 07

Vederlag

Meglerprovisjon utgjør kr. 40.000,- per solgte enhet.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. Leder

Rolf R. Elieson

Vis profil
Varenummer: 3041535